စင္ကာပူ SMEs မ်ား လာမည့္ႏွစ္တြင္ တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္း

Wed, 08/07/2019 - 05:32 -- admin_ygn

       လာမည့္ ႏွစ္လအတြင္း စင္ကာပူ ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား(SMEs) ၏ ေလးပံု သံုးပံု နီးပါးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိမ့္မည္ဟု စစ္တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း စထရိတ္တိုင္းမ္ သတ င္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ထ႔ို ျပင္ ယင္းတို႔အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ က ျပည္ပႏွင့္  စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ား ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မတည္ရင္း ႏွီးေငြႏွင့္  ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အခက္အခဲက ျပည္ပတြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ေရး လုပ္ငန္းကို  အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ လုပ္ ငန္းသံုးပံုတစ္ပံုက ေျပာသည္။
      ဤရလဒ္မ်ားကို  ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ က က်င္းပေသာ အေမရိကန္အိပ္စ္ ပရက္ စင္ကာပူေလေၾကာင္းလိုင္း၏ ခရက္ဒစ္ကတ္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။SMEs ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ကိစၥျဖင့္သြားလာေသာ ခရီးစဥ္မ်ား၏   ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစုစု ေပါင္းအနက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္လကို  အနည္း ဆံုး ခရီးႏွစ္ႀကိမ္   သြားလာေၾကာင္း စစ္တမ္းအရ ေတြ႕ရသည္။ SMEs ၀န္ထမ္းမ်ား အဓိကသြား လာေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မေလးရွား(၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ တ႐ုတ္(၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ထိုင္း(၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား (၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ပါ၀င္သည္။ ယခုစစ္တမ္းကို စင္ကာပူေလ ေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္ အိပ္စ္ပရက္တို႔ပူးေပါင္း၍ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၀င္ေငြ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ တစ္သန္းမွ သန္း ၂၀ အတြင္းရွိေသာ SMEs ပိုင္ရွင္ ၂၀၀ ပါ၀င္သည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages