စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် အဆိုပြု

Thu, 07/30/2020 - 09:54 -- admin_ygn

 

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စာရင်းထိန်း သိမ်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင် (Accounting and Corporate Regulatory Authority - ACRA)သည် ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (Companies Act)  အား   ပြင်ဆင်သွားလို သော အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူ၏ အကြံပြုချက်များ ကို ဇူလိုင်၂၀ ရက်တွင် ရယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း  ပတ်ဝန်းကျင်  အခြေအနေနှင့် လုပ်ငန်းများ၏ နည်းပညာအသုံးပြုမှု တိုးတက်လာသော အခြေအနေ များကြောင့် ACRAသည်   ဥပဒေနှင့်  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ထိန်းကျောင်းသောမူဘောင်ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိနေစေရေးအတွက် ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ၏ နယ်ပယ်အသီးသီးကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်   အကြောင်း အရာ ၅၆ ခုကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ ဥပဒေ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၃၆ခု ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ရန် အကြံပြုခဲ့ကြကြောင်း၊ အဆိုပါအကြံ ပြုချက်များတွင်  ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ကူးပြောင်းဆောင်ရွက်မှုကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမည့် အချက်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံ ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာနှင့် အတွင်း ရေးမှူးတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏   အခွင့်အရေးများ၊ အစုရှယ်ယာ  မတည်ငွေရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအကူ အညီဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ခေတ် ကာလနှင့်မလျော်ညီသည့် ပြဋ္ဌာန်း ချက်အချို့ကို  ပြင်ဆင်သွားလိုသည့်အချက်များပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်။
လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်    အစုရှယ်ယာနှင့်ပတ်သက်၍ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ   သက်သေခံအထောက် အထားများအစား အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် အစည်း အဝေးများပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို အကြံပြုထားပြီး လက်ရှိ    ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ စာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းမှုကို ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အများနားလည် စေရေး ရှင်းလင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ဥပဒေအရ ဘဏ္ဍာ ရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူသိ ရှင်ကြားတာဝန်ခံနိုင်သော" Publicly Accountable Company"  ၏ သဘောတရားကို  မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၊ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေနှင့် စုစုပေါင်း ရပိုင်ခွင့် စင်ကာပူဒေါ်လာ ငါးသိန်းထက်မပိုသောကုမ္ပဏီကို အသေး စားကုမ္ပဏီ " Micro Company" ဖြစ်    သတ်မှတ်သွားနိုင်ရန်နှင့် လူသိရှင်ကြားတာဝန်ခံထားခြင်းမရှိသော     အဆိုပါအသေးစား ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်   သာမန်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကိုသာ ပြုစု တင်ပြရန် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊   ACRA  သည် " Publicly Accountable Company" ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကိုလည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ရှိကျင့်သုံးနေ သော အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီနှင့်  အများနှင့်မသက်ဆိုင် သောကုမ္ပဏီဟူ၍   ခွဲခြားဆောင်ရွက်နေခြင်းအစား " Publicly Accountable Company"နှင့်  "  Non-Publicly Accountable
Company"ဟူ၍ခွဲခြားသွားလိုသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း အများပြည်သူ၏ အကြံပြုချက်များကို ရယူမည်ဖြစ်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်နိုင် ရန် အဆိုပြုခဲ့သောအချက်များတွင် ကုမ္ပဏီများက စာရင်းထိန်း သိမ်း ခြင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားစာရင်း ထိန်းသိမ်း ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများ ကို လိုက်နာစေခြင်း စသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ACRA  သို့ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးသည် စာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများ အားလုံးကို   ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိမည့် ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများအား သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ များအနေဖြင့် ဥပဒေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရသည့်ကုန်ကျစရိတ်များ သက်သာစေရန်အတွက်  စင်ကာပူ၏ စာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် များစွာဆင်တူသည့်   စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကို တင်ပြခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စင်ကာပူတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနည်းပါးသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ များအနေဖြင့်လည်း စာရင်းစစ်များမှ စစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ရသေးသော စာရင်းများဖြင့် တင်ပြနိုင်သည့်အချက်များ ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထား သည်။               
 မြတ်နိုး၊ စီးပွားရေးသံမှူး၊ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့

 

International Trade News

Pages