စပါးခြံဓါတ္ေငြ႕သုံး ပုသိမ္သူ (၁၁) ရွပ္ေျပးအျမန္ေရယာဥ္ ပုသိမ္-ငပုေတာ-သရက္ေတာ ခရီးစဥ္ေျပးဆဲြၿပီ

Fri, 09/23/2011 - 09:15 -- Anonymous (not verified)

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ စက္သုံးဆီသုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍စက္သုံးဆီ ကုန္က်စရိတ္ သက္ သာေသာ စပါးခြံဓါတ္ေငြ႔သုံး သံေဘာ္ဒီ ပုသိမ္သူ (၁၁) ရွပ္ေျပးအျမန္ေရယာဥ္ကုိ ပုသိမ္ခ႐ုိင္ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ဂုံညင္းတန္းေက်းရြာ အုပ္စု သရက္ေတာေက်းရြာ ေက်းလက္ေဒသ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမွ