ငွက္သိုက္(အမဲ)ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံသို့ ပို့ကုန္အမယ္သစ္အျဖစ္ စတင္တင္ပို့

Fri, 02/15/2019 - 06:54 -- admin_ygn

 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိတ္ကြ်န္းစုေဒသႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ေဒသတို႔မွ ထြက္ရွိေသာ ငွက္သိုက္(အမဲ) Bird's Nest (Black)  မ်ားကို ဝယ္ယူ စုေဆာင္းၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္အမယ္ သစ္အျဖစ္ ေဈးကြက္ရွာေဖြတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားေဈးႏႈန္း မွာ တစ္ကီလို ဂရမ္လွ်င္ ၄၇၀ ေဒၚလာျဖင့္ ၃၈၈ ကီလို၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ၁၈၂၃၆၀ ေဒၚလာအား တင္ပို႔ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားလာပါတယ္။ ငွက္သိုက္(အမဲ) မ်ားမွာ ငွက္သိုက္ (အျဖဴ) ထက္ ေဈးပိုမိုရရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ငွက္သိုက္ (အမဲ)မ်ား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။  

SWM(ပို႔ကုန္)