ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၆-၈-၂၀၂၁ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Tue, 08/24/2021 - 04:12 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၆-၈-၂၀၂၁ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၆-၈-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၂၂၀.၈၄၁ ၁၂၆၁.၉၁၇ ၄၄၈၂.၇၅၈ ၃၄၃၀.၀၂၉ ၁၇၀၅.၃၂၁ ၅၁၃၅.၃၅၀ -၂၀၉.၁၈၈ -၄၄၃.၄၀၄ -၆၅၂.၅၉၂
မူဆယ် ၂၄၂၃.၁၃၇ ၁၁၃၂.၁၂၃ ၃၅၅၅.၂၆၀ ၂၇၀၄.၆၁၂ ၁၅၆၀.၁၅၉ ၄၂၆၄.၇၇၁ -၂၈၁.၄၇၅ -၄၂၈.၀၃၆ -၇၀၉.၅၁၁
လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၃၅.၁၃၂ ၂၀၈.၂၂၈ ၁၀၂.၂၆၀ ၂၂.၉၆၅ ၁၂၅.၂၂၅ ၇၀.၈၃၆ ၁၂.၁၆၇ ၈၃.၀၀၃
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၆.၂၂၄ ၈၈.၀၀၄ ၄၃၄.၂၂၈ ၃၆၅.၆၆၇ ၉၆.၃၀၈ ၄၆၁.၉၇၅ -၁၉.၄၄၃ -၈.၃၀၄ -၂၇.၇၄၇
ကံပိုက်တီ ၂၆၆.၄၅၁ ၃.၆၆၄ ၂၇၀.၁၁၅ ၂၅၄.၇၂၂ ၁၇.၈၁၇ ၂၇၂.၅၃၉ ၁၁.၇၂၉ -၁၄.၁၅၃ -၂.၄၂၄
ကျိုင်းတုံ ၁၁.၉၃၃ ၂.၉၉၄ ၁၄.၉၂၇ ၂.၇၆၈ ၁.၉၆၂ ၄.၇၃၀ ၉.၁၆၅ ၁.၀၃၂ ၁၀.၁၉၇
စစ်တွေ         ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀   -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၃၂၃.၁၂၅ ၁၁၂၄.၂၀၇ ၃၄၄၇.၃၃၂ ၂၅၆၀.၃၁၉ ၉၇၄.၈၆၉ ၃၅၃၅.၁၈၈ -၂၃၇.၁၉၄ ၁၄၉.၃၃၈ -၈၇.၈၅၆
တာချီလိတ် ၁၅၅.၆၇၅ ၅၅.၆၇၉ ၂၁၁.၃၅၄ ၆၂.၇၁၈ ၆၅.၄၄၀ ၁၂၈.၁၅၈ ၉၂.၉၅၇ -၉.၇၆၁ ၈၃.၁၉၆
မြဝတီ ၇၂၉.၅၂၄ ၈၃၁.၆၄၃ ၁၅၆၁.၁၆၇ ၃၄၅.၂၇၁ ၆၉၈.၃၃၄ ၁၀၄၃.၆၀၅ ၃၈၄.၂၅၃ ၁၃၃.၃၀၉ ၅၁၇.၅၆၂
ကော့သောင်း ၂၀၁.၅၁၂ ၅၄.၆၅၇ ၂၅၆.၁၆၉ ၂၄၄.၁၃၇ ၉၁.၃၅၀ ၃၃၅.၄၈၇ -၄၂.၆၂၅ -၃၆.၆၉၃ -၇၉.၃၁၈
၁၀ မြိတ် ၄၂.၂၆၂ ၆၅.၇၈၉ ၁၀၈.၀၅၁ ၅၄.၂၄၆ ၇၅.၁၅၃ ၁၂၉.၃၉၉ -၁၁.၉၈၄ -၉.၃၆၄ -၂၁.၃၄၈
၁၁ ထီးခီး ၁၁၈၃.၈၁၁ ၄၁.၃၃၁ ၁၂၂၅.၁၄၂ ၁၈၄၁.၁၆၇ ၃၉.၉၀၅ ၁၈၈၁.၀၇၂ -၆၅၇.၃၅၆ ၁.၄၂၆ -၆၅၅.၉၃၀
၁၂ မောတောင် ၁၀.၃၄၁ ၂.၆၁၂ ၁၂.၉၅၃ ၁၀.၃၀၂ ၄.၃၄၆ ၁၄.၆၄၈ ၀.၀၃၉ -၁.၇၃၄ -၁.၆၉၅
၁၃ မယ်စဲ့       ၂.၄၇၈ ၀.၂၇၅ ၂.၇၅၃ -၂.၄၇၈ -၀.၂၇၅ -၂.၇၅၃
၁၄ စစ်တွေ   ၇၂.၄၉၆ ၇၂.၄၉၆   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၇၂.၄၃၀ ၇၂.၄၃၀
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၆.၉၈၀ ၁၈.၄၂၆ ၃၅.၄၀၆ ၂၆.၅၂၁ ၂၄.၈၉၃ ၅၁.၄၁၄ -၉.၅၄၁ -၆.၄၆၇ -၁၆.၀၀၈
၁၅ စစ်တွေ ၁၂.၁၂၂ ၁၈.၃၇၈ ၃၀.၅၀၀ ၁၅.၀၂၆ ၂၄.၈၃၁ ၃၉.၈၅၇ -၂.၉၀၄ -၆.၄၅၃ -၉.၃၅၇
၁၆ ​မောင်တော ၄.၈၅၈ ၀.၀၄၈ ၄.၉၀၆ ၁၁.၄၉၅ ၀.၀၆၂ ၁၁.၅၅၇ -၆.၆၃၇ -၀.၀၁၄ -၆.၆၅၁
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁၉၂.၂၁၉ ၁.၅၅၁ ၁၉၃.၇၇၀ ၈၃.၂၉၁ ၂.၉၄၆ ၈၆.၂၃၇ ၁၀၈.၉၂၈ -၁.၃၉၅ ၁၀၇.၅၃၃
၁၇ တမူး ၃၁.၇၇၅ ၀.၈၈၃ ၃၂.၆၅၈ ၃၈.၀၇၀ ၀.၉၃၄ ၃၉.၀၀၄ -၆.၂၉၅ -၀.၀၅၁ -၆.၃၄၆
၁၈ ရိဒ် ၁၆၀.၄၄၄ ၀.၆၆၈ ၁၆၁.၁၁၂ ၄၅.၂၂၁ ၂.၀၁၂ ၄၇.၂၃၃ ၁၁၅.၂၂၃ -၁.၃၄၄ ၁၁၃.၈၇၉
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
၂၀ ကျိုင်းလပ်       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၃၃.၉၅၅ ၂၇၇.၁၅၄ ၇၁၁.၁၀၉ -၄၃၃.၉၅၅ ၂၂၂.၁၈၂ -၂၁၁.၇၇၃
၂၁ ထီးခီး       ၁၆.၄၃၆   ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆   -၁၆.၄၃၆
၂၂ မြိတ်         ၃.၆၂၉ ၃.၆၂၉   -၃.၆၂၉ -၃.၆၂၉
၂၃ မူဆယ်         ၀.၂၆၉ ၀.၂၆၉   -၀.၂၆၉ -၀.၂၆၉
၂၄ စစ်တွေ   ၄၉၉.၃၃၆ ၄၉၉.၃၃၆ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၆ ၆၉၀.၇၇၅ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၆.၀၈၀ -၁၉၁.၄၃၉
  စုစုပေါင်း ၅၇၅၃.၁၆၅ ၂၉၀၅.၄၃၇ ၈၆၅၈.၆၀၂ ၆၅၃၄.၅၂၅ ၂၉၈၅.၁၈၃ ၉၅၁၉.၇၀၈ -၇၈၁.၃၆၀ -၇၉.၇၄၆ -၈၆၁.၁၀၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်