ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၂ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 12/23/2022 - 03:52 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၁၅၅၉.၁၅၄ ၂၉၈.၆၇၀ ၁၈၅၇.၈၂၄ ၁၃၇၇.၁၇၃ ၃၈၁.၉၀၄ ၁၇၅၉.၀၇၇ ၁၈၁.၉၈၁ -၈၃.၂၃၄ ၉၈.၇၄၇
မူဆယ် ၁၃၅၂.၈၇၃ ၁၈၂.၄၉၃ ၁၅၃၅.၃၆၆ ၁၂၃၉.၆၄၆ ၂၇၅.၅၁၉ ၁၅၁၅.၁၆၅ ၁၁၃.၂၂၇ -၉၃.၀၂၆ ၂၀.၂၀၁
လွယ်ဂျယ် ၆၃.၆၈၆ ၂၇.၇၅၃ ၉၁.၄၃၉ ၄၈.၁၃၆ ၂၁.၇၅၄ ၆၉.၈၉၀ ၁၅.၅၅၀ ၅.၉၉၉ ၂၁.၅၄၉
ချင်းရွှေဟော် ၈၉.၃၈၇ ၇၇.၄၆၁ ၁၆၆.၈၄၈ ၅၀.၄၁၈ ၇၆.၄၆၅ ၁၂၆.၈၈၃ ၃၈.၉၆၉ ၀.၉၉၆ ၃၉.၉၆၅
ကံပိုက်တီ ၄၉.၂၅၁ ၈.၃၂၄ ၅၇.၅၇၅ ၃၁.၃၂၀ ၂.၁၇၂ ၃၃.၄၉၂ ၁၇.၉၃၁ ၆.၁၅၂ ၂၄.၀၈၃
ကျိုင်းတုံ ၃.၉၅၇ ၂.၆၃၉ ၆.၅၉၆ ၇.၆၅၃ ၅.၉၉၄ ၁၃.၆၄၇ -၃.၆၉၆ -၃.၃၅၅ -၇.၀၅၁
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၄၆၉.၃၀၈ ၁၁၇၅.၉၄၄ ၃၆၄၅.၂၅၂ ၂၁၆၆.၃၆၆ ၁၁၈၇.၂၇၉ ၃၃၅၃.၆၄၅ ၃၀၂.၉၄၂ -၁၁.၃၃၅ ၂၉၁.၆၀၇
တာချီလိတ် ၃၅.၆၉၈ ၇၁.၇၁၃ ၁၀၇.၄၁၁ ၂၅.၂၃၆ ၅၄.၂၅၈ ၇၉.၄၉၄ ၁၀.၄၆၂ ၁၇.၄၅၅ ၂၇.၉၁၇
မြဝတီ ၅၄၁.၂၁၀ ၁၀၁၀.၅၆၈ ၁၅၅၁.၇၇၈ ၇၄၅.၆၃၄ ၉၉၉.၄၈၉ ၁၇၄၅.၁၂၃ -၂၀၄.၄၂၄ ၁၁.၀၇၉ -၁၉၃.၃၄၅
ကော့သောင်း ၁၃၃.၈၅၉ ၁၇.၈၈၉ ၁၅၁.၇၄၈ ၁၃၆.၃၄၀ ၃၄.၃၆၅ ၁၇၀.၇၀၅ -၂.၄၈၁ -၁၆.၄၇၆ -၁၈.၉၅၇
မြိတ် ၁၅.၇၁၁ ၆၇.၉၅၁ ၈၃.၆၆၂ ၂၇.၈၇၂ ၄၇.၈၈၇ ၇၅.၇၅၉ -၁၂.၁၆၁ ၂၀.၀၆၄ ၇.၉၀၃
ထီးခီး ၁၇၃၄.၇၃၀ ၆.၇၂၃ ၁၇၄၁.၄၅၃ ၁၂၂၃.၆၅၈ ၂၉.၁၀၈ ၁၂၅၂.၇၆၆ ၅၁၁.၀၇၂ -၂၂.၃၈၅ ၄၈၈.၆၈၇
မောတောင် ၈.၁၀၀ ၀.၅၄၁ ၈.၆၄၁ ၇.၆၂၆ ၂.၀၃၆ ၉.၆၆၂ ၀.၄၇၄ -၁.၄၉၅ -၁.၀၂၁
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၂၀.၁၆၆ ၀.၁၅၈ ၂၀.၃၂၄ ၁၇.၈၄၃ ၀.၈၀၆ ၁၈.၆၄၉ ၂.၃၂၃ -၀.၆၄၈ ၁.၆၇၅
စစ်တွေ ၅၉.၄၉၁ ၄၀.၅၉၉ ၁၀၀.၀၉၀ ၁၀.၄၈၄ ၂၃၇.၀၉၈ ၂၄၇.၅၈၂ ၄၉.၀၀၇ -၁၉၆.၄၉၉ -၁၄၇.၄၉၂
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၉.၃၄၄ ၀.၁၂၁ ၉.၄၆၅ ၁၀.၄၈၄ ၀.၇၃၄ ၁၁.၂၁၈ -၁.၁၄၀ -၀.၆၁၃ -၁.၇၅၃
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း ၅၀.၁၄၇ ၄၀.၄၇၈ ၉၀.၆၂၅   ၂၃၆.၃၆၄ ၂၃၆.၃၆၄ ၅၀.၁၄၇ -၁၉၅.၈၈၆ -၁၄၅.၇၃၉
​မောင်တော ၁၀.၈၂၂ ၀.၀၃၇ ၁၀.၈၅၉ ၇.၃၅၉ ၀.၀၇၂ ၇.၄၃၁ ၃.၄၆၃ -၀.၀၃၅ ၃.၄၂၈
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၇.၂၀၄ ၄.၅၉၈ ၁၁.၈၀၂ ၄၃.၁၅၉ ၂.၁၁၆ ၄၅.၂၇၅ -၃၅.၉၅၅ ၂.၄၈၂ -၃၃.၄၇၃
တမူး ၇.၂၀၄ ၄.၅၉၈ ၁၁.၈၀၂ ၄.၄၇၀ ၁.၀၉၅ ၅.၅၆၅ ၂.၇၃၄ ၃.၅၀၃ ၆.၂၃၇
ရိဒ်       ၃၈.၆၈၉ ၁.၀၂၁ ၃၉.၇၁၀ -၃၈.၆၈၉ -၁.၀၂၁ -၃၉.၇၁၀
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၄၁၀၅.၉၇၉ ၁၅၁၉.၂၈၉ ၅၆၂၅.၂၆၈ ၃၆၀၄.၅၄၁ ၁၇၈၈.၃၃၃ ၅၃၉၂.၈၇၄ ၅၀၁.၄၃၈ -၂၆၉.၀၄၄ ၂၃၂.၃၉၄