( ၁၁- ၁၂ -၂၀၁၅) ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Wed, 12/23/2015 - 04:39 -- dccaadmin
(  ၁၁- ၁၂ -၂၀၁၅ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကဒ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)
 

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)
 

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၉ ၂၁၃၆၅၂၃၈၆.၉၀၀ ၂၉၅၂၆၉၃၁၈.၂၉၀ ၅၀၈၉၂၁၇၀၅.၁၉၀

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၆၃၁၄၄၉၀၆.၉၃၈ ၂၆၃၁၄၄၉၀၆.၉၃၈

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၁၁၈၉၄၆၂၀၀.၅၀၀ ၁၁၈၉၄၆၂၀၀.၅၀၀

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃ ၁၄ ၃၃၉၇၆၉၇.၈၉၀ ၁၃၅၂၃၅၃၄၆၆.၅၆၀ ၁၃၅၅၇၅၁၁၆၄.၄၅၀

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၇၈၃၃၁၄၅၉၇.၆၀၀   ၇၈၃၃၁၄၅၉၇.၆၀၀

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃      

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၅၀၆၃၄၀၃၈.၃၉၀ ၃၄၇၅၇၄၅၀.၀၀၀ ၃၈၅၃၉၁၄၈၈.၃၉၀

ကန်ပိုက်တီး

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၁၂၄၂၂၅၀.၀၀၀ ၃၅၆၆၄၅၇၈၃.၄၇၀ ၄၀၇၈၈၈၀၃၃.၄၇၀
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၇၆၅၇၇၀၁၅.၃၉၀ ၂၂၁၉၂၇၉၉၄.၁၁၀ ၆၉၈၅၀၅၀၀၉.၅၀၀
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၄၈၄၄၂၁၇၆.၅၆၄ ၈၉၈၆၇၃၉၀.၄၀၀ ၁၃၈၃၀၉၅၆၆.၉၆၄
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၁ ၆၆၀၃၆၂၄၉.၅၃၀ ၂၈၇၀၃၆၂.၉၀၀ ၆၈၉၀၆၆၁၂.၄၃၀
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃၂      
 

စုစုပေါင်း

၁၁၉ ၁၉၉၃၂၉၆၄၁၂.၂၆၄ ၂၄၉၈၉၅၂၈၇၃.၁၆၈ ၄၄၉၂၂၄၉၂၈၅.၄၃၂