သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 22/08/2019

    အေမရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိုင္းစီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈမွ တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ထိုင္းအစိုးရ၏ အဓိကစီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဌာနႏွစ္ခုမွ ထိေရာက္ေသာ အစီအမံ မ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းဗဟိုဘဏ္က ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း လက္ရွိအတိုးႏႈန္းကိုအေျခခံႏႈန္း  သုည  ဒသမ  ၂၅...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 22/08/2019

      လူသားတို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ႀကိဳးပမ္းရင္းပင္ စား သံုး၍ရေသာ သီးႏွံပင္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းထြန္းကားလာခဲ့ပါ တယ္။ သီးႏွံသစ္ပင္မ်ားႏွင့္အတူ ၿပိဳင္တူေမြးဖြားေပၚေပါက္လာေသာ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ားမွာ သီးႏွံသစ္ပင္မ်ားကို ၎တို႔၏ အစာအျဖစ္ စားေသာက္ၾကေသာ ပိုးမႊားမ်ဳိးစံုတို႔ျဖစ္ပါတယ္။...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 22/08/2019

      ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ  ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၇၁ သန္းတန္ဖုိးရွိ ေရာ္ဘာတန္ခ်ိန္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅)မုိင္  ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ေရာ္ဘာ အမ်ဳိးအစားစုံ တန္ခ်ိန္ ၈၇၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန

Post Date: 22/08/2019

     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သံုးဇုန္ ရွိသည့္အထဲ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလွ်င္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမည္မွာ တိုက္႐ုိက္အခ်ဳိးက်သည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေအာင္ျမင္ လာေသာအခါ

Post Date: 21/08/2019

     ျပည္ခ႐ိုင္ေဒသတြင္းႏွင့္ နယ္မ်ားတြင္ မိုးမ်ားဆက္တိုက္ရြာသြန္းၿပီး ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈႏွင့္  မိုးအရြာမ်ားျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားလည္း သိသိသာသာ ေအးလာသျဖင့္ ျပည္မန္က်ည္းမွည့္ပြဲ႐ုံမ်ားတြင္ ယခုရက္ပိုင္း အေရာ င္းအ၀ယ္သိပ္ မျဖစ္ဘူးဟု ပြဲ႐ုံပိုင္ရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။ ရန္ကုန္၊ ရခိုင္မွ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook