ကြၽဲ ၊ ႏြား (အရွင္)မ်ား ျပည္ပတင္ပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ

Tue, 02/06/2018 - 07:33 -- admin_ygn

     စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနသည္ ၀န္ႀကီး႐ုံး၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလ ၇ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္ (၄၉/၂၀၁၇) အရ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ား အား ျပည္ပသို႔ တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္အညီ ေရာင္း လိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈမ်ားအား တရား၀င္လမ္း ေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္၊ ေမြးျမဴသူ ေတာင္သူမ်ားကို ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမို ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္ သမားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုကာကြယ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို ျပည္ပသို႔ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳ လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားႏွင္႕ ေလွ်ာက္ထားရန္ အဆင္႕မ်ား
          ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရန္အတြက္ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊  တိရစၦာန္က်န္းမာေရး စစ္ ေဆးျခင္း၊ ျပည္တြင္းနယ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီး ဌာနတို႔၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရ မယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရန္အတြက္  တိရစၦာန္က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ ေပါင္းခ်ဳပ္ကို ေမြးျမဴေ ရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ယာယီစုေဆာင္းရပ္သို႔ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးခံျခင္း ႏွင့္အတည္ျပဳ အမွတ္အသား (Micro Chip/ Ear-Tag) ထည့္ သြင္းမႈ ခံယူလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး သယ္ေဆာင္ ရာလမ္းေၾကာင္းရွိ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီး ဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Animal Quarantine Station (AQS) တြင္ စစ္ေဆးခံျခင္းႏွင့္ Animal Quarantine Certifcate ရယူျခင္း အဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး တဲ့အခါ နယ္စပ္စခန္းရွိေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေ ပးထားေသာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ျပည္ပသို့တင္ပို့ရာတြင္ ရယူရမည္႕ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင္႕ ခြင္႕ျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
          ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ ရယူရမည့္ေထာက္ ခံခ်က္ေတြကေတာ့  ကာကြယ္ ေဆးထိုးၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ Animal  Health and Development^Prevention & Control Form-၁ (AHD/PC-1)  ၊ တိရစၦာန္ က်န္း မာေရး ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ Animal Health and Development/ Prevention & Control Form-၃ (AHD/PC-3)၊ ေမြးျမဴေရးၿခံ လုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ Animal Health and Development/  Prevention & Control Form-7 (AHD/PC-7) ယာယီစုေဆာင္းရပ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္၊ တိရစၦာန္က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ေပါင္းခ်ဳပ္၊ သယ္ေဆာင္သည့္ယာဥ္တြင္ ပါရွိသည့္ အေကာင္အေရအတြက္ပါ မွတ္တမ္း၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ကိုယ္ပိုင္ႏြားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ ခံခ်က္၊ ႏြားပြဲ ေစ်း အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။  ျပည္ပသို႔ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား တင္ပို႔ရန္အတြက္ တစ္ႀကိမ္တင္ပို႔လွ်င္ ေကာင္ေရ ၁၀၀ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳ ေပးထားၿပီး ယာယီစုေဆာင္းရပ္မွ တိရစၦာန္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးစခန္း၊ တိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္းသို႔ ခြင့္ျပဳေကာင္ ေရကို တစ္ႀကိမ္တည္းသာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
           ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္ပ သို႔သယ္ေဆာင္ခြင့္ အေထာက္အထားမ်ားရရွိပါက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ လာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ ေရး ဦးစီးဌာနမွ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္မ်ားအားလ်င္ ျမန္စြာထုတ္ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ကြၽဲႏြားအရွင္မ်ား စတင္ တင္ပို႔ ခြင့္ျပဳ ခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ထိ ႏြား ၇၅၅၃ ေကာင္နဲ႔ ကြၽဲ ၇၂၇ ေကာင္အား မူဆယ္နယ္ စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ရန္အတြက္ လိုင္စင္မ်ားခြင့္ျပဳထုတ္ေပးၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ ကြၽဲ၊ ႏြားတိရစၦာန္ ေမြးျမဴသူမ်ား၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ားအား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳေန ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

 

ဘုတ္ဘုတ္(ပို႔ကုန္)

Local Trade News

Pages