ကြမ္ရွီး - ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

Mon, 06/10/2019 - 05:57 -- admin_ygn

         တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြမ္ရွီး(ကြၽမ့္)ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊နန္နင္းၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးသံမွဴး ေဒါက္တာေရႊစင္ကိုသည္ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ကြမ္ရွီး-အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ (Guangxi- ASEAN Economic and Technological Development Zone)၌ က်င္းပသည့္ ကြမ္ရွီး စားေသာက္ကုန္ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသမဂၢ၏ ပထမအႀကိမ္ အလုပ္႐ုံေဆြး ေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ကြမ္ရွီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ႏိုင္္မည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ကြမ္ရွီး-အာဆီယံ စီးပြားေရးႏွင္႕ နည္းပညာဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန္
         ကြမ္ရွီး-အာဆီယံ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဇုန္သည္ ကြမ္ရွီး Beibu ပင္လယ္ေကြ႕စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိကစက္မႈဇုန္ ၁၄ ခုရွိသည့္အနက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလ်င္ျမန္ဆုံးဇုန္ ျဖစ္သည္။ ဇုန္အတြင္း၌ စက္မႈဇုန္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာ၊ယဥ္ေက်း မႈ၊ ခရီးသြားႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာတို႔အျပင္ ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးေရးသ႐ုပ္ ေဖာ္ေနရာလည္းတည္ရွိၿပီး အစားအေသာက္ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဇီ၀ေဆး၀ါးႏွင့္ စက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး ဟူေသာ လုပ္ငန္းသုံးရပ္ အေပၚ အေလးထားလ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ ၎ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္သည္ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အၾကား ေပါင္းကူးဆက္ႏႊယ္၍ ၿမိဳ႕ျပမွတစ္ဆင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
        ၎ဇုန္အတြင္း၌ လည္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ စားေသာက္ကုန္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ဘီယာ၊ အခ်ိဳရည္ (သစ္ သီးေဖ်ာ္ရည္)၊ ပဲႏို႔၊ ၀က္အူေခ်ာင္းစသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌သာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း လူသိမ်ား ကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရလ်က္ရွိေနသည္။ ၎င္းလုပ္ငန္းမ်ားအေန ျဖင့္ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ ပို႔ကုန္၏ ၀ယ္လိုအားကို ျပည့္မီေစရန္ ထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကုန္ၾကမ္းကိုတစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အမ်ား အျပား ၀ယ္ယူၿပီး၊ ဆိပ္ကမ္း၌ အသင့္ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို သြားေရာက္၀ယ္ယူျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကြမ္ရွီး-အာဆီယံဇုန္ရွိ အစားအစာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အလားအလာေကာင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပီေလာပီနံမွ ငါးစာထုတ္သည့္လုပ္ငန္း၊ သစ္သီးမ်ားကို ေရဓာတ္ ထုတ္ယူ၍ ယိုျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္း (ဥပမာ သရက္သီးယို)၊ စည္သြပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ အေျခာက္ခံ၍ ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္း (ဥပမာ ပိႏၷဲသီးေျခာက္၊ ဒူးရင္းသီး ေျခာက္)၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (ဥပမာ သရက္သီးေဖ်ာ္ရည္) စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ မ်ားေသာအား ျဖင့္ သရက္သီး၊ ဒူးရင္းသီးႏွင့္ ပိႏၷဲသီးမ်ားကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ တင္သြင္းၿပီး ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းျမင့္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကြမ္ရွီး စားေသာက္ကုန္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသမဂၢ
       ကြမ္ရွီးစားေသာက္ကုန္  ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သမဂၢကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကြမ္ရွီး-အာဆီယံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္အတြင္းရွိ စားေသာက္ကုန္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီေပါင္း ၆၆ ခုပါ၀င္ပါ သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္မွာ လပိုင္းမွ် သာရွိေသးေသာ္လည္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာမႈမ်ားကို သိသာ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရၿပီးေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ ၾကသည္။ ယခင္က ၀ူမင္းစီရင္စုဆိုလွ်င္ လူအမ်ား မသိ ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ယခုအခါနန္နင္းၿပီးလွ်င္ ဒုတိယၿမိဳ႕ျပျဖစ္လာေနၿပီျဖစ္ပါ သည္။

သတိျပဳရမည္႕ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေျပာင္းလဲေရြ႔လ်ားလာသည္႕ ၀ယ္လိုအား
       တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စားသုံးသူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ရင္း ျမစ္မ်ားျပဳန္းတီးထိခိုက္မည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္စိတ္ခ်လုံၿခံဳရမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚမ်ားစြာ စိုးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ားျဖစ္လာေနသည္။ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူရာတြင္လည္းပါ၀င္ေသာ အာဟာရတန္ဖိုး မ်ားကိုဖတ္႐ႈ၍က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ အစား အစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လာၾကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အၾကား  လူ တစ္ဦးခ်င္း၏ စားသုံးမႈပုံစံမွာ  သစ္သီး၀လံ၊ အသားႏွင့္ ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုစားသုံးလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္ လာျပီး ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရတိုးတက္ လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ နည္းပါးလာ ၾကသည့္အတြက္ အလြယ္တကူ၀ယ္ယူစားေသာက္ႏိုင္သည့္ စတိုး ဆိုင္မ်ားမွ သြားရည္စာမုန္႔မ်ား၊ အသင့္စားအစားအစာ မ်ားကို ၀ယ္ယူစားေသာက္မႈမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ေျပာင္းလဲလာေသာ စားေသာက္ကုန္ပုံစံအရ လြယ္ကူအဆင္ေျပေသာ အစားအစာမ်ားကို တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ပါက အလားအလာမ်ားစြာရွိေနသည္။
         ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေန လူတန္းစား ႏွစ္ရပ္ရွိ သည့္အနက္ ၿမိဳ႕ျပေနလူတန္းစားမွာ  'မ်ားမ်ားစား ေကာင္းေကာင္းစား'ဟူသည့္ စားေသာက္မႈပုံစံမွ]က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတြက္ စားၾကစို႔ဟူသည့္ စားေသာက္မႈပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေက်းလက္ေန လူတန္းစား၏စားသုံးမႈပုံစံမွာ 'ေစ်းႏႈန္းပထမ'ဟူ သည့္ စားေသာက္မႈပုံစံမွ 'အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမွ်တမွ'ဟူ သည့္စားေသာက္မႈပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲလာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားေသာက္ကု န္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအေနျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ထုတ္ လုပ္ရန္၊ ေခတ္မီထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုအဆင့္ ျမႇင့္တင္အသုံးျပဳၾကရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခြင္႕အလမ္း
        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ကြမ္ရွီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ မ်ားစြာကြာေ၀းျခင္းမရွိလွေပ။ ကုန္းလမ္းအျပင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေလေၾကာင္းတိုက္႐ိုက္ ပ်ံသန္းမႈမ်ားလည္းရွိေနၿပီျဖစ္ သည္။ ယခု ကြမ္ရွီး-အာဆီယံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ရွိ စားေသာက္ကုန္ျပဳ  ျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကနဦးႀကဳိးပမ္းသြားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၀ယ္ယူေတာ့မည္ဆိုပါက စီးပြားေရးသံမွဴး (နန္နင္းၿမိဳ႕)ထံ ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးပို႔ကုန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ GACC  စာရင္း တြင္ စာရင္း၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္သြားေရးမွာ အဓိကက်လွပါသည္။ GACC စာရင္း၀င္သြားပါက ျမန္မာ့သစ္သီး၀လံမ်ားကို ကြမ္ရွီး ေစ်းကြက္အတြင္း၌ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်သြားႏိုင္ရန္ ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ ႀကိဳးစားသြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကုန္ၾကမ္း ေပးကုန္ေခ်ာယူ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘက္တြင္ တန္ဖိုးျမႇင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ကြမ္ရွီး-အာဆီယံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္း ပညာႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို ကြမ္ရွီး-အာဆီယံဇုန္၌လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ရွိဇုန္၌ လည္းေကာင္း ပို႔ခ်ေစျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ ျပဳလုပ္ေပးသြားႏိုင္ေ ၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

ေဒါက္တာေရႊစင္ကို၊ စီးပြားေရးသံမွဴး (နန္နင္းၿမိဳ႕)

International Trade News

Pages