ပြည်နေခွင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရန်နှင့် အကြိမ်ကြိမ်ပြည် ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ