ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂-၁၂-၂၀၂၂ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 12/09/2022 - 04:38 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂-၁၂-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၂-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၁၄၇၄.၀၉၃ ၂၇၈.၈၄၃ ၁၇၅၂.၉၃၆ ၁၃၇၆.၆၆၄ ၃၇၅.၃၃၆ ၁၇၅၂.၀၀၀ ၉၇.၄၂၉ -၉၆.၄၉၃ ၀.၉၃၆
မူဆယ် ၁၂၉၁.၂၀၉ ၁၆၉.၉၃၅ ၁၄၆၁.၁၄၄ ၁၂၃၉.၅၀၈ ၂၇၁.၇၃၁ ၁၅၁၁.၂၃၉ ၅၁.၇၀၁ -၁၀၁.၇၉၆ -၅၀.၀၉၅
လွယ်ဂျယ် ၅၆.၁၆၂ ၂၇.၁၄၈ ၈၃.၃၁၀ ၄၈.၁၃၆ ၂၁.၇၅၄ ၆၉.၈၉၀ ၈.၀၂၆ ၅.၃၉၄ ၁၃.၄၂၀
ချင်းရွှေဟော် ၇၇.၉၄၁ ၇၁.၃၇၅ ၁၄၉.၃၁၆ ၅၀.၃၁၁ ၇၄.၃၁၃ ၁၂၄.၆၂၄ ၂၇.၆၃၀ -၂.၉၃၈ ၂၄.၆၉၂
ကံပိုက်တီ ၄၆.၁၁၈ ၇.၈၃၉ ၅၃.၉၅၇ ၃၁.၀၅၆ ၂.၁၃၂ ၃၃.၁၈၈ ၁၅.၀၆၂ ၅.၇၀၇ ၂၀.၇၆၉
ကျိုင်းတုံ ၂.၆၆၃ ၂.၅၄၆ ၅.၂၀၉ ၇.၆၅၃ ၅.၄၀၆ ၁၃.၀၅၉ -၄.၉၉၀ -၂.၈၆၀ -၇.၈၅၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၃၆၃.၇၂၂ ၁၁၃၅.၁၉၀ ၃၄၉၈.၉၁၂ ၂၁၁၉.၃၄၅ ၁၁၂၁.၂၁၀ ၃၂၄၀.၅၅၅ ၂၄၄.၃၇၇ ၁၃.၉၈၀ ၂၅၈.၃၅၇
တာချီလိတ် ၃၄.၇၁၇ ၆၇.၁၆၈ ၁၀၁.၈၈၅ ၂၃.၄၄၃ ၅၀.၉၇၃ ၇၄.၄၁၆ ၁၁.၂၇၄ ၁၆.၁၉၅ ၂၇.၄၆၉
မြဝတီ ၅၁၅.၉၁၈ ၉၇၈.၈၇၈ ၁၄၉၄.၇၉၆ ၇၁၅.၈၉၀ ၉၃၈.၅၉၁ ၁၆၅၄.၄၈၁ -၁၉၉.၉၇၂ ၄၀.၂၈၇ -၁၅၉.၆၈၅
ကော့သောင်း ၁၂၈.၄၄၄ ၁၆.၃၃၈ ၁၄၄.၇၈၂ ၁၂၃.၃၄၆ ၃၃.၈၄၅ ၁၅၇.၁၉၁ ၅.၀၉၈ -၁၇.၅၀၇ -၁၂.၄၀၉
မြိတ် ၁၃.၁၈၅ ၆၄.၉၉၀ ၇၈.၁၇၅ ၂၆.၄၀၃ ၄၆.၆၂၁ ၇၃.၀၂၄ -၁၃.၂၁၈ ၁၈.၃၆၉ ၅.၁၅၁
ထီးခီး ၁၆၆၄.၀၉၀ ၆.၇၂၃ ၁၆၇၀.၈၁၃ ၁၂၂၃.၂၄၇ ၂၉.၀၈၆ ၁၂၅၂.၃၃၃ ၄၄၀.၈၄၃ -၂၂.၃၆၃ ၄၁၈.၄၈၀
မောတောင် ၇.၃၆၈ ၀.၅၃၄ ၇.၉၀၂ ၇.၀၁၆ ၁.၉၅၈ ၈.၉၇၄ ၀.၃၅၂ -၁.၄၂၄ -၁.၀၇၂
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၉.၀၆၆ ၀.၁၄၀ ၁၉.၂၀၆ ၁၅.၂၁၅ ၀.၈၀၁ ၁၆.၀၁၆ ၃.၈၅၁ -၀.၆၆၁ ၃.၁၉၀
စစ်တွေ ၅၈.၈၁၀ ၄၀.၅၈၅ ၉၉.၃၉၅ ၈.၈၈၆ ၂၃၇.၀၉၆ ၂၄၅.၉၈၂ ၄၉.၉၂၄ -၁၉၆.၅၁၁ -၁၄၆.၅၈၇
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၈.၆၆၃ ၀.၁၀၇ ၈.၇၇၀ ၈.၈၈၆ ၀.၇၃၂ ၉.၆၁၈ -၀.၂၂၃ -၀.၆၂၅ -၀.၈၄၈
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း ၅၀.၁၄၇ ၄၀.၄၇၈ ၉၀.၆၂၅   ၂၃၆.၃၆၄ ၂၃၆.၃၆၄ ၅၀.၁၄၇ -၁၉၅.၈၈၆ -၁၄၅.၇၃၉
​မောင်တော ၁၀.၄၀၃ ၀.၀၃၃ ၁၀.၄၃၆ ၆.၃၂၉ ၀.၀၆၉ ၆.၃၉၈ ၄.၀၇၄ -၀.၀၃၆ ၄.၀၃၈
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၆.၇၇၅ ၄.၄၆၀ ၁၁.၂၃၅ ၄၂.၇၇၇ ၁.၉၁၀ ၄၄.၆၈၇ -၃၆.၀၀၂ ၂.၅၅၀ -၃၃.၄၅၂
တမူး ၆.၇၇၅ ၄.၄၆၀ ၁၁.၂၃၅ ၄.၀၈၈ ၁.၀၉၅ ၅.၁၈၃ ၂.၆၈၇ ၃.၃၆၅ ၆.၀၅၂
ရိဒ်       ၃၈.၆၈၉ ၀.၈၁၅ ၃၉.၅၀၄ -၃၈.၆၈၉ -၀.၈၁၅ -၃၉.၅၀၄
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၃၉၁၃.၈၀၃ ၁၄၅၈.၅၅၂ ၅၃၇၂.၃၅၅ ၃၅၅၄.၀၀၁ ၁၇၁၅.၄၈၅ ၅၂၆၉.၄၈၆ ၃၅၉.၈၀၂ -၂၅၆.၉၃၃ ၁၀၂.၈၆၉