ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၃၀-၈-၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 09/06/2019 - 08:42 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၉၂၂.၀၉၇ ၁၆၁၃.၆၇၂ ၄၅၃၅.၇၆၉ ၄၁၅၆.၄၉၀ ၁၅၂၈.၆၆၇ ၅၆၈၅.၁၅၇ -၁၂၃၄.၃၉၃ ၈၅.၀၀၅ -၁၁၄၉.၃၈၈
လွယ်ဂျယ် ၁၂၀.၇၉၃ ၁၈.၁၅၉ ၁၃၈.၉၅၂ ၂၀၆.၉၇၂ ၁၂.၁၀၁ ၂၁၉.၀၇၃ -၈၆.၁၇၉ ၆.၀၅၈ -၈၀.၁၂၁
ချင်းရွှေဟော် ၄၂၁.၉၀၃ ၆၉.၁၅၅ ၄၉၁.၀၅၈ ၃၉၀.၃၄၇ ၃၆.၂၅၈ ၄၂၆.၆၀၅ ၃၁.၅၅၆ ၃၂.၈၉၇ ၆၄.၄၅၃
ကန်ပိုက်တီး ၂၅၅.၇၄၉ ၂၈.၉၂၆ ၂၈၄.၆၇၅ ၁၁၆.၆၇၆ ၂၃.၃၃၆ ၁၄၀.၀၁၂ ၁၃၉.၀၇၃ ၅.၅၉၀ ၁၄၄.၆၆၃
ကျိုင်းတုံ ၆.၃၉၄ ၁.၃၉၇ ၇.၇၉၁ ဝ.၂၆၆ ၁.၈၀၂ ၂.၀၆၈ ၆.၁၂၈ -ဝ.၄၀၅ ၅.၇၂၃
တာချီလိတ် ၁၈.၃၆၄ ၆၃.၁၈၂ ၈၁.၅၄၆ ၁၃.၅၇၅ ၇၀.၃၀၅ ၈၃.၈၈၀ ၄.၇၈၉ -၇.၁၂၃ -၂.၃၃၄
မြဝတီ ၁၉၄.၃၈၄ ၆၈၁.၇၉၂ ၈၇၆.၁၇၆ ၈၁.၆၆၃ ၇၃၈.၈၃၂ ၈၂၀.၄၉၅ ၁၁၂.၇၂၁ -၅၇.၀၄၀ ၅၅.၆၈၁
ကော့သောင်း ၁၅၉.၂၂၉ ၃၅.၃၂၉ ၁၉၄.၅၅၈ ၁၃၄.၀၆၅ ၄၁.၉၉၀ ၁၇၆.၀၅၅ ၂၅.၁၆၄ -၆.၆၆၁ ၁၈.၅၀၃
မြိတ် ၁၁၉.၄၂၁ ၁၀၂.၉၉၅ ၂၂၂.၄၁၆ ၁၈၈.၇၁၉ ၆၆.၀၅၉ ၂၅၄.၇၇၈ -၆၉.၂၉၈ ၃၆.၉၃၆ -၃၂.၃၆၂
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၂၁၇၅.၅၂၀ ၁၄၃.၂၅၉ ၂၃၁၈.၇၇၉ ၆.၉၁၈ ၁၁၉.၀၁၀ ၁၂၅.၉၂၈ ၂၁၆၈.၆၀၂ ၂၄.၂၄၉ ၂၁၉၂.၈၅၁
၁၁ မောတောင် ၁၀.၉၇၀ ၆.၆၄၂ ၁၇.၆၁၂ ၅.၅၁၁ ၃.၃၆၉ ၈.၈၈၀ ၅.၄၅၉ ၃.၂၇၃ ၈.၇၃၂
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၇၂ ဝ.၂၈၆ ၁.၃၅၈ ဝ.၄၂၁ ဝ.၆၅၁ ၁.၀၇၂ ဝ.၆၅၁ -ဝ.၃၆၅ ဝ.၂၈၆
၁၃ စစ်တွေ ၁၁.၆၈၈ ၁.၂၃၆ ၁၂.၉၂၄ ၁၃.၈၄၄ ၅၀.၂၅၆ ၆၄.၁၀၀ -၂.၁၅၆ -၄၉.၀၂၀ -၅၁.၁၇၆
၁၄ မောင်တော ၈.၃၃၅ ဝ.၀၅၆ ၈.၃၉၁ ၁၃.၄၀၆   ၁၃.၄၀၆ -၅.၀၇၁ ဝ.၀၅၆ -၅.၀၁၅
၁၅ တမူး ၈၈.၇၇၃ ဝ.၉၇၂ ၈၉.၇၄၅ ၈၄.၁၄၇ ၁.၉၇၇ ၈၆.၁၂၄ ၄.၆၂၆ -၁.၀၀၅ ၃.၆၂၁
၁၆ ရိဒ် ၇၆.၃၃၉ ၂၁.၃၁၁ ၉၇.၆၅၀ ၂၀.၃၉၆ ၂၀.၇၆၀ ၄၁.၁၅၆ ၅၅.၉၄၃ ဝ.၅၅၁ ၅၆.၄၉၄
၁၇ ထန်တလန်         ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂   -ဝ.၀၀၂ -ဝ.၀၀၂
  စုစုပေါင်း ၆၅၉၁.၀၃၁ ၂၇၈၈.၃၆၉ ၉၃၇၉.၄၀၀ ၅၄၃၃.၄၁၆ ၂၇၁၅.၃၇၅ ၈၁၄၈.၇၉၁ ၁၁၅၇.၆၁၅ ၇၂.၉၉၄ ၁၂၃၀.၆၀၉

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်