ကၽြဲႏြားအရွင္မ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား