သွင်းကုန်လိုင်စင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

Wed, 09/30/2020 - 10:00 -- admin

၁၂။       သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားပါက အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

            ( က )  ၆၀၀ိ/- ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်လွှာ(Online Print Out)

            ( ခ )  Proforma Invoice မူရင်း (သို့မဟုတ်) အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sale Contract) မူရင်း

            ( ဂ )  ထောက်ခံချက်လိုအပ်သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ပစ္စည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၏ ထောက်ခံချက်