ကြမ္းသီးေဈးကြက္အေၾကာင္း တေစ႕တေစာင္း

Fri, 08/16/2019 - 03:57 -- admin_ygn

ကမၻာ့ကြမ္းသီးေဈးကြက္

       ၂၀၁၈  ခုႏွစ္တြင္  ကြမ္းသီး(HS.Code- 080280) အမ်ားဆံုးဝယ္ယူခဲ့ေသာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံမွာ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ယူေအအီး၊ အေမရိကန္၊ ေမာ္လ္ဒိုက္၊ နီေပါ၊ မေလးရွား တို႔ျဖစ္ၾကသည္ကို ITC Trade Map အရသိရသည္။ အိႏၵိယ၏  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကြမ္းသီး တင္သြင္းမႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၉၁၃ သန္းရွိၿပီး   ကမၻာ့ကြမ္းသီးေဈးကြက္၏ ေဈးကြက္ေဝစု ၄၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိထား သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ဝ၄၃ သန္းဖိုးတင္သြင္း၍ ေဈးကြက္ ေဝစု ၁၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ၊ ဗီယက္နမ္က ကန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၂၅၈ သန္း ဖိုးတင္သြင္း၍ေဈးကြက္ေဝစု ၈ ဒသ မ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယေနရာတြင္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ကြမ္းသီးအမ်ားဆံုး တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊  ယူေအအီး၊  အေမရိကန္၊  ေမာ္ဒိုက္၊  နီေပါ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကြမ္းသီးေဈးႏႈန္း

      ကမၻာ့ကြမ္းသီး တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၃ ႏိုင္ငံ ရွိၿပီး ေပါက္ေဈးမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရာတြင္ အေမရိကန္ က ဝယ္ယူသည့္ေဈးမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး   ေမာ္လ္ဒိုက္စ္က ဒုတိယ၊ အိႏၵိယက တတိယ၊ သီရိလကၤာက စတုတၳႏွင့္နီေပါက ပၪၥမတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အာရွေဈးကြက္

      ကြမ္းသီးကို အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးဝယ္ယူ လ်က္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ယူေအအီး၊  ေမာ္လ္ဒိုက္၊ နီေပါ၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အိႏၵိယသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ အေရအတြက္ ၁၆၆၄၈ တန္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ၁၀၂၈၆ တန္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး၊ ဗီယက္နမ္က   ၁၃၀၃၀ တန္ျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ဝယ္ယူ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဥေရာပေဈးကြက္

       ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြမ္းသီးအမ်ားဆံုးတင္သြင္းခဲ့ေသာ အီးယူထိပ္တန္း ငါးႏိုင္ငံမွာ   အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ နယ္သာလန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။  တင္သြင္းမႈပမာဏ ၂၁၂၈၆၆ တန္ျဖစ္ၿပီး  တန္ဖိုးအားျဖင့္ ကန္ေ ဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၁၇ သန္းရွိသည္။ ကမၻာ့ေဈးကြက္၏ သုည ဒသမ ၄ ရာခိုင္ ႏႈန္း ေဈးကြက္ေဝစုရယူထားပါသည္။

ျမန္မာ့ကြမ္းသီးေဈးကြက္

      ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ကြမ္းသီးအား အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ITC Trade Map အရ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဩစေၾတးလ်တို႔ျဖစ္ၾကသည္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ကြမ္းသီးကို အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူေသာႏိုင္ငံမွာ အဂၤလန္ျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္ေဝစု ၆၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေန သည္။ ဩစေၾတးလ်သို႔ တင္ပို႔မႈတြင္ အဆင့္ (၂) ၊ အဂၤလန္သို႔ တင္ပို႔မႈတြင္ အဆင့္ (၃ )၊ အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔မႈတြင္ အဆင့္ (၅ )ႏွင့္ စင္ကာ ပူသို႔ တင္ပို႔မႈတြင္  အဆင့္ (၇ )ေနရာမ်ားတြင္ စာရင္းဝင္လ်က္ရွိသည္။

ကြမ္းသီးတင္ပို႔ေသာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ား

      ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြမ္းသီး (HS.Code- 080280) တင္ပို႔ ေသာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံမွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ သီရိလကၤာ၊ စင္ကာပူ၊ အိႏၵိယ၊ ယူေအအီး၊ မေလးရွား၊နယ္သာ လန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားက ကန္ ေဒၚလာ ၃၁၁ ဒသမ ၄၄၂ သန္းဖိုးေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး ေဈးကြက္ ေဝစု ၅၄ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနသည္။ ဒုတိယ ေနရာရွိ ျမန္မာက ကန္ေဒၚလာ ၁၁၉ ဒသမ ၆၇၂ သန္းဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး ေဈးကြ က္ေဝစု ၂၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တတိယေနရာရွိ ထိုင္းက ကန္ေဒၚလာ ၆၈ ဒသမ ဝ၇၈ သန္းဖိုးႏွင့္ ေဈးကြက္ေဝစု ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိ ထားသည္။

တင္ပို႔ေဈးႏႈန္း

      ေဈးႏႈန္းအေနျဖင့္ နယ္သာလန္က ပထမ၊ အိႏၵိယက ဒုတိယ၊ သီရိလကၤာက တတိယ၊ ျမန္မာကစတုတၳႏွင့္ဗီယက္နမ္ က ပၪၥမတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ကမၻာ့ကြမ္းသီး တင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံ ၃၀ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ (၂ )ေနရာ တြင္ ရွိသည္။

အေကာက္ခြန္ႏႈန္း

      အခြန္စည္းၾကပ္မႈကိုေလ့လာရာတြင္ အဂၤလန္၊ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္၊ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ စင္ကာပူ တို႔က MFN duties သုည ရာခိုင္ႏႈန္း၊  အေမရိကန္က MFN duties 1 ကီလိုဂရမ္ကို ၁ ဒသမ ၃ ဆင့္ႏႈန္း၊   GSP Countries  အတြက္ သုညရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယက MFN duties ၁ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊LDC  Countries အတြက္ သုည ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗီယက္နမ္က MFN duties သုည ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ASEAN ႏွင့္ AANZFTA  Countries တို႔အတြက္ သုည ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

ေဈးကြက္အလားအလာ

       စင္ကာပူႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္  ကမၻာ့ဝယ္လိုအား အဆင့္ ၁၀ စာရင္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ အဂၤလန္ သည္ ကမၻာ့ဝယ္လိုအား အဆင့္၁၀ စာရင္းမဝင္ေသာ္လည္း ျမန္မာမွ အဂၤလန္သို႔ တင္ပို႔မႈတြင္ အဆင့္ ၃ ေနရာတြင္ရွိျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား နည္းပါးျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း လက္ရွိေဈးကြက္ စင္ကာပူ၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ေဈးကြက္တိုးခ်ဲ႕သင့္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္လ ည္း  ကမၻာ့ဝယ္လိုအား အဆင့္ ၁၀ ႏွင့္ အာရွထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းဝင္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား  မရွိသေလာက္  နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္သင့္ေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

 

DMT - MYANTRADE (TIR)

Local Trade News

Pages