ခ႐ုကေန ေရႊျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကပါစို႔

Thu, 08/22/2019 - 06:20 -- admin_ygn

      လူသားတို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ႀကိဳးပမ္းရင္းပင္ စား သံုး၍ရေသာ သီးႏွံပင္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းထြန္းကားလာခဲ့ပါ တယ္။ သီးႏွံသစ္ပင္မ်ားႏွင့္အတူ ၿပိဳင္တူေမြးဖြားေပၚေပါက္လာေသာ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ားမွာ သီးႏွံသစ္ပင္မ်ားကို ၎တို႔၏ အစာအျဖစ္ စားေသာက္ၾကေသာ ပိုးမႊားမ်ဳိးစံုတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚတြင္ သီးႏွံ သစ္ပင္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးစားေသာက္ေသာ ပုိးမႊားမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း  ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္ဟု ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာေတာ့ သီးႏွံသစ္ပင္ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးစားေသာက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ကမၻာတြင္ ပိုးမႊားမ်ားဖ်က္ဆီးစားေသာက္မႈ ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရျခင္းဟာ (၃၀-၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္သီးႏွံမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၏ ပမာဏမွာ ပိုမ်ားသည္ဟု ဆိုပါတယ္။ ရိကၡာသီးႏွံပင္မ်ားတြင္ ႏွံစားသီးႏွံအျဖစ္ (စပါး၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္း၊ လူး၊ ဆတ္)မ်ား၊ ပဲမ်ဳိးစံုသီးႏွံမ်ား၊ ဆီထြက္သီးႏွံ(ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေနၾကာ ဆီမုန္ညႇင္း၊ ပဲပုပ္)မ်ား စားဖိုေဆာင္သီးႏွံ(င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္ သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ နႏြင္း၊ စပါးလင္၊ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ကန္စြန္းဥ၊ ဂ်ဴးျမစ္၊ အာလူး၊ ပိန္းဥ၊ ၀ဥ၊ ပီေလာပီနံ၊ ဟင္းေမႊးမဆလာမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္မ်ဳိးစံု မ်ား၊ သစ္သီး၀လံပင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီ၊ သီဟိုဠ္သရက္ပင္မ်ား၊ ပရေဆးပင္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ ပိုးမႊားမ်ား ဟာ သီးႏွံပင္မ်ား၏ အရြက္၊ အပြင့္၊ အၫြန္႔အသီး၊ အေစ့၊ ပင္စည္၊ အေခါက္၊ အျမစ္၊ ဥတို႔ကို စားသံုးဖ်က္ဆီးၾကပါတယ္။ သီးႏွံပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးစားေသာက္ၾကေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို ၾကည့္ရင္ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား၊ (chewing Inseet)၊ စုပ္စားေသာပိုးမႊားမ်ား၊ (Sucking Inseet)၊ ျခစ္၍စားေသာက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား (Nibling Inseet)၊ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္စားေသာက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား (Bower) ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

       ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားမွာ ငေျမႇာင္ေတာင္၊ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္၊ ရြက္စံုစားခူ၀ါ၊ ခူေမြးရွည္၊ ခူေမြးစုတ္၊ ထြာ ေကာင္စိမ္း၊ ေရွာက္ေနလွည့္လိပ္ျပာ၊ ရြက္ျဖတ္၊ ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္၊ ခ႐ုအမ်ဳိးမ်ဳိးစသည့္ ပိုးမ်ားျ ဖစ္ပါတယ္။ သီးႏွံပင္မ်ားကို စုပ္စားတဲ့ ပိုးမႊားကေတာ့ ႏွံစုပ္ပိုး၊ ပ်ပိုး၊ ျဖဳတ္ပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ၾကမ္းပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မီလီ ဘတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ယင္ျဖဴ၊ ပိုးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သီးႏွံပင္မ်ားကို ျခစ္ၿပီး စားေသာက္တဲ့ပိုးမႊားမ်ားကေတာ့ ပိုးေလာင္မီး၊ ခူ၊ မီလီဘတ္တို႔ျဖစ္ တာေတြ႕ရပါတယ္။ သီးႏွံပင္အစိတ္အပိုင္းအတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္စားေသာက္ေသာပိုးမႊားမ်ားကေတာ့ ဆစ္ပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သီး လံုးေဖာက္ပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေစ့ထိုးပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပင္စည္ထိုးပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သစ္သီးယင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပင္စည္ထိုးပ်ားအုပ္စု၀င္ပိုးမ်ားျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သိုေလွာင္ပိုးမႊားမ်ားကေတာ့ အေစ့ထိုးပိုး၊ အေစ့စား ပိုးမ်ားဟာ ဖ်က္ဆီးမႈအမ်ားအဆံုးျဖစ္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဥနဲ႔ အျမစ္မ်ားကိုစားေသာက္ ဖ်က္ဆီးတဲ့ ပိုးမႊားမ်ားကေတာ့ ဖိုးလမင္း က်ဳိင္း၊ ျခ၊ ပုရစ္၊ ပုရြက္ဆိတ္၊ ဥစားပိုးေလာက္ေကာင္၊ ဥထိုးပိုးမ်ားျဖစ္ တာကုိေတြ႕ရပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔ သီးႏွံပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ပိုးမႊားမ်ားစားေသာက္ဖ်က္ဆီး ခံရမႈ ပမာဏမွာ တျဖည္းျဖ ည္းေရခ်ိန္ျမင့္လာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သီး ႏွံပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ ပိုးမႊားမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာ ကြယ္ႏွိမ္နင္းမႈမျပဳလုပ္ဘူးဆိုရင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး လူသားတို႔ရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကို ႀကီးစြာေသာဒုကၡ ႀကဳံေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ပိုးမႊားမ်ားကို ဘက္စံုပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း (Integrated Pest Management- IPM) စနစ္နဲ႔ တညီတၫြတ္တည္း ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းၾကဖို႔လို တယ္လို႔ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ႀကီးက ႏႈိးေဆာ္တပ္လွန္႔ထား တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘက္စံုးပိုးမႊားကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမွာ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ မ်ားေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သီးႏွံပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊  ေျမယာ ျပဳျပ င္မႈစနစ္ေကာင္းမ်ား က်င့္သံုးျခင္း၊ မွန္ကန္၍ စနစ္တက်စိုက္ပ်ဳိး ေရးနည္းစနစ္မ်ားအသံုးခ်ျခင္း၊ ေရေနေရထိုင္ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္ ျဖစ္ေအာင္စီမံျခင္း၊ ခ်ဳံႏြယ္ျမက္ေပါင္းမ်ားေျပာင္စင္ေအာင္ သုတ္သင္ ၍ မီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ မိတ္ေဆြ ပိုးမႊားမ်ား ပြားမ်ားရွင္သန္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးျခင္း၊ ဇီ၀နည္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ လူျဖင့္၊ ကိရိယာျဖင့္ ဖမ္းယူ၍ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ လိုအပ္မွသာ ဓာတုေဆးမ်ားျဖင့္ ကာကြြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

     ဘက္စံုပိုးမႊားကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမွာပါတဲ့ လူျဖင့္၊ ကိရိယာ ျဖင့္  ဖမ္းယူ  သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္းနည္းကို  ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ သီးႏွံပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ ၾကြက္္ေၾကာင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ လူဦး ေရသန္း ၁၀၀ အတြက္ တစ္ႏွစ္စာစားသံုးရန္ လုံေလာက္တဲ့ ဆန္တန္ ခ်ိန္ သန္း၃၀ ႏွစ္စဥ္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေနရတယ္လို႔ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ဆိုထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကြက္္ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္စပါး၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဆံုး႐ႈံးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၾကြက္ကို ဘက္စံုပိုးမႊားကာကြယ္ႏွိမ္နင္း နည္းအရ မွ်ားစာျဖင့္ ဖမ္းျခင္း၊ ေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ ဖမ္းျခင္း၊ ၾကြက္လိုက္မုဆိုးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းျခင္း၊ လင္ေကာင္ပိုငွက္မ်ား ေမြးျမဴဖမ္းဆီး ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳကာကြယ္ႏွိမ္နင္းၾကပါတယ္။ အားသာ ခ်က္တစ္ခုမွာ လယ္ၾကြက္္မ်ားသည္ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ၾကြယ္၀သျဖင့္ လူ သားတို႔မွ အသားဓာတ္အျဖစ္စားသံုးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ေဆးႏွင့္ ဖမ္း ေသာၾကြက္္မွအပ)၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္စားသံုးတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ လည္းတနည္းအားျဖင့္ ၾကြက္အႏၱရာယ္ကို ဘက္စံုပိုးမႊားကာကြယ္ႏွိမ္း နင္းနည္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေန တာေတြ႕ရပါတယ္။

      တစ္ဖန္သီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ ပုရစ္ဟာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ (၁၀-၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပုရစ္ဟာ သီးႏွံမ်ား ဖ်က္ ဆီးတဲ့ပိုးမႊားအျပင္ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ လူသားတို႔ ရာသီးေပၚစာ အျဖစ္ အသားအစားထိုးစားသံုးၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ရာသီေပၚခ်ိန္မွာဆိုရင္ ပုရစ္ထြက္လာသမွ် ဖမ္းဆီး ၿပီး ပရစ္ေၾကာ္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ၾကသျဖင့္ သီးႏွံပင္မ်ားဆီသို႔ ပင္ပုရစ္ ေရာက္ရွိဖ်က္ဆီးမႈေလ်ာ့နည္းသြားတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတင္ျပလိုတာကေတာ့  သီးႏွံဖ်က္ဆီးတဲ့  ခ႐ု အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာမွာ ခ႐ုမ်ဳိးစိတ္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ခ႐ုမ်ဳိးစိတ္ ၁၀ မ်ဳိးေလာက္ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီအ ထဲမွာ သီးႏွံမ်ားကို သိသိသာသာ ဖ်က္ဆီးတဲ့ ခ႐ုမ်ဳိးစိတ္ကေတာ့ ေရႊခ႐ုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊခ႐ုဖ်က္စီးရင္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ၆၅ရာခုိင္ႏႈန္းထိရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရႊခ႐ုဟာ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေသာ မ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပင္လယ္ဒီေရျဖင့္ ပါလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျခကုတ္ယူ အေျခခ်ခဲ့တာ ေလးႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ ေရႊခ႐ုဟာ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားမွသည္ အထက္ အညာေ ဒသ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၱေလး၊ပဲခူး၊ အထက္ပိုင္းထိပင္ ေျခဆန္႔ေမႊေႏွာက္ေနသည့္ သတင္းမ်ားၾကားသိေနပါတယ္။ ေရႊခ႐ုဟာ စပါးပင္ငယ္စဥ္တစ္လသားအတြင္း ခင္းလံုးျပတ္အပင္ ငုတ္တိုေအာင္ ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီး တာဟာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ဇာတ္ရွိန္ျမင့္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ထမ္းေတြလည္း ေရႊခ႐ုႏွိမ္နင္းေရး တုတ္ထမ္း၊ ဓားထမ္း၊ ခါးေထာင္း က်ဳိက္၍ဖမ္းေနၾကရတာေတြ႕ရပါတယ္။

       ယခုေတာ့ ေရႊခ႐ုအပါအ၀င္ အပင္ကိုဖ်က္ဆီးတဲ့ အျခားမ်ဳိး စိတ္ခ႐ုမ်ား ဇာတ္သိမ္းခန္းေရာက္ေတာ့မည့္ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ နခုတ္နယုတ္ျပည္နယ္မွာ ခ႐ုက ေနေရႊျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရပါတယ္။ ခ႐ုကေန ေရႊျဖစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ တင္စား ေခၚေ၀ၚျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ခ႐ုကေန အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားစြာ ရရွိေနတဲ့အတြက္ ေရႊထက္ေတာင္ တန္ဖိုးမ်ားစြာရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ နခုတ္နယုတ္ျပည္နယ္မွာ ခ႐ုခႏၶာကိုယ္တြင္းက အက်ိအခြၽဲထုတ္ယူေနတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုရဲ႕ပိုင္ရွင္က “ယခင္တုန္း ကဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ခ႐ုေတြက စပါးခင္း ဖ်က္ တယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ရန္သူလို သေဘာထားၾကတယ္။ ခ႐ုေတြဖမ္း၊ ကတၱရာလမ္းေပၚျဖန္႔တင္ၿပီး ကားႀကိတ္ခံသတ္ၾကတယ္။ အိိတ္ထဲ ထည့္ၿပီး တုတ္နဲ႔ထုေခ်႐ုိက္သတ္ၿပီး ေျမျမႇဳပ္ပစ္ၾကတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီခ႐ုေတြကို ပလတ္စတစ္ကန္ေတြနဲ႔ သီးသန္႔ေမြးၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ စက္႐ုံကို လာသြင္းၾကတယ္။ အခု စပါးခင္ဖ်က္ဆီးတဲ့ခ႐ုလည္း ကိစၥ တံံုး၊ သူတို႔လည္း ၀င္ေငြအပုိရလို႔ ဟန္က်ေနၾကၿပီလို႔” ေျပာပါတယ္။

       ထိုင္းႏိုင္ငံ နခုတ္နယုတ္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး ကြင္းထဲရွိသမွ် ခ႐ုေတြလိုက္ဖမ္း၊ ရြာေတြမွာ သီးသန္႔ေမြးျမဴတာေမြး၊ အရြယ္ေရာက္ ခ႐ုေတြကိုေတာ့ စက္႐ုံတိုက္႐ုိက္သြားသြင္းနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ေနၾကတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခ႐ု အရြယ္ေရာက္ အေကာင္ ၁၀၀၀ ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၅၀-၃၀၀)ရရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စက္႐ုံကေန  အရြယ္ေရာက္ခ႐ုရဲ႕  ခႏၶာကိုယ္ေတြထဲကေန အက်ိအခြၽဲအရည္မ်ား ထုတ္ယူပါတယ္။ ရရွိတဲ့အရည္ကို ဗက္တီး ယားပိုးမႊား၊ အျခားပိုးမႊားနဲ႔ အညစ္အေၾကးမ်ားကို စက္ထဲမွာ ေဆးနဲ႔ သန္႔စင္ပါတယ္။ သန္႔စင္ၿပီး ခ႐ုအက်ိအခြၽဲအရည္ကို အလွကုန္ပစၥည္း မွာအသံုးျပဳတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အနာလိမ္းေဆး၊ ေနေလာင္ခံ အလွ ဆီ၊ အလွျပင္ ဆီပစၥည္းေတြမွာ အသံုးျပဳတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အခ်င္း ႏွစ္လက္မခန္႔အရြယ္ရွိတဲ့ ခ႐ုအေကာင္ ၁၀၀၀ ကေန တစ္လမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၂၀-၆၅၀) ရရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အခ်င္း တစ္လက္မခြဲအရြယ္ရွိတဲ့ ခ႐ုအေကာင္ ၁၀၀၀ ကေန တစ္လမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၅၀-၅၀၀)ထိရရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သန္႔စင္ ၿပီးခ႐ုအရည္ကို ပုလင္းမ်ားမွာ ေသခ်ာထည့္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ရာမွာ တစ္ကီလိုဂရမ္ကို ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁ ဒသမ ၈ သန္းရရွိေနတဲ့ အတြက္ ေရႊထက္ေတာင္ေစ်းႀကီးေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ နခုတ္နယုတ္ျပည္နယ္မွာ ခ႐ုကေန အက်ိအခြၽဲထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။ ေစ်းကြက္ေလ့လာသူမ်ားရဲ႕ အဆိုအရ နခုန္နယုတ္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ခ႐ုခႏၶာကိုယ္အက်ိအခြၽဲ အရည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့လုပ္ငန္းကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၄ သန္းထိ ရရွိေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီျဖစ္စဥ္ေလးကို နမူနာယူေလ့လာၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားရဲ႕ ရန္သူ ခ႐ု အႏၱရာယ္ဟာလည္းဇာတ္သိမ္းသြားၿပီး အပို၀င္ေငြေတြလည္း ရရွိ လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔လည္း ခ႐ုကေနေရႊျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

 

ေအာင္ဆန္း(စိုက္ပ်ိဳးေရး)

Local Trade News

Pages