( ၂၅ - ၃ -၂၀၁၆ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Mon, 04/04/2016 - 07:17 -- dccaadmin
(  ၂၅-၃-၂၀၁၆  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)
 

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)
 

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၉ ၂၂၂၆၅၂၃၈၇ ၄၀၆၈၀၉၃၁၃ ၆၂၉၄၆၁၇၀၀

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၃၅၀၂၃၉၀၇ ၃၅၀၂၃၉၀၇

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၁၉၃၃၃၅၅၀၇ ၁၉၃၃၃၅၅၀၇

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃ ၁၉ ၅၈၄၅၃၂၀၁ ၁၄၉၈၃၇၈၅၁၅ ၁၅၅၆၈၃၁၇၁၆

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၇၈၃၃၁၄၅၉၈   ၇၈၃၃၁၄၅၉၈

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃      

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၈၀၆၃၄၀၄၆ ၃၄၇၅၇၄၅၀ ၄၁၅၃၉၁၄၉၆

ကန်ပိုက်တီး

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈ ၅၅၈၁၃၅၀၀ ၁၄၂၉၁၃၄၈၆၄ ၁၄၈၄၉၄၈၃၆၄
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၀၀၀၀၀၄   ၄၀၀၀၀၀၄
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈၀၆၅၄၄၀၆၅ ၂၈၈၇၀၇၉၉၆ ၁၀၉၅၂၅၂၀၆၁
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၇၂၉၇၁၃၂၄ ၁၂၃၇၇၅၆၃၄ ၁၉၆၇၄၆၉၅၈
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၁ ၇၅၈၉၆၂၄၉ ၂၈၇၀၃၆၃ ၇၈၇၆၆၆၁၂
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅

၃၃

     
 

စုစုပေါင်း

၁၄၆ ၂၄၆၀၂၇၉၃၇၄ ၄၀၁၂၇၉၃၅၄၉ ၆၄၇၃၀၇၂၉၂၃