ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနစခန္းမ်ားအလိုက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မွ (၂၄-၅-၂၀၁၉) ထိ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္း

Fri, 05/31/2019 - 05:59 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂၄-၅-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂၄-၅-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၁၀၉.၈၆၈ ၁၁၅၁.၈၁၆ ၃၂၆၁.၆၈၄ ၂၈၇၃.၅၂၈ ၁၁၀၁.၁၃၂ ၃၉၇၄.၆၆၀ -၇၆၃.၆၆၀ ၅၀.၆၈၄ -၇၁၂.၉၇၆
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၆.၂၂၆ ၁၀.၉၇၄ ၁၂၇.၂၀၀ ၁၇၅.၀၃၆ ၇.၉၃၀ ၁၈၂.၉၆၆ -၅၈.၈၁၀ ၃.၀၄၄ -၅၅.၇၆၆
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၃၈.၂၃၁ ၄၀.၁၂၀ ၃၇၈.၃၅၁ ၃၁၈.၅၆၆ ၂၃.၂၈၅ ၃၄၁.၈၅၁ ၁၉.၆၆၅ ၁၆.၈၃၅ ၃၆.၅၀၀
ကန္ပိုက္တီး ၂၃၄.၃၈၅ ၁၉.၆၆၃ ၂၅၄.၀၄၈ ၉၈.၁၅၆ ၁၇.၅၀၂ ၁၁၅.၆၅၈ ၁၃၆.၂၂၉ ၂.၁၆၁ ၁၃၈.၃၉၀
က်ိဳင္းတံု ၄.၂၈၉ ၁.၀၄၅ ၅.၃၃၄ ၀.၁၅၀ ၁.၂၇၀ ၁.၄၂၀ ၄.၁၃၉ -၀.၂၂၅ ၃.၉၁၄
တာခ်ီလိတ္ ၁၁.၀၇၅ ၄၅.၉၆၀ ၅၇.၀၃၅ ၉.၁၃၈ ၅၁.၉၃၄ ၆၁.၀၇၂ ၁.၉၃၇ -၅.၉၇၄ -၄.၀၃၇
ျမ၀တီ ၁၀၂.၁၂၅ ၄၈၈.၃၃၄ ၅၉၀.၄၅၉ ၆၀.၀၉၁ ၅၅၇.၃၈၃ ၆၁၇.၄၇၄ ၄၂.၀၃၄ -၆၉.၀၄၉ -၂၇.၀၁၅
ေကာ့ေသာင္း ၁၄၉.၃၇၀ ၂၅.၄၄၉ ၁၇၄.၈၁၉ ၁၂၄.၃၂၄ ၃၅.၁၁၃ ၁၅၉.၄၃၇ ၂၅.၀၄၆ -၉.၆၆၄ ၁၅.၃၈၂
ျမိတ္ ၉၈.၁၆၀ ၈၃.၇၉၆ ၁၈၁.၉၅၆ ၁၄၁.၁၅၁ ၅၀.၈၁၆ ၁၉၁.၉၆၇ -၄၂.၉၉၁ ၃၂.၉၈၀ -၁၀.၀၁၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၄၈၇.၇၃၃ ၂၄.၇၇၄ ၁၅၁၂.၅၀၇ ၃.၂၀၄ ၁၁၇.၃၇၁ ၁၂၀.၅၇၅ ၁၄၈၄.၅၂၉ -၉၂.၅၉၇ ၁၃၉၁.၉၃၂
၁၁ ေမာေတာင္ ၈.၆၉၇ ၅.၈၈၀ ၁၄.၅၇၇ ၄.၃၅၈ ၁.၆၀၇ ၅.၉၆၅ ၄.၃၃၉ ၄.၂၇၃ ၈.၆၁၂
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၅၉ ၀.၂၁၅ ၁.၂၇၄ ၀.၃၅၁ ၀.၄၄၁ ၀.၇၉၂ ၀.၇၀၈ -၀.၂၂၆ ၀.၄၈၂
၁၃ စစ္ေတြ ၈.၃၂၈ ၇.၄၂၂ ၁၅.၇၅၀ ၁၁.၃၀၆ ၁.၀၂၄ ၁၂.၃၃၀ -၂.၉၇၈ ၆.၃၉၈ ၃.၄၂၀
၁၄ ေမာင္ေတာ ၅.၅၇၉ ၀.၀၄၉ ၅.၆၂၈ ၁၁.၀၆၄   ၁၁.၀၆၄ -၅.၄၈၅ ၀.၀၄၉ -၅.၄၃၆
၁၅ တမူး ၇၂.၈၅၅ ၀.၇၈၂ ၇၃.၆၃၇ ၄၃.၇၇၆ ၁.၃၂၈ ၄၅.၁၀၄ ၂၉.၀၇၉ -၀.၅၄၆ ၂၈.၅၃၃
၁၆ ရိဒ္ ၄၅.၉၈၈ ၁၅.၈၄၀ ၆၁.၈၂၈ ၁၆.၄၆၀ ၁၆.၂၄၆ ၃၂.၇၀၆ ၂၉.၅၂၈ -၀.၄၀၆ ၂၉.၁၂၂
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၄၇၉၃.၉၆၈ ၁၉၂၂.၁၁၉ ၆၇၁၆.၀၈၇ ၃၈၉၀.၆၅၉ ၁၉၈၄.၃၈၄ ၅၈၇၅.၀၄၃ ၉၀၃.၃၀၉ -၆၂.၂၆၅ ၈၄၁.၀၄၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္