ကားတင္သြင္းမႈ မ်ားျပားလာ ေဒၚလာေစ်း၊ အက္ဖ္အီးစီေစ်း ဆက္လက္ျမင့္တက္

Mon, 01/30/2012 - 08:00 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း  ကားတင္သြင္းမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ  ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အက္ဖ္အီးစီ  ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ  ဆက္ လက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ ယခုတစ္ပတ္တြင္ စင္တာမ်ား၌ ေရာင္း ေစ်း ၈၃၅က်ပ္ႏွင့္ ၀ယ္ေစ်း ၈၂၀က်ပ္ ျဖင့္ သံုးရက္မွ် ၿငိမ္ေနခဲ့ရာမွ