ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ITC ကတ်ထုတ်ပေးမှုနှင့် ITC ကတ်ဖြင့် အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

Tue, 02/02/2016 - 08:32 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ်

ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

ITC ဖြင့် အမှန်တင်ပို့၊ တင်သွင်း  ဆောင်ရွက်မှု
ပို့ကုန်တန်ဖိုး သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃) ၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၆၁

၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀

၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀

၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၁၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၂-၁-၂၀၁၆) ထိ
၁၃၂ ၂၂၂၃၂၆၁၄၁၈.၀၀၀ ၂၉၇၉၄၅၁၂၇၁.၀၀၀ ၅၂၀၂၇၁၂၆၈၉.၀၀၀
 

စုစုပေါင်း

၁၀၀၀ ၅၉၆၀၇၄၄၈၃၇.၉၆၀ ၁၆၀၀၈၇၇၀၃၆၅.၅၅၈ ၂၁၉၆၉၅၁၅၂၀၃.၅၁၈