ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနစခန္းမ်ားအလိုက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မွ (၁၀-၅-၂၀၁၉) ထိ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္း

Fri, 05/17/2019 - 08:57 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၀-၅-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၀၄၀.၉၁၉ ၁၀၆၆.၈၁၄ ၃၁၀၇.၇၃၃ ၂၇၈၃.၅၆၇ ၁၀၂၂.၀၆၆ ၃၈၀၅.၆၃၃ -၇၄၂.၆၄၈ ၄၄.၇၄၈ -၆၉၇.၉၀၀
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၂.၇၆၀ ၉.၅၆၆ ၁၂၂.၃၂၆ ၁၆၇.၈၇၇ ၇.၀၄၂ ၁၇၄.၉၁၉ -၅၅.၁၁၇ ၂.၅၂၄ -၅၂.၅၉၃
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၂၆.၉၇၉ ၃၅.၁၂၆ ၃၆၂.၁၀၅ ၃၀၆.၆၂၆ ၂၀.၇၀၇ ၃၂၇.၃၃၃ ၂၀.၃၅၃ ၁၄.၄၁၉ ၃၄.၇၇၂
ကန္ပိုက္တီး ၂၁၅.၂၂၅ ၁၆.၉၃၂ ၂၃၂.၁၅၇ ၈၉.၀၂၃ ၁၅.၈၀၉ ၁၀၄.၈၃၂ ၁၂၆.၂၀၂ ၁.၁၂၃ ၁၂၇.၃၂၅
က်ိဳင္းတံု ၄.၂၁၆ ၀.၉၉၃ ၅.၂၀၉ ၀.၁၃၈ ၁.၁၁၈ ၁.၂၅၆ ၄.၀၇၈ -၀.၁၂၅ ၃.၉၅၃
တာခ်ီလိတ္ ၉.၅၉၂ ၃၆.၃၇၉ ၄၅.၉၇၁ ၈.၃၅၃ ၄၇.၄၄၄ ၅၅.၇၉၇ ၁.၂၃၉ -၁၁.၀၆၅ -၉.၈၂၆
ျမ၀တီ ၉၁.၀၃၂ ၄၅၄.၄၇၄ ၅၄၅.၅၀၆ ၅၆.၅၀၄ ၅၂၂.၀၆၀ ၅၇၈.၅၆၄ ၃၄.၅၂၈ -၆၇.၅၈၆ -၃၃.၀၅၈
ေကာ့ေသာင္း ၁၃၉.၇၂၅ ၂၂.၀၇၅ ၁၆၁.၈၀၀ ၁၁၉.၇၅၄ ၃၂.၃၂၈ ၁၅၂.၀၈၂ ၁၉.၉၇၁ -၁၀.၂၅၃ ၉.၇၁၈
ျမိတ္ ၉၅.၀၅၃ ၈၂.၄၂၃ ၁၇၇.၄၇၆ ၁၃၆.၆၈၂ ၄၈.၁၇၂ ၁၈၄.၈၅၄ -၄၁.၆၂၉ ၃၄.၂၅၁ -၇.၃၇၈
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၄၀၃.၄၁၃ ၂၁.၄၆၈ ၁၄၂၄.၈၈၁ ၂.၇၃၄ ၁၁၇.၃၃၂ ၁၂၀.၀၆၆ ၁၄၀၀.၆၇၉ -၉၅.၈၆၄ ၁၃၀၄.၈၁၅
၁၁ ေမာေတာင္ ၈.၂၅၆ ၅.၆၀၆ ၁၃.၈၆၂ ၄.၁၀၀ ၁.၅၄၃ ၅.၆၄၃ ၄.၁၅၆ ၄.၀၆၃ ၈.၂၁၉
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၅၉ ၀.၁၉၀ ၁.၂၄၉ ၀.၃၄၁ ၀.၄၁၃ ၀.၇၅၄ ၀.၇၁၈ -၀.၂၂၃ ၀.၄၉၅
၁၃ စစ္ေတြ ၇.၅၉၃ ၇.၄၁၈ ၁၅.၀၁၁ ၁၀.၇၉၅ ၁.၀၂၁ ၁၁.၈၁၆ -၃.၂၀၂ ၆.၃၉၇ ၃.၁၉၅
၁၄ ေမာင္ေတာ ၅.၃၈၆ ၀.၀၄၆ ၅.၄၃၂ ၁၀.၅၄၉   ၁၀.၅၄၉ -၅.၁၆၃ ၀.၀၄၆ -၅.၁၁၇
၁၅ တမူး ၆၅.၁၀၆ ၀.၆၈၁ ၆၅.၇၈၇ ၃၈.၆၅၂ ၁.၂၁၆ ၃၉.၈၆၈ ၂၆.၄၅၄ -၀.၅၃၅ ၂၅.၉၁၉
၁၆ ရိဒ္ ၄၂.၄၆၂ ၁၄.၀၄၀ ၅၆.၅၀၂ ၁၅.၆၇၁ ၁၅.၄၉၀ ၃၁.၁၆၁ ၂၆.၇၉၁ -၁.၄၅၀ ၂၅.၃၄၁
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၄၅၆၈.၇၇၆ ၁၇၇၄.၂၃၁ ၆၃၄၃.၀၀၇ ၃၇၅၁.၃၆၆ ၁၈၅၃.၇၆၃ ၅၆၀၅.၁၂၉ ၈၁၇.၄၁၀ -၇၉.၅၃၂ ၇၃၇.၈၇၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္