ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT
GROUP
2016-2017(9-9-2016) 2015-2016(9-9-2015) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
0.043 1297.296 1297.339   1229.176 1229.176 0.043 68.12 68.163
2 ANIMAL PRODUCTS   2.972 2.972   2.818 2.818   0.154 0.154
3 MARINE PRODUCTS   205.963 205.963   172.418 172.418   33.545 33.545
4 MINERALS 230.988 125.892 356.88 296.149 373.214 669.363 -65.161 -247.322 -312.483
5 FOREST PRODUCTS 0.964 108.439 109.403 2.693 78.999 81.692 -1.729 29.44 27.711
6 MANFACTURINGGOODS 1248.034 998.492 2246.526 2021.787 403.478 2425.265 -773.753 595.014 -178.739
7 OTHER PRODUCTS 199.154 598.832 797.986 62.481 69.019 131.5 136.673 529.813 666.486
  TOTAL 1679.183 3337.886 5017.069 2383.11 2329.122 4712.232 -703.927 1008.764 304.837

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages