ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2017-2018(26-5-2017) 2016-2017(26-5-2016) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  522.993 522.993   454.504 454.504   68.489 68.489
2 ANIMAL PRODUCTS   1.989 1.989   0.71 0.71   1.279 1.279
3 MARINE PRODUCTS   81.775 81.775   68.403 68.403   13.372 13.372
4 MINERALS 10.744 119.506 130.25 0.201 16.7 16.901 10.543 102.806 113.349
5 FOREST PRODUCTS 1.462 35.65 37.112 0.278 22.252 22.53 1.184 13.398 14.582
6 MANFACTURINGGOODS 345.603 329.478 675.081 378.604 282.301 660.905 -33.001 47.177 14.176
7 OTHER PRODUCTS 64.735 197.292 262.027 3.64 214.324 217.964 61.095 -17.032 44.063
  TOTAL 422.544 1288.683 1711.227 382.723 1059.194 1441.917 39.821 229.489 269.31

ource: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages