စင္ကာပူအိုင္တီဘြဲ႔ရတို့ စီးပြားေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရတို့ထက္ လစာပိုမို

Thu, 07/11/2019 - 07:55 -- admin_ygn

         စင္ကာပူေက်ာင္းသားအၾကားေမွ်ာ္မွန္းလစာျမင့္မားလ်က္ရွိရာ အိုင္တီဘြဲ႕ရ မ်ားမွာ တစ္လကိုေဒၚလာ ၄၅၀၀ အထိရႏိုင္ေၾကာင္း Universum ေခၚ အလုပ္ရွင္ မ်ားကိုေကာက္ယူေသာ ႏွစ္ပတ္လည္စစ္တမ္းကို ကိုးကား ၍ စထရိတ္တိုင္းသတင္း စာတြင္ေဖာ္ျပသည္။  အထူးသျဖင့္ အိုင္တီဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားတို႔ရ ေသာလစာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ထူးထူး ျခားျခားျမင့္မားေနၿပီး ဤအေျခအေန က စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ပညာရွင္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ တိုးတက္ျမင့္မားေနသည္ကို ျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အိုင္တီဘြဲ႕ရတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာလစာမွာ တစ္ႏွ စ္ကို ၅၃၇၂၁ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ ဤႏႈန္းအတိုင္းဆိုပါက လစဥ္ရေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၅၀၀ ျဖစ္ သျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရတို႔ရရွိေသာ လစာထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ပိုမိုျမင့္မားသည္။ စီးပြားေရး/ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာမွာ တစ္ႏွစ္ ၄၄၄၅၉ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ/သဘာ၀သိပၸံ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၄၄၆၆၁ ေဒၚလာရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းအရသိရသည္။
       ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ေက်ာင္းသား မ်ားအနက္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘဏ္လုပ္ငန္းကို အႏွစ္သက္ဆံုးလုပ္ငန္းအျဖစ္ေရြး ခ်ယ္ၾကသည္။ဘဏ္အမ်ားစုမွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ သိသိ သာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျမင့္ခဲ့ေသာ ဘဏ္မ်ားတြင္ Credit Suisse (+ 35 ),Goldman Sachs (+ 7 ), DBS (+ 4 ) နဲ့ JPMorgan (+2)  အသီးသီးျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အိုင္တီက႑ကို ႏွစ္သက္မႈ ပိုမိုျ မင့္တက္ခဲ့ရျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဘြဲ႕ရၿပီးစတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၌  အလုပ္လုပ္လိုေသာ ဆႏၵျပင္းျပမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေက်ာ္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း စတင္လိုသည္မွာထူးျခားေၾကာင္း၊ ဤအေျခ အေနကို ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရေၾကာင္း ႏွင့္ စင္ကာပူရွိ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုအနက္ ခုနစ္ခုမွာအျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ကုမၸဏီေတြျဖစ္ ေၾကာင္း Universum အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages