ကမၻာေျမကိုကာကြယ္ဖို႔ ပလတ္စတစ္သံုးစြြဲမႈေလွ်ာ႔ခ်ၾကပါစို႔

Mon, 06/10/2019 - 05:38 -- admin_ygn

          လူ႔အမႈ ပူမႈရယ္တဲ့ ဆယ္ကုေဋဟု ဆိုရမလိုပင္။ လူတို႔၏ အတၱ၊ ေလာဘ၊ မာန္မာနတို႔ေၾကာင့္ အပူမီးမ်ားေတာက္ေလာင္ေနၾကသည္။ အလိုလုိေနရင္း ေဒါသစိတ္ေတြႀကီးထြားေနၾကသည္။ အဆင္အျခင္မဲ့ လာသည္။ သာမာန္ကိစၥေလးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို လြယ္လြယ္က်ဴးလြန္လာေနၾကသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ ေမတၱာတရားမ်ားပြားမ်ားရန္ ေမ့လာၾကသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ သုေတသနပညာရွင္ မ်ားကလည္း ေျပာၾကသည္။ လူတို႔ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားရာတြင္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကလည္း အခန္း က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနသတဲ့ေလ။ ဘာမွေတာ့မဆိုင္သလိုပဲ ဒါေပမဲ့ သုေတသနရလဒ္ေတြအရ အေအးပိုင္းႏိုင္ငံေတြ ထက္ အပူပိုင္း ႏိုင္ငံေတြက ျပစ္မႈႀကီးေတြ က်ဴးလြန္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားတာက သက္ေသပင္ ျဖစ္ေနလို႔ လက္ခံရခက္ခဲေပမယ့္ လက္ခံခဲ့ရသည္။ လက္ရွိကမၻာေပၚတြင္ သဘာ၀ကေပးထားေသာ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူ ကူ ရယူသံုးစြဲေနသည္။ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြား ေရးအတၱမ်ား အေမွာင္ဖံုး၍ သဘာ၀ကေပးထားေသာ လက္ေဆာင္္မြန္မ်ားကို တန္ဖိုးမထား၊ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနသည္။ ရွားပါးလာေသာ ေရခ်ဳိ၊ ညစ္ညမ္းလာေသာ ေလထုႏွ င့္ က်ဥ္းေျမာင္းလာေသာ ေျမတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးသည္ ပ်က္စီးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ အရွိန္ အဟုန္ျမန္ျမန္ျဖစ္လာေနသည္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပင္ ျဖစ္သည္။  အသိÓဏ္အဆင့္ျမင့္ေသာ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈျမင့္ မားေသာ လူတို႔ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ေပးေသာ ေနရာေျမ၊ ေသာက္စရာ ေရႏွင့္ ႐ႈစရာေလတို႔ကို အလကားနီးနီးေလာက္ရေနသျဖင့္ တန္ဖိုး ထားရေကာင္းမွန္းမသိေပ။ ထိုေျမ၊ ေလႏွင့္ ေရတို႔ကို ထာ၀စဥ္ရရွိမည္ ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူသားတို႔၏ အျပစ္ ေျခာက္ပါးကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက သတိမူမိေစ ရန္ႏွင့္ ဆင္ျခင္မိေနေစရန္ ေဖာ္ျပၾကသည္။
          လူသားတို႔က အေရးမႀကီးဟု ထင္ျမင္ယူဆကာ အျပစ္ေျခာက္ပါးကို က်ဴးလြန္ေနၾက၍ ကမၻာႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္းခံႏိုင္ရည္ စြမ္းရည္၊ အက်ဳိးျပဳေပးႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ေျခာက္ခန္းလာေနသည္။ လူသားတို႔၏ အျပစ္ေျ ခာက္ပါးျဖစ္သည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား သည္ သံုးမကုန္၊ စားမကုန္ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သဘာ၀သည္ လူသားတို႔ ထုတ္လုပ္၊ သံုးစြဲ၊ စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာ အညစ္အေၾကးမွန္သမွ်ကို စုပ္ယူသိမ္းဆည္း လက္ခံႏိုင္ သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သဘာ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို အေလးမထား၊ ဂ႐ုမျပဳဘဲ ေနာင္မ်ဳိးစိတ္ေတြ ထပ္ရွိလာမည္ဟု သေဘာထား၍ အစြမ္းကုန္ ဖ်က္ဆီးေန၍လည္း ေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း မ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္၊ ခုခံႏိုင္သည္ဟု အထင္တႀကီး ယံုၾကည္လက္ခံေန၍ လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ကေပးအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးကုိ သိပၸံနည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္ဟု စိတ္ႀကီး၀င္ေန၍လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို နည္းပညာမ်ားျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူပင္ အုုပ္ခ်ဳပ္၊ စီမံ၊ ခန္႔ခြဲႏိုင္သည္ ဟု ခပ္လြယ္လြယ္ယူဆေနၾက၍လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ကို အေလး မထား အဆိုပါအျပစ္ေျခာက္ပါးကို ထမင္းစား ေရေသာက္ပမာ လြယ္လြယ္က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။
       တစ္ေလာက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး႐ုံးတစ္႐ုံးက ပလတ္စတစ္ေရဘူးေတြေနရာမွာ ဖန္ဘူး၊ ဖန္ခြက္နဲ႔ အစားထိုးၿပီး အစည္း အေ၀းတစ္ခု လုပ္ခဲ့တယ္။ အတုယူစရာလုပ္ေဆာင္မႈလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္သည္။ အခမ္းအနားတစ္ခုလုပ္ပါက သုံးစြဲလိုက္ရတဲ့ ပလပ္စတစ္ ေရသန္႔ဘူး နည္းတာမဟုတ္ေပ။ အခမ္းအနားတစ္ခု ၿပီးဆုံးပါက သုံးစြဲလိုက္ရေသာ ေရသန္႔ဘူးခြံမ်ားကို သန္႔ရွင္းေ ရးသမားမ်ားက သိမ္းဆည္းသည္။ ေျမႀကီးထဲေရာက္တာေတြရွိသည္။ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး လိုက္တာေတြရွိသည္။ ေရာင္းတာေတြရွိသည္။ ၀ယ္သူကလည္း အရည္က်ဳိကာ အျခား ပလတ္စတစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ ၾကသည္။ အဲဒီ ပလတ္စတစ္ဘူးခြံ ေျမႀကီးထဲေရာက္သြားရင္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ မပ်က္မစီးရွိေနတတ္တယ္။ မီး႐ိႈ႕လိုက္ရင္လည္း ပလတ္စတစ္ေညႇာ္နံ႔ေတြေၾကာင့္ ေရာဂါရတယ္။ ဘာမ်ားေကာင္းတာရွိလို႔လည္း ေငြကုန္တယ္၊ ေရာဂါ ရတယ္၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေစတယ္။ ႐ုံးတိုင္း၊ အိမ္တိုင္းမွာေရကို ဖန္ဘူး၊ ဖန္ခြက္ေလး ေတြနဲ႔ ဧည့္ခံၾကရင္၊ အသုံးျပဳၾကရင္ ပလတ္စတစ္ကိုလည္း သုံးစြဲမႈ ေခြၽတာရာေရာက္တယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိုလည္း မပ်က္စီးေစဘူး။ ေငြကိုလည္း ေခြၽတာရာေရာက္တယ္။ ဒါေလာက္ေကာင္းတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတုယူသင့္ပါတယ္။ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔လူသားတို႔၏ ေနထိုင္မႈ၊ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈ၊ စားေသာက္မႈပုံစံမ်ားေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေနထိုင္ရာကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္မိ သည္။
         သဘာ၀သည္ လူသားတို႔ စြန့္ထုတ္ေသာ အညစ္အေၾကး မွန္သမွ်ကို စုပ္ယူ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္ဟု အျမင္မွားေနမႈကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ထားသင့္သည္။ သဘာ၀မိခင္ေျမႀကီးအတြက္ အာဟာရ ျဖစ္ေစမည့္ အညစ္အေ ၾကးမ်ားမ်ားသာ စုပ္ယူႏိုင္ၿပီး၊ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကိုမူ မစုပ္ယူ၊ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေပ။ ကမၻာ ေျမႀကီးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို သတိ ထားသင့္သည္။ သဘာ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ားမွာ အသစ္တစ္ဖန္ရွင္သန္ေနမည္ဟု အထင္မွားေနမႈမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားသင့္သည္။  သဘာ၀ကေပးအပ္ထားေသာ မ်ဳိးစိတ္ေလးသန္းခန္႔သည္ လူသားတို႔၏ မဆင္မျခင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ ၍လည္း အပင္မ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ား၊ ေျမဆီလႊာမ်ားသည္ အရွိန္အဟုန္ ျဖင့္ ကြယ္ေပ်ာက္ေနသည္။ သတိထားဆင္ျခင္ကာ သုံးစြဲမွသာလွ်င္ သဘာ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူသား တို႔၏ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သဘာ၀ကေပးေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ကာကြယ္သင့္သည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါ သည္။ လူသားတို႔၏ခႏၶာကိုယ္သည္ လူသားတို႔ထုတ္လုပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ ခုခံႏိုင္သည္ဟု အထင္ တႀကီး ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္လည္း သဘာ၀ကို အက်ဳိးမျပဳေပ။ သဘာ၀ ႏွင့္ လူသားတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြင္းဆက္ပမာ အမွီသဟဲျပဳကာ ေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္၍ တစ္ဖက္ဖက္တြင္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ပါက တစ္ဖက္တြင္ ခံစားရမည္မွာ မုခ်ပင္ျဖစ္သည္။
       သဘာ၀ကေပးေသာ အရင္းအျမစ္အားလုံးကို သိပၸံပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု စိတ္ႀကီး၀င္ေနမႈမ်ားလည္း မျဖစ္သင့္ေပ။ သိပၸံ ပညာမည္မွ်ပင္ တိုးတက္ပါေစ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးပါေစ၊ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔ပင္တုပထားပါေစ၊ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားကို မွီႏိုင္မည္မထင္ေပ။ ပလပ္စတစ္ပန္းႏွင့္ သဘာ၀ပန္းမ်ားေရာစပ္ထားေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ထဲ တြင္ ပ်ားမ်ားသည္ ပန္းအစစ္ထံမွသာ ၀တ္ရည္စုပ္မည္မွာ အေသ အခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာျဖင့္ သဘာ၀ တရားႀကီးကို တုပခဲ့ရာမွ ပလတ္စတစ္ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀တရားႀကီးသည္ ပ်က္စီးလာေနသည္။ လူေတြေသေၾက ေရာဂါရၾကသည္။ ကမၻာႀကီး မရွိပါက၊ လူသားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ပါက၊ သိပၸံပညာသည္လည္း နတၳိ ျဖစ္သြားမည္ကို ဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။ လူသားမ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံကြပ္ကဲႏိုင္သည္ ကို ေယဘုယ်ယူဆခ်က္မ်ားမွာလည္း မွားယြင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အယူ၀ါဒ၊ အတၱ၊ ေလာဘမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကမၻာႀကီးကို လြယ္လြယ္ကူကူထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ သဘာ၀ တရားႀကီးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လက္ခံသူရွိမည္၊ လက္မခံ သူရွိမည္၊ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သူရွိမည္၊ ေဘးေရွာင္ေနသူရွိမည္၊ သဘာ၀တရားႀကီးကေတာ့ သူ႔ကို ကူညီမည့္သူကို ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။
        ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို မဆင္မျခင္သုံးစြဲေနမႈမ်ားေၾကာင့္ စကၠန္႔ ၃၀ တိုင္း လူတစ္ဦး ေသဆုံးေနသတဲ့ေလ။ အံ့ၾသထိတ္လန္႔ စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါအပါအ၀င္ အျခားဆက္ႏႊယ္ေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူသားတစ္သန္းခန္႔ အသက္ေသဆုံးလ်က္ရွိေန ၾကတယ္လို႔ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရျပန္သည္။ မၾကာမီ ကလည္း ကမၻာ့သမုဒၵရာေတြရဲ႕အနက္ကို တိုင္းတာတဲ့အဖြဲ႕သည္ ေပတစ္ေသာင္းေက်ာ္ အနက္သို႔အေရာက္မွာ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ထူးျခားစြာေတြ႕ရလို႔ အံ့ၾသမႈျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ပလတ္စတစ္ေတြကို အစာအမွတ္စားမိတဲ့ ကုန္းေန၊ ေရေနသတၱ၀ါေတြ ေသေက်ပ်က္စီးၾကရတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရလို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတခ်ဳိ႕ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အိတ္ျဖင့္ ေစ်း၀ယ္လာပါက ခ်ဳိခ်ဥ္၊ သၾကားလုံးမ်ား လက္ေဆာင္ ေပးျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္  ခ်ဳိင့္ျဖင့္လာေရာက္ ၀ယ္ယူပါက ဟင္းမ်ားအပိုထည့္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထား သည့္ ထည့္စရာအိတ္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္ေရသန္႔ဘူး ယဥ္ေက်း မႈသည္ ပို၍ပို၍ မ်ားျပားလာေနပါသည္။ ပညာေပးမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းမွာ အတၱ၊ ေလာဘသားမ်ားေၾကာင့္ လား၊ အျပစ္ေျခာက္ပါးကို မသိ၍ဘဲလား မသိႏိုင္ေပ။
           သို႔ျဖစ္ပါ၍ အတၱ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသကင္း၍ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ ေမတၱာတရားျပည့္၀ေသာ စိမ္းလန္းစိုျပည္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစေရး အတြက္ျပည္သူမ်ားအားလုံးမွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ အၿပံဳးပန္းေ တြေ၀ဆာၿပီး သန္႔စင္ေသာေလကို ႐ႈ၍၊ ေအးျမၾကည္လင္ ေသာေရကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေသာက္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေစခ်င္ပါသည္။ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားေနရာ တြင္ ေရရွည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကင္းပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးသုံးစြဲေစခ်င္ပါသည္။ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ သန္႔စင္ေသာ ကမၻာေျမကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ရန္ စံနမူနာ ေကာင္းမ်ား ျပေပးေစခ်င္ပါေၾကာင္း ေစတနာထား တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

ႏိုင္ဦး (DOCA)

Local Trade News

Pages