ခေရာင္းလမ္းမွ ၾကက္သြန္ျဖဴ

Wed, 08/07/2019 - 03:24 -- admin_ygn

        လက္ဖက္ေလးတစ္ပန္းကန္ စားမည္ဆိုလွ်င္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေလးႏွင့္မွ ေလေက်ၿပီး  စားေကာင္းသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ အနံ႔ ေလးသင္းသင္းႏွင့္ အရသာေကာင္းေသာ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ လက္ဖက္ကိုစားခ်င္သျဖင့္ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴကို ႏႊာရန္ႀကိဳးစားမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴကႏႊာရာတြင္ အႁမႊာေသးေလးမ်ားေၾကာင့္ ခြာရခက္ေနသျဖင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမထည့္ေသာ လက္ဖက္တစ္ပန္းကန္ကိုသာ စားခဲ့ျဖစ္သည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴဟု ဆိုသည္ႏွင့္ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ ျမန္မာၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ရွမ္းၾကက္သြန္ ျဖဴမ်ားႏွင့္ အႁမႊာလည္းႀကီးမား၊ ခြာရလည္းလြယ္ကူေသာ ၾကဴကုတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျမင္ေယာင္မိၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အိမ္ရွင္မမ်ားကိုေမးၾကည့္လွ်င္ အရသာအားနည္းေသာ္လည္း၊ ခြာရလြယ္ကူေသာၾကဴကုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴေခၚတ႐ုတ္မ်ဳိးၾကက္သြန္ ျဖဴမ်ားကိုသာ ၀ယ္လိုၾက၊ သုံးလိုၾကသည္ဟု ၁၀၀ တြင္ ၉၀ က ေျပာ မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားသည္ အရသာေကာင္းမြန္ပါလ်က္ အႁမႊာေသးငယ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က် စရိတ္ျမင့္မားမႈတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအတြက္ေျခကိုက္မႈက်ဆင္းၿပီး ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္မ်ဳိးမ်ား  ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးရန္ အား သန္ေနေသာအေျခအေနကို  ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။    အခ်ဳိ႕ေသာ ခရမ္းစြဲေခၚ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားကိုမူ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္၀ယ္ယူသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ နယ္ စပ္မွ ယေန႔တိုင္ေရာင္းခ်ႏိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ၾကက္ သြန္ျဖဴႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ေရွ႕ခရီးဆက္ရမည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကက္သြန္ျဖဴ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန
        ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စိုက္ဧက ၇၀၃၄၉ ရွိၿပီး အထြက္တန္ခ်ိန္ ၂၁၂၂၇၅၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ စိုက္ ဧက ၆၉၆၂၆၊ အထြက္တန္ခ်ိန္ ၂၁၂၄၈၂၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ စိုက္ဧက ၇၀၈၇၄ရွိၿပီး အထြက္တန္ခ်ိန္မွာ ၂၁၆၃၂၇ တန္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စိုက္ဧကမွာ ၆၈၄၁၉ ဧကရွိၿပီး အထြက္ တန္ခ်ိန္မွာ ၂၀၆၉၄၄ တန္ရွိသည္ဟုသိရပါသည္။ အဆိုပါ ေလးႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကိုၾကည့္လွ်င္ စိုက္ဧကႏွင့္ အထြက္မွာမ်ားစြာ တိုးတက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။   စိုက္ပ်ဳိးမႈကို ေဒသအလိုက္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂၉၃၃၀ ဧက၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၁၀၀၄၄ ဧက၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ ၄၈၆၀ ဧကတို႔စိုက္ပ်ဳိးမႈရွိၿပီး အျခားေဒသအေနျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ဧက ၁၀၀၆၀၀ စိုက္ပ်ဳိးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မႏၱေလးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ ဧကေထာင္ဂဏန္းငယ္မွ်သာ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ျမန္မာျပည္ေအာက္ ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္  စိုက္ပ်ဳိးမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိး သည့္ကာလမွာ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး သက္ တမ္းမွာ သုံး၊ ေလးလခန္႔ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္ မတ္လ မ်ားတြင္ ထြက္ေပၚတတ္ပါသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ ျပည္ပတင္ပို့မႈ
      ၾကက္သြန္ျဖဴကို၂၀၁၅-၂၀၁၆တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃၃၇၄ ဒသမ ၄၂၀ တန္၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇တြင္ ၂၁၁၇ ဒသမ ၁၈၆တန္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္၂၆၈၉ ဒသမ ၃၀၀ တန္၊ ဘတ္ဂ်က္ငယ္ ၂၀၁၈တြင္ ၁၄၈၀ ဒသမ ၀၈၀ တန္ႏွင့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉တြင္ ပထမရွစ္လအတြင္း တန္ခ်ိန္ ၃၃၄၅ ဒသမ ၅၅၈ တန္တင္ပို႔ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ား ကထက္ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။  အိႏၵိ ယႏိုင္ငံသို႔ တန္ ခ်ိန္ ၆၀၀နီးပါးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တန္ ၈၀ခန္႔ တင္ပို႔ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴတြင္ ေစ်းေကာင္းအရဆုံးမွာ ဥတစ္လုံး ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း  ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဥတစ္လုံး ၾကက္သြန္ျ ဖဴႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴကို တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေရး ေဆာင္ ရြက္သင့္ပါသည္။

ကမၻာ့ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းကြက္
      ၾကက္သြန္ျဖဴကို ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၊ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၊ အီရတ္ႏုိင္ငံ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ တို႔ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ျမန္မာကုန္ သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ၏ ေစ်းကြက္သုံးသပ္ခ်က္အရ  ၾကက္သြန္ျဖဴကို  တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားကို သုံး သပ္တင္ျပထား ခ်က္အား ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘရာဇီး၊ အေမရိကန္၊ မေလးရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္၊ နယ္သာလန္၊ အီတလီ၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ ကေနဒါ၊ ပါကစၥတန္၊ UAE၊ ေဆာ္ဒီ အာေရဗီး ယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မကၠဆီကိုႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မ်ားဟူ၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔မွာ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းျဖစ္သျဖင့္ ပထမဦးစားေပးသင့္ၿပီး ႐ုရွားႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ နယ္သာလန္၊ အီတလီ၊ အဂၤလန္တို႔ကိုလည္း တင္ပို႔ရန္ ေရြး ခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။
       အဆိုပါႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ၾကက္ သြန္ျဖဴတင္သြင္းမႈကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သျဖင့္ တင္ပို႔ရန္  ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း  ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းမႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၈ သန္းေက်ာ္ဖိုးအထိ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ တိုးတက္တင္သြင္းမႈမရွိခဲ့ဘဲ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၄၀ ဖိုးတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိတိုးတက္ခဲ့သျဖင့္ အလြန္ခ်ိတ္ဆက္သင့္ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တာခ်ီလိတ္မွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔မႈလည္းရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၂၀ဖိုးအထိ တင္သြင္းထားၿပီး  ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုမို တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆိုပါ ေစ်းကြက္ႀကီးသုံးခုသည္ၾကက္သြန္ျဖဴအတြက္တင္ပို႔ရန္အသင့္ေတာ္ ဆုံးေစ်းကြက္မ်ား အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
       အီးယူေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အဆက္အသြယ္အမ်ားဆုံး ရွိေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ီအက္စ္ပီအခြင့္အေရးရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ အျခားကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ေရာင္းခ်သ င့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၈ သန္းအထိ တင္သြင္းထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ထက္ပင္ မ်ားျပား သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္က ထက္လည္း ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္တင္သြင္းသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္လည္း လက္ရွိတြင္ အီးယူႏိုင္ငံအုပ္စုထဲတြင္ ပါ၀င္ေနေသးၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေပါင္း ၅၃ အထိ တင္သြင္းထားၿပီး ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ ပိုင္ထက္ မ်ားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အီးယူတြင္ ဂ်ာမနီၿပီးလွ်င္ တင္ပို႔သင့္ေသာႏိုင္ငံမွာ အဂၤလန္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလန္သည္ ယခင္ ႏွစ္ကထက္လည္း ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတင္သြင္း ထားသည္ကိုေတြ႕ရ ပါသည္။ ႏိုင္ငံ တစ္ခုလွ်င္ တန္တစ္ေထာင္တင္ပို႔ႏိုင္သည္ ဆိုလွ်င္ပင္ အဆိုပါ ၆ ႏိုင္ငံကို တန္ ၆၀၀၀ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ အလားအလာ ေပၚ ေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား
       ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း အႁမႊာမ်ားေသးလာၿပီး အရြယ္အစားလည္း ေသးငယ္လာသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက တြက္ေျခမကိုက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈအေပၚ အေလးထားဂ႐ုစိုက္မႈေလ်ာ့က်လာ သျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းလည္းနည္းပါးလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဧကထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ျမင့္မားလာၿပီး အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး ေစ်းမရ သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈကိုအျဖစ္သာ လုပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။ အဆိုပါ အျဖစ္ေၾကာင့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈ အနည္းအမ်ားသည္ သံသရာ လည္ေနၿပီး တိုးတက္မႈမရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။  ေတာင္သူ အခ်ဳိ႕မွလည္း ၾကဴကုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ဳိးမ်ား စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ရန္ မ်ဳိးေတာင္းခံမႈမ်ားရွိလာသည္ကို  ေတြ႕ႀကဳံေနရသည္။ ထြက္ရွိ လာသည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားသည္ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး အႁမႊာ မ်ားေနျခင္း၊ အထြက္ႏႈန္းနည္းပါးျခင္း၊ တစ္ဧက ကုန္က်စရိတ္ မ်ား ျပားျခင္း၊ (စိုက္ပ်ဳိးေရးမွေ ဖာ္ျပခ်က္တြင္ တစ္ဧက ၉၈၂၀၀၀ က်ပ္ ခန္႔)ကုန္က်ေၾကာင္း သိရပါသည္။
        ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၏ မွတ္တမ္းအရ ၇၁၀၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ကုန္က်သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ပိႆာအတြက္ အရင္းေငြသည္ က်ပ္ ၄၀၀ မွ ၆၀၀ခန္႔ၾကားတြင္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါ သည္။ လယ္ယာကြၽမ္း က်င္လုပ္သားရွားပါးျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ၾကက္သြန္ျဖဴအရြယ္အစားကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သျဖင့္ ေစ်းကြက္၀င္မ်ဳိးကိုေျပာင္းလိုျခင္း၊ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ ျခင္းတို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၾကက္ သြန္ျဖဴကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္တန္ခ်ိန္မွာ တန္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ သာရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔   ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈမွာလည္း မနည္းလွေသာ အေျခအေနရွိပါသည္။  ၀င္ေရာက္လာေသာ ၾကက္ သြန္ျဖဴမ်ားမွာ အႁမႊာႀကီးမားသျဖင့္ ေစ်းေကာင္းရရွိသကဲ့သို႔ ျပည္ တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္သြက္သည္ကိုေတြ႕ေနရပါ သည္။

မ်ဳိးျဖန့္ျဖဴးမည္႕သူမ်ားႏွင္႕ ျပန္လည္၀ယ္ယူမည္႕သူမ်ား
       ေတာင္ႀကီး ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ဳိး ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးလိုသူမ်ားအတြက္ မ်ဳိးေပးၿပီး ျပန္၀ယ္ေပးမည့္သူမ်ား လိုခ်င္ေၾကာင္း၊ ေစ်းေကာင္းလည္းရလိုေၾကာင္း၊    ေတာင္သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္သည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ဳိးျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္၀ယ္ယူမည့္သူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္လိုေၾကာင္း ပါ၀င္လာသျဖင့္ ဇြန္ ၂၂ရက္က  ေတာင္ႀကီး တြင္က်င္းပသည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မ်ဳိးျဖန္႔ျဖဴးရန္ ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟဲဟိုးတြင္ မ်ဳိးထုတ္ေနေသာ Myanmar Fuhao Agriculture  Co; Ltd. ႏွင့္ ျမန္မာသီဟထရိတ္ဒင္းကုမၸဏီတို႔ႏွင့္  ၾကက္သြန္ျဖဴအသင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခု ၾကက္သြန္ျဖဴရာသီအမီ    မ်ဳိးျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္   ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ မ်ဳိးျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ား ထံမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူေရးကိုပါ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ခေယာင္းလမ္းမွ ပန္းခင္းလမ္း
       ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ခေယာင္းလမ္းတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းဆဲဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းမွာ ေစ်းေကာင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ၾကဴကုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွစ္မ်ဳိး စလုံး ေစ်းေကာင္းေနသကဲ့သို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕မွလည္း ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျဖင့္ ပိုမိုေရာင္းေကာင္းတင္ပို႔ႏိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴ စိုက္ပ်ဳိးေသာ ေတာင္သူမ်ားအဖို႔ ခေယာင္းလမ္းမွ ပန္း ခင္းလမ္းေပၚေရာက္ရန္အတြက္ Sustainable development ေခၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္ေနရန္လိုအပ္ပါသည္။ Value Chain တစ္ခုလုံး ခိုင္မာအားေကာင္းရန္လိုအပ္ပါမည္။ သို႔ျဖစ္၍  အထက္ေဖာ္ျပပါ ကုမၸ ဏီႏွစ္ခုကို အရင္းခံၿပီး ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္သို႔ ေကာင္းစြာခ်ိတ္ဆက္၍ ခေယာင္းလမ္းမွ ပန္းခင္းလမ္းသို႔ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာ င္းေတာင္းသကဲ့သို႔ ၾကက္သြန္ျဖဴေတာင္သူမ်ား တြက္ ေျခကိုက္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းပါးလိုက္ပါရေစ။

 

မ်ိဳးသူ (ကုန္သြယ္ျမႇင့္)

Local Trade News

Pages