ကေလးၿမိဳ႔၏ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင္႕ ၾကက္သြန္နီေဈးကြက္

Thu, 08/01/2019 - 08:29 -- admin_ygn

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ လယၿ္ပီး လွ်င ္ မိမိတို႔အပို၀င္ေငြရရွိေစရန္ ရရွိသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ေနၾကာ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ကေလးၿမိဳ႕၏အေနာက္ဘက္အျခမ္းျဖစ္သည့္ ႀကိဳ႕သံုးပင္ရပ္ကြက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ တစ္ဆင့္ခံ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ အရင္းအႏွီး ျဖင့္ ကုန္ႏိုင္သည့္ပိႆာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး တစ္ႏွစ္စာဝယ္ယူသိုေလွာင္ထားၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္ ဇူလိုင္က ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာက်ပ္ ၁၀ဝ၀ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁၃၀ဝ၊ ၾကဴကုတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၂၀ဝ၀ ေပါက္ေဈးသာရွိၿပီး ယခုႏွစ္ဇူလိုင္အတြင္းတြင္ ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာက်ပ္ ၈၀ဝ-၁၀ဝ၀-၁၂၀ဝ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴတစ္ပိႆာက်ပ္၂၀ဝ၀-၃၀ဝ၀-၄၀ဝ၀ အထိေဈးႏႈန္း ျမႇင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဈးႏႈန္းျမႇင့္တက္ရျခင္းမွာ ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ အမ်ားစုသိုေလွာင္၍ ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိဘဲ ေပၚစတြင္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၈၀ဝ - ၁၀ဝ၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ယခုႏွစ္စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈတြင္ လည္းရာသီဥတုမေကာင္း၍ ယခင္ႏွစ္ေလာက္ ထြက္ရွိမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယခင္ႏွစ္ကေဈးႏႈန္းမတက္ဘဲေရာင္းခ်ရသည့္ အတြက္ အပုပ္အနာအစာပစ္လိုက္ လွ်င္ အရင္းရေအာင္ မနည္းေရာင္းခ်ရသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ သိုေလွာင္သူမ်ားနည္းပါးျခင္း၊ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းျမႇင့္တက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္သြန္ျဖဴေရာင္းခ်သည့္ ေဒၚပူစူးမက ေျပာသည္။ စႏၵာမြန္(ကေလးၿမိဳ႕)

Local Trade News

Pages