ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၂-၆-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 06/19/2020 - 06:15 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၂-၆-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၆-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၂၁၆.၄၄၈ ၁၂၂၈.၀၆၉ ၃၄၄၄.၅၁၇ ၂၃၂၄.၁၇၄ ၁၂၄၄.၇၄၈ ၃၅၆၈.၉၂၂ -၁၀၇.၇၂၆ -၁၆.၆၇၉ -၁၂၄.၄၀၅
လွယ်ဂျယ် ၉၉.၄၉၅ ၁၇.၇၄၂ ၁၁၇.၂၃၇ ၁၁၈.၅၄၇ ၁၂.၆၄၉ ၁၃၁.၁၉၆ -၁၉.၀၅၂ ၅.၀၉၃ -၁၃.၉၅၉
ချင်းရွှေဟော် ၂၈၉.၃၄၅ ၇၄.၈၄၆ ၃၆၄.၁၉၁ ၃၅၃.၁၇၉ ၄၅.၈၂၁ ၃၉၉.၀၀၀ -၆၃.၈၃၄ ၂၉.၀၂၅ -၃၄.၈၀၉
ကံပိုက်တီ ၂၃၂.၈၁၃ ၁၂.၉၈၄ ၂၄၅.၇၉၇ ၂၄၆.၁၀၅ ၂၂.၈၈၅ ၂၆၈.၉၉၀ -၁၃.၂၉၂ -၉.၉၀၁ -၂၃.၁၉၃
ကျိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၅၃၅ ၄.၁၁၂ ၅.၂၀၃ ၁.၀၉၈ ၆.၃၀၁ -၂.၆၂၆ ၀.၄၃၇ -၂.၁၈၉
တာချီလိတ် ၅၄.၇၇၆ ၅၂.၁၅၅ ၁၀၆.၉၃၁ ၁၂.၄၃၉ ၅၀.၂၇၃ ၆၂.၇၁၂ ၄၂.၃၃၇ ၁.၈၈၂ ၄၄.၂၁၉
မြဝတီ ၂၉၆.၅၅၄ ၅၆၈.၄၈၃ ၈၆၅.၀၃၇ ၁၁၄.၄၇၈ ၅၂၈.၇၀၂ ၆၄၃.၁၈၀ ၁၈၂.၀၇၆ ၃၉.၇၈၁ ၂၂၁.၈၅၇
ကော့သောင်း ၂၃၉.၁၄၁ ၈၅.၃၄၂ ၃၂၄.၄၈၃ ၁၅၅.၃၄၁ ၂၇.၃၉၃ ၁၈၂.၇၃၄ ၈၃.၈၀၀ ၅၇.၉၄၉ ၁၄၁.၇၄၉
မြိတ် ၄၇.၀၂၉ ၇၅.၅၈၄ ၁၂၂.၆၁၃ ၁၀၀.၄၁၄ ၉၀.၇၉၆ ၁၉၁.၂၁၀ -၅၃.၃၈၅ -၁၅.၂၁၂ -၆၈.၅၉၇
၁၀ ထီးခီး ၁၄၁၅.၆၁၇ ၁၈.၄၉၀ ၁၄၃၄.၁၀၇ ၁၈၅၆.၈၇၉ ၁၄၁.၈၆၄ ၁၉၉၈.၇၄၃ -၄၄၁.၂၆၂ -၁၂၃.၃၇၄ -၅၆၄.၆၃၆
၁၁ မောတောင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၈၈ ၉.၂၅၄ ၅.၉၉၈ ၁၅.၂၅၂ -၀.၂၀၉ -၂.၃၅၅ -၂.၅၆၄
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၄ ၀.၂၂၄ ၁.၂၈၈ ၁.၃၀၁ ၀.၀၅၃ ၁.၃၅၄
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၄၄၂ ၃၀၄.၁၆၁ ၇၃၆.၆၀၃ ၈.၈၁၂ ၁.၂၁၆ ၁၀.၀၂၈ ၄၂၃.၆၃၀ ၃၀၂.၉၄၅ ၇၂၆.၅၇၅
၁၄ ​မောင်တော ၁၀.၂၁၁ ၀.၀၄၈ ၁၀.၂၅၉ ၅.၈၇၈ ၀.၀၅၀ ၅.၉၂၈ ၄.၃၃၃ -၀.၀၀၂ ၄.၃၃၁
၁၅ တမူး ၃၆.၆၀၂ ၀.၄၁၇ ၃၇.၀၁၉ ၇၉.၉၀၂ ၀.၈၀၅ ၈၀.၇၀၇ -၄၃.၃၀၀ -၀.၃၈၈ -၄၃.၆၈၈
၁၆ ရိဒ် ၃၉.၅၄၆ ၂.၀၁၃ ၄၁.၅၅၉ ၅၀.၆၂၉ ၁၇.၀၀၇ ၆၇.၆၃၆ -၁၁.၀၈၃ -၁၄.၉၉၄ -၂၆.၀၇၇
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၄၂၄.၄၁၇ ၂၄၄၅.၇၈၉ ၇၈၇၀.၂၀၆ ၅၄၄၂.၂၉၈ ၂၁၉၁.၅၂၉ ၇၆၃၃.၈၂၇ -၁၇.၈၈၁ ၂၅၄.၂၆၀ ၂၃၆.၃၇၉

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်