ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၂၃-၈-၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 08/30/2019 - 07:11 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၃-၈-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၇၆၄.၁၂၄ ၁၅၉၇.၁၈၅ ၄၃၆၁.၃၀၉ ၄၀၆၆.၁၁၄ ၁၄၉၀.၄၃၉ ၅၅၅၆.၅၅၃ -၁၃၀၁.၉၉၀ ၁၀၆.၇၄၆ -၁၁၉၅.၂၄၄
လွယ်ဂျယ် ၁၂၀.၅၈၄ ၁၇.၁၁၈ ၁၃၇.၇၀၂ ၂၀၅.၉၃၅ ၁၁.၉၂၆ ၂၁၇.၈၆၁ -၈၅.၃၅၁ ၅.၁၉၂ -၈၀.၁၅၉
ချင်းရွှေဟော် ၄၂၁.၃၆၆ ၆၈.၈၄၇ ၄၉၀.၂၁၃ ၃၈၆.၄၃၄ ၃၅.၁၆၈ ၄၂၁.၆၀၂ ၃၄.၉၃၂ ၃၃.၆၇၉ ၆၈.၆၁၁
ကန်ပိုက်တီး ၂၅၅.၆၈၈ ၂၈.၃၄၂ ၂၈၄.၀၃၀ ၁၁၆.၃၁၂ ၂၂.၉၆၆ ၁၃၉.၂၇၈ ၁၃၉.၃၇၆ ၅.၃၇၆ ၁၄၄.၇၅၂
ကျိုင်းတုံ ၆.၁၈၄ ၁.၃၉၅ ၇.၅၇၉ ဝ.၂၆၁ ၁.၈၀၂ ၂.၀၆၃ ၅.၉၂၃ -ဝ.၄၀၇ ၅.၅၁၆
တာချီလိတ် ၁၈.၀၄၆ ၆၂.၅၁၆ ၈၀.၅၆၂ ၁၃.၃၀၃ ၆၈.၆၀၀ ၈၁.၉၀၃ ၄.၇၄၃ -၆.၀၈၄ -၁.၃၄၁
မြဝတီ ၁၈၆.၁၄၀ ၆၆၆.၀၄၁ ၈၅၂.၁၈၁ ၈၀.၃၅၉ ၇၂၅.၉၁၅ ၈၀၆.၂၇၄ ၁၀၅.၇၈၁ -၅၉.၈၇၄ ၄၅.၉၀၇
ကော့သောင်း ၁၅၈.၉၂၃ ၃၃.၉၁၆ ၁၉၂.၈၃၉ ၁၃၂.၂၃၇ ၄၀.၉၄၆ ၁၇၃.၁၈၃ ၂၆.၆၈၆ -၇.၀၃၀ ၁၉.၆၅၆
မြိတ် ၁၁၉.၄၂၁ ၁၀၂.၈၁၂ ၂၂၂.၂၃၃ ၁၈၅.၄၀၀ ၆၄.၈၀၇ ၂၅၀.၂၀၇ -၆၅.၉၇၉ ၃၈.၀၀၅ -၂၇.၉၇၄
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၂၀၉၆.၈၂၃ ၁၄၃.၂၅၉ ၂၂၄၀.၀၈၂ ၆.၉၀၅ ၁၁၈.၉၉၄ ၁၂၅.၈၉၉ ၂၀၈၉.၉၁၈ ၂၄.၂၆၅ ၂၁၁၄.၁၈၃
၁၁ မောတောင် ၁၀.၇၃၁ ၆.၅၇၆ ၁၇.၃၀၇ ၅.၃၈၄ ၃.၂၀၉ ၈.၅၉၃ ၅.၃၄၇ ၃.၃၆၇ ၈.၇၁၄
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၆၄ ဝ.၂၇၈ ၁.၃၄၂ ဝ.၄၂၁ ဝ.၆၄၅ ၁.၀၆၆ ဝ.၆၄၃ -ဝ.၃၆၇ ဝ.၂၇၆
၁၃ စစ်တွေ ၁၁.၅၈၃ ၁.၂၃၀ ၁၂.၈၁၃ ၁၃.၆၉၃ ၅၀.၂၅၆ ၆၃.၉၄၉ -၂.၁၁၀ -၄၉.၀၂၆ -၅၁.၁၃၆
၁၄ မောင်တော ၈.၁၉၅ ဝ.၀၅၅ ၈.၂၅၀ ၁၃.၂၃၃   ၁၃.၂၃၃ -၅.၀၃၈ ဝ.၀၅၅ -၄.၉၈၃
၁၅ တမူး ၈၇.၇၆၉ ဝ.၉၆၉ ၈၈.၇၃၈ ၇၉.၃၆၁ ၁.၉၅၃ ၈၁.၃၁၄ ၈.၄၀၈ -ဝ.၉၈၄ ၇.၄၂၄
၁၆ ရိဒ် ၇၃.၄၅၈ ၂၀.၈၄၅ ၉၄.၃၀၃ ၂၀.၀၈၇ ၂၀.၃၇၈ ၄၀.၄၆၅ ၅၃.၃၇၁ ဝ.၄၆၇ ၅၃.၈၃၈
၁၇ ထန်တလန်         ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂   -ဝ.၀၀၂ -ဝ.၀၀၂
  စုစုပေါင်း ၆၃၄၀.၀၉၉ ၂၇၅၁.၃၈၄ ၉၀၉၁.၄၈၃ ၅၃၂၅.၄၃၉ ၂၆၅၈.၀၀၆ ၇၉၈၃.၄၄၅ ၁၀၁၄.၆၆၀ ၉၃.၃၇၈ ၁၁၀၈.၀၃၈

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်