ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၂၁ မှ၈-၁၀-၂၀၂၁ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 10/15/2021 - 04:15 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၁ မှ ၈-၁၀-၂၀၂၁ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၈-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၁.၀၉၇ ၃.၂၅၅ ၄.၃၅၂ ၂၃၇.၈၅၄ ၁၉.၀၅၄ ၂၅၆.၉၀၈ -၂၃၆.၇၅၇ -၁၅.၇၉၉ -၂၅၂.၅၅၆
မူဆယ် ၀.၂၀၉ ၀.၄၄၉ ၀.၆၅၈ ၂၂၆.၀၀၄ ၁၆.၄၃၈ ၂၄၂.၄၄၂ -၂၂၅.၇၉၅ -၁၅.၉၈၉ -၂၄၁.၇၈၄
လွယ်ဂျယ်       ၁.၇၃၄ ၀.၂၈၄ ၂.၀၁၈ -၁.၇၃၄ -၀.၂၈၄ -၂.၀၁၈
ချင်းရွှေဟော် ၀.၈၈၈ ၂.၀၆၆ ၂.၉၅၄ ၄.၃၃၃ ၂.၁၂၁ ၆.၄၅၄ -၃.၄၄၅ -၀.၀၅၅ -၃.၅၀၀
ကံပိုက်တီ       ၅.၇၇၃ ၀.၁၉၇ ၅.၉၇၀ -၅.၇၇၃ -၀.၁၉၇ -၅.၉၇၀
ကျိုင်းတုံ   ၀.၇၄၀ ၀.၇၄၀ ၀.၀၁၀ ၀.၀၁၄ ၀.၀၂၄ -၀.၀၁၀ ၀.၇၂၆ ၀.၇၁၆
စစ်တွေ                  
  မြန်မာ-ထိုင်း ၃၂.၁၈၆ ၄၀.၄၈၁ ၇၂.၆၆၇ ၁၃၇.၂၀၅ ၁၁.၅၈၁ ၁၄၈.၇၈၆ -၁၀၅.၀၁၉ ၂၈.၉၀၀ -၇၆.၁၁၉
တာချီလိတ် ၀.၄၀၈ ၂.၀၇၄ ၂.၄၈၂ ၀.၅၀၉ ၁.၈၁၉ ၂.၃၂၈ -၀.၁၀၁ ၀.၂၅၅ ၀.၁၅၄
မြဝတီ ၂၃.၃၇၈ ၃၂.၅၂၆ ၅၅.၉၀၄ ၂.၂၁၂ ၈.၅၅၇ ၁၀.၇၆၉ ၂၁.၁၆၆ ၂၃.၉၆၉ ၄၅.၁၃၅
ကော့သောင်း ၇.၃၁၃ ၀.၆၇၈ ၇.၉၉၁ ၆.၄၃၀ ၀.၄၉၆ ၆.၉၂၆ ၀.၈၈၃ ၀.၁၈၂ ၁.၀၆၅
၁၀ မြိတ် ၀.၇၈၅ ၅.၁၄၇ ၅.၉၃၂ ၀.၉၀၉ ၀.၆၀၉ ၁.၅၁၈ -၀.၁၂၄ ၄.၅၃၈ ၄.၄၁၄
၁၁ ထီးခီး ၀.၀၉၇ ၀.၀၀၄ ၀.၁၀၁ ၁၂၆.၅၉၂ ၀.၀၁၅ ၁၂၆.၆၀၇ -၁၂၆.၄၉၅ -၀.၀၁၁ -၁၂၆.၅၀၆
၁၂ မောတောင် ၀.၂၀၅ ၀.၀၅၂ ၀.၂၅၇ ၀.၅၅၃ ၀.၀၈၅ ၀.၆၃၈ -၀.၃၄၈ -၀.၀၃၃ -၀.၃၈၁
၁၃ မယ်စဲ့                  
၁၄ စစ်တွေ                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်                  
၁၅ စစ်တွေ                  
၁၆ ​မောင်တော                  
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၀.၃၃၄ ၀.၀၁၉ ၀.၃၅၃ ၀.၆၆၅   ၀.၆၆၅ -၀.၃၃၁ ၀.၀၁၉ -၀.၃၁၂
၁၇ တမူး ၀.၁၆၅   ၀.၁၆၅ ၀.၃၆၈   ၀.၃၆၈ -၀.၂၀၃   -၀.၂၀၃
၁၈ ရိဒ် ၀.၁၆၉ ၀.၀၁၉ ၀.၁၈၈ ၀.၂၉၇   ၀.၂၉၇ -၀.၁၂၈ ၀.၀၁၉ -၀.၁၀၉
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို                  
၂၀ ကျိုင်းလပ်                  
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ                  
၂၁ ထီးခီး                  
၂၂ မြိတ်                  
၂၃ မူဆယ်                  
၂၄ စစ်တွေ                  
  စုစုပေါင်း ၃၃.၆၁၇ ၄၃.၇၅၅ ၇၇.၃၇၂ ၃၇၅.၇၂၄ ၃၀.၆၃၅ ၄၀၆.၃၅၉ -၃၄၂.၁၀၇ ၁၃.၁၂၀ -၃၂၈.၉၈၇

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်