ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာနမ်ားဌာနခြဲ၏ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

Wed, 11/25/2015 - 13:49 -- dotadmin

၁။    ျပည္တြင္းကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ေရးအတြက္ ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျပပြဲတြင္ ျပသမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ယာယီတင္သြင္း/တင္ပို့ခြင့္ျပဳျခင္းနွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမ်ားနွင့္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂။    ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ ျမန္မာနိုင္ငံမွ သြားေရာက္ျပသနိုင္ေရးအတြက္ ျပပြဲတြင္ျပသမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ယာယီ္တင္ပို့/တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း။

၃။    တရုတ္နိုင္ငံ၊ ကြန္ရွီးျပည္နယ္၊ နန္နင္းျမိဳ့ရိွ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။    ပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။    AJC, AKC အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း၍ကုန္စည္ျပပြဲနွင့္ ကုန္သြယ္မွု ျမွင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးသံမွဴးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္က်င္းပေသာ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ျခင္း။

၆။    တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားရိွသတင္းဗဟိုဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ သတင္းမ်ားျဖန္႕ေ၀ေရးနွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၇။       ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပတြင္ အၿမဲတမ္းပို႕ကုန္ျပခန္းမ်ား ထားရွိႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE