ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၂၄-၅-၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 05/31/2019 - 05:59 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၄-၅-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၄-၅-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၁၀၉.၈၆၈ ၁၁၅၁.၈၁၆ ၃၂၆၁.၆၈၄ ၂၈၇၃.၅၂၈ ၁၁၀၁.၁၃၂ ၃၉၇၄.၆၆၀ -၇၆၃.၆၆၀ ၅၀.၆၈၄ -၇၁၂.၉၇၆
လွယ်ဂျယ် ၁၁၆.၂၂၆ ၁၀.၉၇၄ ၁၂၇.၂၀၀ ၁၇၅.၀၃၆ ၇.၉၃၀ ၁၈၂.၉၆၆ -၅၈.၈၁၀ ၃.၀၄၄ -၅၅.၇၆၆
ချင်းရွှေဟော် ၃၃၈.၂၃၁ ၄၀.၁၂၀ ၃၇၈.၃၅၁ ၃၁၈.၅၆၆ ၂၃.၂၈၅ ၃၄၁.၈၅၁ ၁၉.၆၆၅ ၁၆.၈၃၅ ၃၆.၅၀၀
ကန်ပိုက်တီး ၂၃၄.၃၈၅ ၁၉.၆၆၃ ၂၅၄.၀၄၈ ၉၈.၁၅၆ ၁၇.၅၀၂ ၁၁၅.၆၅၈ ၁၃၆.၂၂၉ ၂.၁၆၁ ၁၃၈.၃၉၀
ကျိုင်းတုံ ၄.၂၈၉ ၁.၀၄၅ ၅.၃၃၄ ဝ.၁၅၀ ၁.၂၇၀ ၁.၄၂၀ ၄.၁၃၉ -ဝ.၂၂၅ ၃.၉၁၄
တာချီလိတ် ၁၁.၀၇၅ ၄၅.၉၆၀ ၅၇.၀၃၅ ၉.၁၃၈ ၅၁.၉၃၄ ၆၁.၀၇၂ ၁.၉၃၇ -၅.၉၇၄ -၄.၀၃၇
မြဝတီ ၁၀၂.၁၂၅ ၄၈၈.၃၃၄ ၅၉၀.၄၅၉ ၆၀.၀၉၁ ၅၅၇.၃၈၃ ၆၁၇.၄၇၄ ၄၂.၀၃၄ -၆၉.၀၄၉ -၂၇.၀၁၅
ကော့သောင်း ၁၄၉.၃၇၀ ၂၅.၄၄၉ ၁၇၄.၈၁၉ ၁၂၄.၃၂၄ ၃၅.၁၁၃ ၁၅၉.၄၃၇ ၂၅.၀၄၆ -၉.၆၆၄ ၁၅.၃၈၂
မြိတ် ၉၈.၁၆၀ ၈၃.၇၉၆ ၁၈၁.၉၅၆ ၁၄၁.၁၅၁ ၅၀.၈၁၆ ၁၉၁.၉၆၇ -၄၂.၉၉၁ ၃၂.၉၈၀ -၁၀.၀၁၁
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၁၄၈၇.၇၃၃ ၂၄.၇၇၄ ၁၅၁၂.၅၀၇ ၃.၂၀၄ ၁၁၇.၃၇၁ ၁၂၀.၅၇၅ ၁၄၈၄.၅၂၉ -၉၂.၅၉၇ ၁၃၉၁.၉၃၂
၁၁ မောတောင် ၈.၆၉၇ ၅.၈၈၀ ၁၄.၅၇၇ ၄.၃၅၈ ၁.၆၀၇ ၅.၉၆၅ ၄.၃၃၉ ၄.၂၇၃ ၈.၆၁၂
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၅၉ ဝ.၂၁၅ ၁.၂၇၄ ဝ.၃၅၁ ဝ.၄၄၁ ဝ.၇၉၂ ဝ.၇၀၈ -ဝ.၂၂၆ ဝ.၄၈၂
၁၃ စစ်တွေ ၈.၃၂၈ ၇.၄၂၂ ၁၅.၇၅၀ ၁၁.၃၀၆ ၁.၀၂၄ ၁၂.၃၃၀ -၂.၉၇၈ ၆.၃၉၈ ၃.၄၂၀
၁၄ မောင်တော ၅.၅၇၉ ဝ.၀၄၉ ၅.၆၂၈ ၁၁.၀၆၄   ၁၁.၀၆၄ -၅.၄၈၅ ဝ.၀၄၉ -၅.၄၃၆
၁၅ တမူး ၇၂.၈၅၅ ဝ.၇၈၂ ၇၃.၆၃၇ ၄၃.၇၇၆ ၁.၃၂၈ ၄၅.၁၀၄ ၂၉.၀၇၉ -ဝ.၅၄၆ ၂၈.၅၃၃
၁၆ ရိဒ် ၄၅.၉၈၈ ၁၅.၈၄၀ ၆၁.၈၂၈ ၁၆.၄၆၀ ၁၆.၂၄၆ ၃၂.၇၀၆ ၂၉.၅၂၈ -ဝ.၄၀၆ ၂၉.၁၂၂
၁၇ ထန်တလန်         ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂   -ဝ.၀၀၂ -ဝ.၀၀၂
  စုစုပေါင်း ၄၇၉၃.၉၆၈ ၁၉၂၂.၁၁၉ ၆၇၁၆.၀၈၇ ၃၈၉၀.၆၅၉ ၁၉၈၄.၃၈၄ ၅၈၇၅.၀၄၃ ၉၀၃.၃၀၉ -၆၂.၂၆၅ ၈၄၁.၀၄၄

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်