ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၁၀-၅-၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 05/17/2019 - 08:57 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၀-၅-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၀၄၀.၉၁၉ ၁၀၆၆.၈၁၄ ၃၁၀၇.၇၃၃ ၂၇၈၃.၅၆၇ ၁၀၂၂.၀၆၆ ၃၈၀၅.၆၃၃ -၇၄၂.၆၄၈ ၄၄.၇၄၈ -၆၉၇.၉၀၀
လွယ်ဂျယ် ၁၁၂.၇၆၀ ၉.၅၆၆ ၁၂၂.၃၂၆ ၁၆၇.၈၇၇ ၇.၀၄၂ ၁၇၄.၉၁၉ -၅၅.၁၁၇ ၂.၅၂၄ -၅၂.၅၉၃
ချင်းရွှေဟော် ၃၂၆.၉၇၉ ၃၅.၁၂၆ ၃၆၂.၁၀၅ ၃၀၆.၆၂၆ ၂၀.၇၀၇ ၃၂၇.၃၃၃ ၂၀.၃၅၃ ၁၄.၄၁၉ ၃၄.၇၇၂
ကန်ပိုက်တီး ၂၁၅.၂၂၅ ၁၆.၉၃၂ ၂၃၂.၁၅၇ ၈၉.၀၂၃ ၁၅.၈၀၉ ၁၀၄.၈၃၂ ၁၂၆.၂၀၂ ၁.၁၂၃ ၁၂၇.၃၂၅
ကျိုင်းတုံ ၄.၂၁၆ ဝ.၉၉၃ ၅.၂၀၉ ဝ.၁၃၈ ၁.၁၁၈ ၁.၂၅၆ ၄.၀၇၈ -ဝ.၁၂၅ ၃.၉၅၃
တာချီလိတ် ၉.၅၉၂ ၃၆.၃၇၉ ၄၅.၉၇၁ ၈.၃၅၃ ၄၇.၄၄၄ ၅၅.၇၉၇ ၁.၂၃၉ -၁၁.၀၆၅ -၉.၈၂၆
မြဝတီ ၉၁.၀၃၂ ၄၅၄.၄၇၄ ၅၄၅.၅၀၆ ၅၆.၅၀၄ ၅၂၂.၀၆၀ ၅၇၈.၅၆၄ ၃၄.၅၂၈ -၆၇.၅၈၆ -၃၃.၀၅၈
ကော့သောင်း ၁၃၉.၇၂၅ ၂၂.၀၇၅ ၁၆၁.၈၀၀ ၁၁၉.၇၅၄ ၃၂.၃၂၈ ၁၅၂.၀၈၂ ၁၉.၉၇၁ -၁၀.၂၅၃ ၉.၇၁၈
မြိတ် ၉၅.၀၅၃ ၈၂.၄၂၃ ၁၇၇.၄၇၆ ၁၃၆.၆၈၂ ၄၈.၁၇၂ ၁၈၄.၈၅၄ -၄၁.၆၂၉ ၃၄.၂၅၁ -၇.၃၇၈
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၁၄၀၃.၄၁၃ ၂၁.၄၆၈ ၁၄၂၄.၈၈၁ ၂.၇၃၄ ၁၁၇.၃၃၂ ၁၂၀.၀၆၆ ၁၄၀၀.၆၇၉ -၉၅.၈၆၄ ၁၃၀၄.၈၁၅
၁၁ မောတောင် ၈.၂၅၆ ၅.၆၀၆ ၁၃.၈၆၂ ၄.၁၀၀ ၁.၅၄၃ ၅.၆၄၃ ၄.၁၅၆ ၄.၀၆၃ ၈.၂၁၉
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၅၉ ဝ.၁၉၀ ၁.၂၄၉ ဝ.၃၄၁ ဝ.၄၁၃ ဝ.၇၅၄ ဝ.၇၁၈ -ဝ.၂၂၃ ဝ.၄၉၅
၁၃ စစ်တွေ ၇.၅၉၃ ၇.၄၁၈ ၁၅.၀၁၁ ၁၀.၇၉၅ ၁.၀၂၁ ၁၁.၈၁၆ -၃.၂၀၂ ၆.၃၉၇ ၃.၁၉၅
၁၄ မောင်တော ၅.၃၈၆ ဝ.၀၄၆ ၅.၄၃၂ ၁၀.၅၄၉   ၁၀.၅၄၉ -၅.၁၆၃ ဝ.၀၄၆ -၅.၁၁၇
၁၅ တမူး ၆၅.၁၀၆ ဝ.၆၈၁ ၆၅.၇၈၇ ၃၈.၆၅၂ ၁.၂၁၆ ၃၉.၈၆၈ ၂၆.၄၅၄ -ဝ.၅၃၅ ၂၅.၉၁၉
၁၆ ရိဒ် ၄၂.၄၆၂ ၁၄.၀၄၀ ၅၆.၅၀၂ ၁၅.၆၇၁ ၁၅.၄၉၀ ၃၁.၁၆၁ ၂၆.၇၉၁ -၁.၄၅၀ ၂၅.၃၄၁
၁၇ ထန်တလန်         ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂   -ဝ.၀၀၂ -ဝ.၀၀၂
  စုစုပေါင်း ၄၅၆၈.၇၇၆ ၁၇၇၄.၂၃၁ ၆၃၄၃.၀၀၇ ၃၇၅၁.၃၆၆ ၁၈၅၃.၇၆၃ ၅၆၀၅.၁၂၉ ၈၁၇.၄၁၀ -၇၉.၅၃၂ ၇၃၇.၈၇၈

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်