ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2016-2017(23-9-2016) 2015-2016(23-9-2015) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
0.043 1349.94 1349.983   1270.764 1270.764 0.043 79.176 79.219
2 ANIMAL PRODUCTS   3.075 3.075   2.935 2.935 0 0.14 0.14
3 MARINE PRODUCTS   220.122 220.122   190.875 190.875 0 29.247 29.247
4 MINERALS 238.321 131.535 369.856 326.567 381.792 708.359 -88.246 -250.257 -338.503
5 FOREST PRODUCTS 0.979 111.672 112.651 2.793 85.452 88.245 -1.814 26.22 24.406
6 MANFACTURINGGOODS 1302.552 1088.915 2391.467 2174.79 573.144 2747.934 -872.238 515.771 -356.467
7 OTHER PRODUCTS 203.042 647.832 850.874 127.111 73.096 200.207 75.931 574.736 650.667
  TOTAL 1744.937 3553.091 5298.028 2631.261 2578.058 5209.319 -886.324 975.033 88.709

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages