ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန

Tue, 05/14/2013 - 10:57 -- admin

    ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန      

             စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကုိ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ေန့၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရုံးခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါ ဌာနခြဲ (၇)ခုျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္ -

    (၁) စီမံေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနခြဲ

    (၂) ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

    (၃) စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနခြဲ

    (၄) ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ စိစစ္ေရးဌာနခြဲ

    (၅) ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ

    (၆) ပုိ႔ကုန္ဌာနခြဲ

    (၇) သြင္းကုန္ဌာနခြဲ

    ရုံးခြဲမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (၁၃)ခု၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလး တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္လည္း ရုံးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

 (၁) ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ပုိမုိတုိးတက္ေစရန္

 (၂) ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈ ပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပုံမွန္ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္

 (၃) ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္အခမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္

 (၄) ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္သာကုိင္သာရွိေစရန္ႏွင့္ ထုိက္သင့္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္

 (၅) ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ပုိမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္