ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO IMPORT GROUP 2017-2018(25-8-2017) 2016-2017(25-8-2016) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 CAPITAL GOODS 196.551 2444.869 2641.42 95.496 2495.18 2590.676 101.055 -50.311 50.744
2 INTERMEDIATE GOODS 50.032 2835.935 2885.967 44.213 2075.474 2119.687 5.819 760.461 766.28
3 CONSUMER GOODS 78.245 1745.024 1823.269 36.857 1437.508 1474.365 41.388 307.516 348.904
  TOTAL 324.828 7025.828 7350.656 176.566 6008.162 6184.728 148.262 1017.666 1165.928

SOURCE : CUSTOMS

Pages