စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဇြန္လပထမပတ္ ဆန္ေစ်းေအး

Fri, 06/15/2018 - 07:06 -- admin_ygn

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စပါး၊ဆန္  ပိုလွ်ံခ႐ိုင္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ  ေရႊဘိုခ႐ိုင္၊ ကေလးခ႐ိုင္၊ ကသာခ႐ိုင္၊  ကန္႔ဘလူ ခ႐ိုင္မ်ားရွိ ဇြန္ ၈ ရက္ ပထမပတ္ စပါး၊ဆန္ေစ်း အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္မႈမွာ ယခင္လ ေနာက္ဆုံးပတ္ အတိုင္း အေရာင္း အ၀ယ္ေအးေနၿပီး ပုံမွန္အတိုင္းသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။  ယခုလ ဇြန္လ ၈ ရက္ ပထမပတ္ ေရႊဘိုခ႐ိုင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စပါး၊ဆန္ေစ်းတို႔မွာ ေရႊဘိုေပၚဆန္းစပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္  ၁၄၀၀၀၀၀ - ၁၄၅၀၀၀၀ ၊ ေပၚဆန္းဆန္  တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္၄၇၀၀၀ -၄၈၀၀၀ ျဖင့္ ယခင္တစ္ပတ္အတိုင္း အေျပာင္း အလဲမရွိေစ်းၿငိမ္ေနပါတယ္။ ေရႊဘိုခ႐ိုင္  စပါး၊ဆန္ေစ်းမွာ ယခင္လေနာက္ဆုံး ပတ္အတိုင္းေစ်းၿငိမ္လ်က္ရွိၿပီး အေရာင္း အ၀ယ္ေအးေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။  ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ ဆန္စီးထြက္မႈမွာ  စုစုေပါင္းအိတ္ ေရ ၁ ဒသမ ၄ သိန္းေက်ာ္ စီးထြက္ခဲ့ပါ တယ္။

ကေလးခ႐ိုင္ရွိစပါး၊ဆန္ေစ်းမွာ ယခုလပထမပတ္ တြင္ ဧည့္မထ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္   က်ပ္ ၆၈၀၀၀၀ႏွင့္ ဧည့္မထဆန္တစ္အိတ္လွ်င္  က်ပ္ ၂၂၀၀၀၊ ငစိန္စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္  ၆၇၀၀၀၀ ႏွင့္ ငစိန္ဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္  ၂၂၀၀၀ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။   ယခင္တစ္ပတ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ငစိန္ စပါး၊ဆန္ေစ်းၿငိမ္ေနၿပီး ဧည့္မထ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ေစ်း အနည္းငယ္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။  ကေလးခ႐ိုင္ရွိ ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ ဆန္စီးထြက္မႈမွာ ခ်င္း ျပည္နယ္သို႔ ဆန္ အိတ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္စီးထြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ကသာခ႐ိုင္စပါး၊ဆန္ေစ်းမွာ ယခင္လေနာက္ဆုံးပတ္ အတိုင္း မေျပာင္းဘဲေစ်းၿငိမ္လ်က္ရွိပါတယ္။  စပါး၊ဆန္ ေစ်းမ်ားမွာ   ေမွာ္ဘီစပါးတင္း ၁၀၀  လွ်င္ က်ပ္ ၈၇၀၀၀၀ ၊ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္  ၃၀၀၀၀  ႏွင့္ ဆင္း-၃ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ ၇၅၀၀၀၀၊ ဆင္း-၃ ဆန္ တစ္ အိတ္လွ်င္က်ပ္ ၂၈၅၀၀တို႔ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကသာခ႐ိုင္ မွ ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ ဆန္အိတ္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ စီးထြက္ခဲ့ေၾကာင္းစက္ပိုင္၊ ပြဲစားမ်ားထံမွ သိရွိရပါတယ္။

ကန္႔ဘလူ ခ႐ိုင္ရွိစပါး၊ဆန္ေစ်းမွာ   ယခင္တစ္ပတ္ အတိုင္း အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ  ေစ်းၿငိမ္ေနပါတယ္။ စပါး၊ဆန္ေစ်းမ်ားမွာ ေပၚဆန္းစပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္   က်ပ္ ၁၄၅၀၀၀၀၊ ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္လွ်င္က်ပ္ ၄၉၀၀၀ ႏွင့္ ဧရာမင္း စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္က်ပ္ ၇၅၀၀၀၀ ၊ ဧရာမင္း ဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္က်ပ္ ၃၅၀၀၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

ေက်ာ္ဇင္၀င္း (ေဇယ်ာ)

Local Trade News

Pages