ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနစခန္းမ်ားအလိုက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ (၁-၄-၂၀၁၈) မွ (၁-၆-၂၀၁၈) ထိ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္း

Fri, 06/08/2018 - 06:31 -- dccaadmin

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၁-၆-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁-၆-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၅၄၃.၀၆၈ ၂၉၁.၈၃၆ ၈၃၄.၉၀၄ ၄၃၇.၃၅၆ ၂၈၇.၇၉၇ ၇၂၅.၁၅၃ ၁၀၅.၇၁၂ ၄.၀၃၉ ၁၀၉.၇၅၁
လြယ္ဂ်ယ္ ၃၈.၁၀၈ ၂.၉၄၁ ၄၁.၀၄၉ ၄၇.၈၃၇ ၂.၉၄၄ ၅၀.၇၈၁ -၉.၇၂၉ -၀.၀၀၃ -၉.၇၃၂
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၅.၄၈၀ ၉.၇၇၉ ၅၅.၂၅၉ ၈၂.၁၅၆ ၈.၄၇၉ ၉၀.၆၃၅ -၃၆.၆၇၆ ၁.၃၀၀ -၃၅.၃၇၆
ကန္ပိုက္တီး ၅၆.၄၂၄ ၆.၁၃၅ ၆၂.၅၅၉ ၂၅.၄၉၉ ၇.၇၉၂ ၃၃.၂၉၁ ၃၀.၉၂၅ -၁.၆၅၇ ၂၉.၂၆၈
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၁၇ ၀.၄၀၅ ၀.၄၂၂ ၀.၀၁၇ ၀.၂၅၃ ၀.၂၇၀   ၀.၁၅၂ ၀.၁၅၂
တာခ်ီလိတ္ ၂.၁၇၃ ၁၃.၈၇၇ ၁၆.၀၅၀ ၃.၀၆၃ ၉.၈၅၂ ၁၂.၉၁၅ -၀.၈၉၀ ၄.၀၂၅ ၃.၁၃၅
ျမ၀တီ ၁၃.၁၈၅ ၁၃၄.၂၁၆ ၁၄၇.၄၀၁ ၉.၉၄၄ ၁၁၄.၀၇၄ ၁၂၄.၀၁၈ ၃.၂၄၁ ၂၀.၁၄၂ ၂၃.၃၈၃
ေကာ့ေသာင္း ၂၇.၆၃၁ ၉.၆၂၈ ၃၇.၂၅၉ ၁၂.၄၆၂ ၁၅.၀၇၉ ၂၇.၅၄၁ ၁၅.၁၆၉ -၅.၄၅၁ ၉.၇၁၈
ျမိတ္ ၃၅.၇၁၂ ၁၂.၃၉၂ ၄၈.၁၀၄ ၂၀.၁၀၄ ၁၀.၆၀၉ ၃၀.၇၁၃ ၁၅.၆၀၈ ၁.၇၈၃ ၁၇.၃၉၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၉၂၀ ၀.၁၅၈ ၁.၀၇၈ ၁.၆၃၂ ၀.၀၃၈ ၁.၆၇၀ -၀.၇၁၂ ၀.၁၂၀ -၀.၅၉၂
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၂၄၃ ၀.၂၉၂ ၁.၅၃၅ ၀.၄၄၄ ၀.၃၁၆ ၀.၇၆၀ ၀.၇၉၉ -၀.၀၂၄ ၀.၇၇၅
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၂၃ ၀.၁၄၅ ၀.၁၆၈ ၀.၀၅၂ ၀.၁၀၉ ၀.၁၆၁ -၀.၀၂၉ ၀.၀၃၆ ၀.၀၀၇
၁၃ စစ္ေတြ ၂.၀၂၆ ၀.၀၁၇ ၂.၀၄၃ ၀.၅၁၀ ၀.၀၁၄ ၀.၅၂၄ ၁.၅၁၆ ၀.၀၀၃ ၁.၅၁၉
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၀၆၉   ၂.၀၆၉ ၁.၈၁၃   ၁.၈၁၃ ၀.၂၅၆   ၀.၂၅၆
၁၅ တမူး ၁၇.၃၀၅ ၀.၃၉၉ ၁၇.၇၀၄ ၃.၈၂၄ ၀.၈၉၆ ၄.၇၂၀ ၁၃.၄၈၁ -၀.၄၉၇ ၁၂.၉၈၄
၁၆ ရိဒ္ ၃.၉၄၃ ၂.၈၁၃ ၆.၇၅၆ ၅.၂၂၈ ၂.၆၄၃ ၇.၈၇၁ -၁.၂၈၅ ၀.၁၇၀ -၁.၁၁၅
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၇၈၉.၃၂၇ ၄၈၅.၀၃၃ ၁၂၇၄.၃၆၀ ၆၅၁.၉၄၁ ၄၆၀.၈၉၅ ၁၁၁၂.၈၃၆ ၁၃၇.၃၈၆ ၂၄.၁၃၈ ၁၆၁.၅၂၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္