နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ (၂၀၁၉)

 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၅ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့               အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )

"စီးပွားကူးသန်းရှေ့သို့လှမ်း"

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ

 

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၅ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၆ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၁ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၅ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၇ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၄ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၃ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၂ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၁ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၂ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂၀ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၈ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၉ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၄ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၈ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ( ၂၁ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၇ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ( ၇ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၆ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ( ၂၄ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၅ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ( ၁၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၄ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ( ၂၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၃ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ( ၁၂ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၂ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ( ၂၉ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၁ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ( ၁၅ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ( ၁ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၉ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ( ၁၇ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၈ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ( ၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၇ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ( ၂၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၆ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ( ၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၅ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၀ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၄ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၆ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၃ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၃ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၂ )
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၉ ) ရက် အတွဲ ( ၁၀ )၊ အမှတ် ( ၁ )

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.