ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၈-၉-၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Tue, 09/19/2017 - 09:39 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၈-၉-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၈-၉-၂၀၁၆ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၄၅၇.၁၇၄ ၇၃၉.၉၀၆ ၂၁၉၇.၀၈၀ ၁၄၆၂.၄၇၉ ၇၁၈.၁၇၄ ၂၁၈၀.၆၅၃ -၅.၃၀၅ ၂၁.၇၃၂ ၁၆.၄၂၇
လွယ်ဂျယ် ၈၃.၁၇၃ ၆.၉၉၉ ၉၀.၁၇၂ ၆၆.၈၈၄ ၈.၂၃၆ ၇၅.၁၂၀ ၁၆.၂၈၉ -၁.၂၃၇ ၁၅.၀၅၂
ချင်းရွှေဟော် ၂၁၅.၃၂၉ ၂၇.၁၁၉ ၂၄၂.၄၄၈ ၂၄၃.၆၇၃ ၃၂.၀၆၈ ၂၇၅.၇၄၁ -၂၈.၃၄၄ -၄.၉၄၉ -၃၃.၂၉၃
ကန်ပိုက်တီး ၃၇.၇၁၃ ၁၆.၆၂၀ ၅၄.၃၃၃ ၁၈.၁၁၅ ၁၆.၂၈၉ ၃၄.၄၀၄ ၁၉.၅၉၈ ဝ.၃၃၁ ၁၉.၉၂၉
ကျိုင်းတုံ ဝ.၀၆၄ ဝ.၆၄၅ ဝ.၇၀၉ ၁.၂၁၅ ၁.၄၈၇ ၂.၇၀၂ -၁.၁၅၁ -ဝ.၈၄၂ -၁.၉၉၃
တာချီလိတ် ၆.၇၆၁ ၂၅.၃၈၆ ၃၂.၁၄၇ ၆.၅၇၀ ၂၈.၅၀၉ ၃၅.၀၇၉ ဝ.၁၉၁ -၃.၁၂၃ -၂.၉၃၂
မြဝတီ ၂၃.၃၀၇ ၃၄၀.၈၄၆ ၃၆၄.၁၅၃ ၂၃.၄၂၁ ၃၅၈.၇၄၃ ၃၈၂.၁၆၄ -ဝ.၁၁၄ -၁၇.၈၉၇ -၁၈.၀၁၁
ကော့သောင်း ၃၄.၉၆၅ ၃၁.၃၈၅ ၆၆.၃၅၀ ၁၇.၆၁၂ ၂၄.၃၇၄ ၄၁.၉၈၆ ၁၇.၃၅၃ ၇.၀၁၁ ၂၄.၃၆၄
မြိတ် ၄၅.၈၁၁ ၂၅.၉၄၈ ၇၁.၇၅၉ ၆၅.၁၁၈ ၁၅.၃၅၇ ၈၀.၄၇၅ -၁၉.၃၀၇ ၁၀.၅၉၁ -၈.၇၁၆
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၂.၃၀၄ ဝ.၂၀၈ ၂.၅၁၂ ၈.၈၀၄ ဝ.၁၄၇ ၈.၉၅၁ -၆.၅၀၀ ဝ.၀၆၁ -၆.၄၃၉
၁၁ မောတောင် ၁.၄၂၆ ဝ.၈၃၀ ၂.၂၅၆ ဝ.၇၈၄ ဝ.၁၇၅ ဝ.၉၅၉ ဝ.၆၄၂ ဝ.၆၅၅ ၁.၂၉၇
၁၂ မယ်စဲ့ ဝ.၀၇၇ ဝ.၁၇၄ ဝ.၂၅၁       ဝ.၀၇၇ ဝ.၁၇၄ ဝ.၂၅၁
၁၃ စစ်တွေ ၃.၁၁၇ ဝ.၀၄၁ ၃.၁၅၈ ၁.၆၂၈ ဝ.၁၇၀ ၁.၇၉၈ ၁.၄၈၉ -ဝ.၁၂၉ ၁.၃၆၀
၁၄ မောင်တော ၅.၁၄၇   ၅.၁၄၇ ၂.၅၈၄ ဝ.၀၂၅ ၂.၆၀၉ ၂.၅၆၃ -ဝ.၀၂၅ ၂.၅၃၈
၁၅ တမူး ၁၁.၆၂၃ ၂.၀၇၂ ၁၃.၆၉၅ ၂၄.၀၁၄ ၈.၃၃၂ ၃၂.၃၄၆ -၁၂.၃၉၁ -၆.၂၆၀ -၁၈.၆၅၁
၁၆ ရိဒ် ၁၂.၂၃၃ ၄.၄၅၄ ၁၆.၆၈၇ ၈.၆၉၀ ၄.၂၀၈ ၁၂.၈၉၈ ၃.၅၄၃ ဝ.၂၄၆ ၃.၇၈၉
  စုစုပေါင်း ၁၉၄၀.၂၂၄ ၁၂၂၂.၆၃၃ ၃၁၆၂.၈၅၇ ၁၉၅၁.၅၉၁ ၁၂၁၆.၂၉၄ ၃၁၆၇.၈၈၅ -၁၁.၃၆၇ ၆.၃၃၉ -၅.၀၂၈

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်