ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 06/14/2024 - 05:18 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၇-၆-၂၀၂၄ နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၇-၆-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၄၁.၈၁၄ ၃၃၃.၀၈၃ ၃၇၄.၈၉၇ ၂၃၆.၂၅၆ ၅၇၉.၉၉၂ ၈၁၆.၂၄၈ -၁၉၄.၄၄၂ -၂၄၆.၉၀၉ -၄၄၁.၃၅၁
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၁၃.၇၃၀ ၁၃၄၁.၃၃၇ ၁၃၅၅.၀၆၇ ၂၄.၂၀၄ ၁၆၇၀.၁၈၈ ၁၆၉၄.၃၉၂ -၁၀.၄၇၄ -၃၂၈.၈၅၁ -၃၃၉.၃၂၅
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၆.၈၂၆ ၂၆၈.၁၅၃ ၂၇၄.၉၇၉ ၁၂.၀၉၇ ၅၂၅.၄၉၂ ၅၃၇.၅၈၉ -၅.၂၇၁ -၂၅၇.၃၃၉ -၂၆၂.၆၁၀
CMP   ၅၂၇.၅၂၀ ၅၂၇.၅၂၀   ၅၃၇.၁၅၂ ၅၃၇.၁၅၂   -၉.၆၃၂ -၉.၆၃၂
  စုစုပေါင်း ၆၂.၃၇၀ ၂၄၇၀.၀၉၃ ၂၅၃၂.၄၆၃ ၂၇၂.၅၅၇ ၃၃၁၂.၈၂၄ ၃၅၈၅.၃၈၁ -၂၁၀.၁၈၇ -၈၄၂.၇၃၁ -၁၀၅၂.၉၁၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း