ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ Brand New ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္းလိပ္စာမ်ားစာရင္း

စဉ္ အေရာင္းျပခန္း
အမည္
ကုမၸဏီအမည္ အေရာင္းျပခန္းလိပ္စာ
Scania Octagon International Services Co., Ltd  အမွတ္(၃၇)၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမႀကီးႏွင့္ နည္းပညာ လမ္းေထာင့္၊  ျမစိမ္းေရာင္စက္မွုဇုံ၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
KIA Super Seven Stars Co., Ltd အမွတ္(၂၂-ဘီ)၊ (၂၃-ေအ)၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
အမွတ္ (၇၄)၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ကၽြဲဆည္ကန္ (၁၁) လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာယာရပ္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး 
အမွတ္ (၄)၊ ရတနာလမ္း၊ က်ိဳကၠဆံအေနာက္ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mercedes, Mazda, Mitsubishi Automobile Alliance Co., Ltd အမွတ္ (၅၁)၊ ျပည္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ (၇) မိုင္ခြဲ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္ (၆၄၃)၊ ေဟမမာလာ(ေျမာက္) ရပ္ကြက္၊ ၃၅ လမ္းႏွင့္ ၇၇ လမ္းေထာင့္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
UNO Restaurant ခန္းမ၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ဝင္း၊ ၂၆ လမ္း ႏွင့္ ၆၆ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္ (၉၆)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္(၇)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊(၈)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
Ford, Jaguar & Land Rover Capital Automotive Ltd  အမွတ္ (၃)၊ အင္းစိန္ လမ္းမႀကီး၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Nissan United Diamond Motor Co., Ltd အမွတ္ (၄၄၃/ဘီ)၊ ျပည္လမ္း၊ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
MG Lyan Shan Engineering Services Co., Ltd  အမွတ္ (၃၅၁)၊ ျပည္လမ္း၊ မုန္႔လက္ေဆာင္ကုန္း (ေတာင္) ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
CMC Veryca Solo Motor Co., Ltd. အမွတ္ (၁၅၃/၁၆၃)၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္ လမ္းေထာင့္၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
Chevrolet Pacific-AA Motor Ltd. အမွတ္ (၈၁)၊ အင္းစိန္လမ္းႏွင့္ လွည္းတန္းလမ္းေထာင့္၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္(၂၄၂)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Toyota Aye and Sons Service Co., Ltd. အမွတ္ (၈၇/က)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကား (၁) ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၀ Hyundai Fortune Motors Co., Ltd. အမွတ္ ၃၇-က (၃-ခ) ၊ သမိုင္းလမ္းဆုံ၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ (၁၆)၊ သမိုင္းရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၁ GAC GONOW Tharawun International Services Co.,Ltd. အမွတ္ (၁၅၅)၊ ေဝဇယႏၲာလမ္း၊ (၁၁) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂ BAIC Aung Gabar Motor Services Co., Ltd. အမွတ္ (၁၀၈)၊ နတ္ေမာက္လမ္းႏွင့္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း လမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္ခ်ိဳ(၁) ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၁၃ BMW Prestige Automobiles Co., Ltd အမွတ္ (၄၈၅)၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ နာနတ္ေတာ လမ္းေထာင့္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၄ Dong Feng Yaung Ni Oo Services Co., Ltd. အမွတ္(၁၉)၊ ဗဟိုလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၅ Toyota Oriental Apex Services Co., Ltd. အမွတ္(၆)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၆ Hyundai International KLM Co., Ltd.  အကြက္အမွတ္ (၁၀)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၉၁+၉၂) ၊ (၄၀) လမ္း၊
၇၈ လမ္းနွင့္ ၇၉ လမ္းျကား၊ ေဟမမာလာေတာင္ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး
၁၇ MAN Myanmar Motor Corporation Public Co., Ltd.  အမွတ္ (၁၄/၃)၊ ခ်ယ္ရီအိမ္ရာ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး
၁၈ Dong Feng Chu Kabar International Co., Ltd. အမွတ္ (F8, A4)၊ ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းမျကီးနွင့္ စက္မႈ
ပန္းျခံလမ္းေထာင့္၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး
၁၉ Hyundai General Arr Mahn Thit Co., Ltd. အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ဝင္း၊ ေအာက္မဂၤႅာဒံုလမ္းမျကီး၊ ရြာမအေရွ့ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး
၂၀ Mitsubishi MM Cars Myanmar Ltd.  အမွတ္ (၁-ေအ/၂)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမနွင့္ ရြာမေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး
၂၁ Isuzu MSP Motors Ltd.  ျခံအမွတ္ (နန-၃၃) (၁-A)၊ ၅၁ လမ္းနွင့္ မဂၤႅာလမ္းေထာင့္၊ စက္မႈဇုန္ (၂)၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမို့နယ္၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး

 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ Reconditioned ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာမ်ားစာရင္း

စဥ္ ကုမၸဏီအမည္ အေရာင္းစင္တာလိပ္စာ

Diamond Auto Services Co.,Ltd အမွတ္(၁၅၀-ဘီ)၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
အမွတ္ (မ-၉/၆)၊ သိပၸံလမ္း၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ လမ္းၾကား ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္ (၁၅၃)၊ ေဈးခ်ိဳ၊ ေဒါင္းဇရပ္ရပ္ကြက္၊ က်ိဳကၠမီလမ္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္
အမွတ္(၄၁၀)၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
Billion Power Services Co.,Ltd အမွတ္ (၅၃) ျပည္လမ္း၊ (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
Shwe Yamone Services Co.,Ltd အမွတ္(၂၉) ၊ ျပည္လမ္း၊ (၇) မိုင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
Hightetch Princess Services Co.,Ltd အမွတ္ ၁၁၅ ဘီ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
Aye's Family Services Co.,Ltd အမွတ္-၉၂ ၊ ေအစီဒီ၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ပုလဲကြန္ဒိုအနီး၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
First Myanmar Auto Services Co., Ltd အမွတ္ (၇)၊ သစ္ရာပင္ လမ္း၊သုဝဏၰ (၂၃) ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ​​ေဒသႀကီး၊
Assurance Enterprise Services Co.,Ltd အမွတ္ (၁၅၉)၊ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
အမွတ္ ၂၅၊ ဗဟိုလမ္း(ရွမ္းလမ္း)၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊  
Fujiyama Services Co.,Ltd အမွတ္၁၅၈၊ အင္းစိန္ လမ္းမႀကီး၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
Myo Motor Services Co., Ltd အမွတ္ (၁၉၂)၊ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ မာန္ေအာင္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၁၀ Win Hlaing Hlaing Oo Auto Services Co.,Ltd အမွတ္ (၄၉) ၊ေျမကြက္ အမွတ္ (၁/ခ)၊ အုတ္ပုံဆိပ္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၁၁ Themi's Services Co.,Ltd အမွတ္ (၆၀) ၊ ျပည္လမ္း၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
ဦးပိုင္အမွတ္(၁)၊ အမွတ္(တ-၇/စ)၊ (၆၉) လမ္းႏွင့္ သိပၸံ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၂ Yaung Ni Oo Services Co.,Ltd အမွတ္ (V ၃၈/၃၉) ျမကန္သာလမ္းမႀကီး၊ ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ (၅) ရပ္ကြက္၊လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၁၃ Myanmar Acme Services Co.,Ltd အမွတ္ ၂၀၅၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ သီရိမြန္အိမ္ယာ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၁၄ Aung Thein Than Services & Agency Ltd အမွတ္ ဃ-၁၅၆၊ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ဇဝန Junction အနီး သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
အမွတ္ ၁၄၊ နဝေဒးအိမ္ရာ၊ရန္ကုန္- ပုသိမ္လမ္းမႀကီး၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၁၅ Golden Fortune Services Co.,Ltd  အမွတ္ ၃၂၇၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ေျမနီကုန္းေျမာက္ ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး
၁၆ Wun Yan Kha Services Co.,Ltd အမွတ္(၈၄)ပန္းလွိုင္လမ္း၊ ဟုမ္းလမ္းရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၁၇ Kaung Say Taman Services Co.,Ltd အမွတ္(၉-E/၂)၊ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
အမွတ္ (မ-၉/၆)၊ သိပၸံလမ္း၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ လမ္းၾကား အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၈ Shwe Hein Htet Services Co.,Ltd အမွတ္ ၅၆၃၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၁၉ Gold Crane Services Co.,Ltd  အမွတ္(၈/ေအ)၊ မင္းဓမၼလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၂၀ Win Ko Services Co., Ltd အမွတ္(၂၇)၊ သုခဝတီလမ္း၊(၆) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၂၁ Century Bright Gold Services Co., Ltd အမွတ္ (၅၇၃/၅၇၅) ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၂၂ Oriental Apex Services Co.,Ltd အမွတ္ (၆)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊  လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၂၃ Super Technology Products Services Co., Ltd အမွတ္(၅၂၀)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၂၄ Friendship Group Services Co.,Ltd အမွတ္ ၉၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကား (၂) ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၂၅ Global Myanmar Services Co.,Ltd အမွတ္(၁၄)၊ အင္းလ်ားရိပ္သာလမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၂၆ Smooth International Co.,Ltd အမွတ္ (၆၄၇/ေအ)၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
အမွတ္ (၄၈ မွ ၅၂ ထိ)၊ က်ိဳင္းတုံ(၁)လမ္း၊ ဇဝနသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
၂၇ Forever Green Right Services Co.,Ltd. အမွတ္(၁၇၂)၊ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၂၈ Dynamic Co.,Ltd အမွတ္ ၄၊ ရတနာလမ္း၊ က်ိဳကၠဆံအေနာက္ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၂၉ December Light Services Co.,Ltd. အမွတ္ (၄/၄)၊ သံသုမာလမ္း၊ (၂၃)ရပ္ကြက္၊ သုဝဏၰ၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၃၀ Triple Two Services Co.,Ltd အမွတ္(၉၉-ဘီ)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၃၁ Oasis Auto Services Co.,Ltd. အမွတ္ ၈၉၊  အင္းစိန္လမ္းမႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၃၂ Nippon Auto Services Co.,Ltd အမွတ္ ၄၇/၄၈  ဘီ၊ ဗဟိုလမ္းႏွင့္ ဟံသာဝတီလမ္းေထာင့္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၃၃ General Arr Mahn Thit Co., Ltd ဂ်ီတီအိုင္ဝင္း၊ ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္း၊ ရြာမအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၃၄ Aung Gabar Services Co.,Ltd အမွတ္ ၄၀(က) ဖိုးစိန္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၃၅ Mann Myittar Services Co.,Ltd. အကြက္အမွတ္(၆၁၄)၊ ဦးပိုင္ အမွတ္ (၁၃-က)၊ အမွတ္ (၁၅၉)၊ ၇၉ x ၈၀ လမ္းၾကား၊၂၈ x ၂၉ လမ္းၾကား ၊ ကဥၥနမဟီ ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။  
၃၆ Lotus Blossom Services Co.,Ltd. အမွတ္(၅၉/ေအ)ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊  
၃၇ Ga Mone Pwint (GMP)Motors Co.,Ltd. အမွတ္(၁၁/၉)၊ရြာမေက်ာင္းလမ္း၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊  
၃၈ Big Boss Brothers Services Co.,Ltd. အမွတ္(၃၈/၄၀) ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊  
၃၉ Capital Automotive Ltd. အမွတ္ (၃)၊ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး၊ (၁၂) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၀ Kyaw Thura Thet Privite Co.,Ltd. အမွတ္ (၁၁၉၃)၊ ရတနာလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၁ Doh Shwe Myanmar Services Co.,Ltd. အမွတ္(၇)၊ျပည္သာယာ လမ္း၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊   
၄၂ Tractor King Services Co.,Ltd. အမွတ္(၃၆၂) ဘီ၊ရြာမ အေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊   
၄၃ Paragon Machinery Power Group Co.,Ltd. အမွတ္(၂၅၂) ၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊(၁၀) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊ 
၄၄ Thet Htar Auto Services Co.,Ltd. အမွတ္(၄) ၊ေအာင္ေဇယ်အိမ္ယာ၊ ကမ္းနားလမ္း၊  သစ္ေတာရပ္ကြက္၊  အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၄၅ Garmanit Services Co.,Ltd. အမွတ္ (၃၉/ဘီ)၊ ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး
၄၆ Lucky Maximum Services Co.,Ltd. အမွတ္(၁၇) ၊ေအးရိပ္မြန္ (၃)လမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၄၇ Zeya New Comet Services Co.,Ltd. အမွတ္(၈၂)၊ရြာမေက်ာင္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၄၈ Lwin and Swan Moter Co.,Ltd. ကန္ေတာ္ကေလးလမ္းႏွင့္ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္းေထာင့္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၄၉ Win Htin Kyaw Services Co., Ltd. အမွတ္(စီ -၁၂)၊ရိုးႀကီးေခ်ာင္းပတ္ လမ္း၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
    တိုက္အမွတ္(၈)၊အေဝးေျပးကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နား စခန္း၊ စြယ္ေတာ္ဘုရားအေရွ႕ေျမာက္ဘက္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၅၀ Royal Thiri Auto Services Co.,Ltd အမွတ္(၆၇)၊ဘီ-၁၊ဖိုးစိန္လမ္းႏွင့္ဗညားဒလလမ္း ေထာင့္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၅၁ Ye Nadi Motor Ltd. အမွတ္(၅၀/၅၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ပုစြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၅၂ Ayear Yoma Eternal Ltd. အမွတ္(၁၈)၊ စံပယ္လမ္း၊ (၁၁၀) ရပ္ကြက္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၅၃ Htoo Family International Services Co.,Ltd. အမွတ္(၅၂၀-C5)၊ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ေရႊေတာင္ကုန္းရိပ္သာ၊ ကိုယ္မင္းကိုယ္ခ်င္း ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၅၄  Saung Thit Nay Co.,Ltd. အမွတ္(၅၄)၊သီရိမြန္အိမ္ရာ၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ၊ (၁၅) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၅၅ Khine Kabar Family Co.,Ltd.  အမွတ္(၁၉)၊ကေမၻာဇလမ္း၊ေရႊေတာင္ၾကား(၂) ရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
၅၆ Win & Sann pwint  Aung Myin Services Co.,Ltd.  အမွတ္(၈၇)၊ ျပည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
အမွတ္(ဆ-၅၅)၊ ကၽြဲဆည္ကန္(၁၀)လမ္းႏွင့္ (၇၈) လမ္းေထာင့္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
​ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္(၁၇)၊ ေျမကြက္အမွတ္(၂၅)ဦ အမွတ္(၆)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ သမိုင္း လမ္းဆုံအနီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္(၁၈၄)၊ ေရထြက္ဦးလမ္း၊ ကန္ေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
အမွတ္(၅၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မုံရြာေတာင္ရပ္ကြက္၊ မုံရြာၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၅၇ Myanmar Trade Center Co.,Ltd  အမွတ္(၃၁၄)၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၅၈ Myanmar Economic Holding Ltd.  ေဝဇယႏၲာလမ္းႏွင့္ဂႏၶမာလမ္းေဒါင့္၊ ဂႏၶမာအဆင့္ျမင့္ လက္ကားေဈး႐ုံ  ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၅၉ Htet Oo Co., Ltd         အမွတ္(၃၄) ၊ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၁၅) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၆၀ Trendy Myanmar Services Co.,Ltd.   အမွတ္ (၆)၊ သစၥာလမ္းမႀကီး၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၆၁  Speedy Auto Services Co.,Ltd                  အမွတ္(၃၂)၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္း၊  မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း​​ေဒသႀကီး၊
၆၂ Golden Chance Services Co.,Ltd.      အမွတ္(၇၉)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
၆၃ Myanmar Refreshing Services Co.,Ltd.  အမွတ္(၄၁)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊  ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
၆၄ Sea Cross Express Services Co.,Ltd. (၈)မိုင္၊စစ္မွုထမ္းေဟာင္းဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အမွတ္ (၁၀၁/ခ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္းအလယ္ ရပ္ကြက္၊ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၆၅ Shwe Tun Services Co.,Ltd အမွတ္ ဋ-၃၉(င)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္(၃၊ ၁)၊ (ခ) ရပ္ကြက္၊ သာယာဝတီမင္းႀကီးလမ္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၆၆ Thilawun Services Co.,Ltd. ေျမကြက္အမွတ္ (၁၂၇)၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္ (၂၇-စီ/၃)၊ အမွတ္(၇၆- ၇၈)၊ ဗဟိုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
၆၇ Shwe Wah Yaung General Services Co., Ltd. အမွတ္(၂၀/၂၁)၊ ျမကန္သာလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၆၈ U Thamardi International Services Co., Ltd. အမွတ္(၃၃)၊ ေျမကြက္အမွတ္၊ ၆၅/ဃ၂ေအ၊ ဓမၼာ႐ုံလမ္း၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၆၉ Tha Pyay Nyo Services Co.,Ltd. အမွတ္(၂၉၆)၊ (C/3)၊ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ မင္းရာဇာအိမ္ယာ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၇၀ Five Ocean Services Co.,Ltd. အမွတ္(၇၄/၈၀)၊ေျမကြက္အမွတ္၊ (၂/၂B1)၊ ေျမတိုင္း ရပ္ကြက္အမွတ္၊(၂၀-A)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၁ Shwe Than Lwin High Way Co.,Ltd. အမွတ္(၁၉၄၉-၁၉၅၀)၊ရန္ကုန္- ပုသိမ္လမ္းမႀကီးေဘး၊ အဆင့္ျမင့္အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၂ Sky High Services Co.,Ltd. အမွတ္(၄၂ က)၊ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ အမွတ္ (၃၅- D)၊ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၃ Ngapali Services Co.,Ltd. အမွတ္(၂၀၈)၊အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္လမ္း၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၄ Ocean Emerald Pearl Group Services Co.,Ltd အမွတ္(၁၅၉၆-၁၅၉၇၊၁၆၀၉၊၁၆၁၀)၊ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း လမ္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၅ Yangon Motor Ltd. အမွတ္(၁ ဘီ/၅)၊၁ က(၁)၊ အမွတ္(၅၈)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၆ 999 Tiger Motor Ltd. အမွတ္(၁)၊ေျမကြက္အမွတ္(၄၆၈)၊ ေအ/၁၃ဘီ၊ ေျမတိုင္း ရပ္ကြက္အမွတ္ (၂ ဘီ)၊ ဝကၤပါလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၇ Arena Motor Services Co.,Ltd. အမွတ္ (၆၇/ေအ)၊ စက္မွု(၁)လမ္း၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၈ Insight Technologies Services Co.,Ltd. အမွတ္(၂၄)၊ဆရာစံလမ္း၊သာသနာ့ရိပ္သာရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၇၉ Soe Taw Wun Services Co.,Ltd. ေျမကြက္အမွတ္(၃၂/ဒီ/၁)၊ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္ (၃၆ စီ)၊ အမွတ္(၁၀၂)၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၀ G Five Services Co.,Ltd. အမွတ္(၃၀၂/၇)၊ဇီဇဝါဥယ်ာဥ္အိမ္ယာ (၃)၊ သံသုမာလမ္း၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ အမွတ္(၁၅)၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၁ Myint Myat Maung Services Co.,Ltd. အမွတ္(၈/၁၂ ေအ)၊ရြာမေက်ာင္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၂ Temperance General Services Co.,Ltd. အမွတ္(၉၄၁)၊ရွုခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ (၄/ေတာင္) ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၃ Myan Pyi Kyaw Kyar Services Co.,Ltd. အမွတ္(၄)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ပင္လုံအိမ္ယာစီမံကိန္း၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္(၂၇/၉)၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၄ Auto Top Power Co.,Ltd. အမွတ္(၉၁)၊အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၅ Ayarwaddy Power Co.,Ltd. အမွတ္(၆၂/ခ)၊ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၆ TZK Motors Services Co.,Ltd. အမွတ္(၁၆၃)၊ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ျမခြာညိဳအိမ္ယာ၊ (၇)အေနာက္ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၇ Zaw Myo Htain Services Co.,Ltd.  အမွတ္(၉၃၈)၊ရွုခင္းသာလမ္းမႀကီး၊ (၄/ေျမာက္) ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၈၈ Sun Way Motors Services Co.,Ltd.  အကြက္ အမွတ္(မ-၃၀/၁၃)၊ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ၅၈ လမ္း ႏွင့္ ၄၃ လမ္းေထာင့္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၈၉ Best Golden Village Auto Sertives  Co.,Ltd. အမွတ္ (၇၅၃-က၊ ခ)၊ (၇၅၂-ခ)၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ (၇၂) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး
၉၀ Myanmar Auto Trader Services Co., Ltd. အမွတ္(၄၃/၁)၊သီရိမဂၤလာလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၉၁
၉၂ JPM Services Co.,Ltd. ေျမကြက္အမွတ္(၁၄ ဘီ/ေအ)၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၉၃ Ko Thar Htet Services Co., Ltd. အမွတ္(၂၆/၂၇)၊ ၿမိဳင္ေဟဝန္အိမ္ရာ၊ (၈) မိုင္၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၉၄ Crown Myanmar Co., Ltd. အမွတ္(၈၀၉)၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းႏွင့္ ေက်ာ္သူလမ္းေထာင့္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၉၅ K L Seven Auto  Services Co., Ltd. အမွတ္(၁၅၉)၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္ (၄၃)၊ ေျမကြက္ အမွတ္(၉ ေအ/၁) ၊ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၉၆ Ever Green Auto Co., Ltd. အမွတ္(၇/၂)၊ ဗိုလ္ခ်ိဳ(၂)ရပ္ကြက္၊ ေစာမဟာလမ္း၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၉၇ Super Trader Co., Ltd. အမွတ္(၆)၊ ငုဝါ(၂)လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္ ၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၉၈ Japan Auto Myanmar (Yangon) Co., Ltd. အမွတ္(၁၂၆)၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၉၉ Nikko Auto Myanamr KPZI Services Co., Ltd. ၿခံအမွတ္ (၄/၄၉၆)၊ တပင္‌ေရႊထီးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊
၁၀၀ Shwe Nyi Ko Auto Mobile Servics Co.,Ltd.  ေျမကြက္အမွတ္(န-၂၁)၊အမွတ္(၈၁၊၈၂၊၈၃)၊ (၆၆)လမ္း၊ စံျပလမ္းႏွင့္ဖိုးလွႀကီးလမ္းၾကား၊  ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
ေျမကြက္အမွတ္ (ပ-၉)၊ ၆၀ လမ္း၊ ၃၆ လမ္းႏွင့္၃၇ လမ္းၾကား၊ မဟာၿမိဳင္ (၂)ရပ္ကြက္၊  မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၁ Future Auto Services Co.,Ltd. အမွတ္(၁၄၀)၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္ (၄၆၈)၊ သစၥာလမ္း၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ဦးပိုင္အမွတ္ (၄၁၃)၊ ၃၅ x ၃၆ လမ္းၾကား၊ ၆၂ လမ္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၂ Royal Toe Family Services Co.,Ltd အမွတ္(134-D)၊ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၃ Royal Auto Services Co., Ltd အမွတ္(၇၂)၊ေရႊေတာင္ၾကား(၂) ရပ္ကြက္၊ ကုကၠိဳင္း၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၄ Super Auto Group  Co.,Ltd အမွတ္(၅၂-ေအ)၊ဆရာစံလမ္း၊ဗဟန္းအေနာက္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၅ Htet Myat Han Services  Co.,Ltd. အမွတ္(၇၇)၊ထန္းတပင္လမ္းႏွင့္ေအာင္ခ်မ္းသာ(၅)လမ္း ေထာင့္၊ ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာဝင္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၆ Paung Paung Services  Co.,Ltd အမွတ္(၂၈၅)၊ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဌာနာရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၇ Glory World  Services  Co.,Ltd အမွတ္(၂၉)၊ေအးရိပ္မြန္(၅)လမ္း၊  လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၈ KZS International  Services  Co.,Ltd. အမွတ္(၁၉)၊ပဒုမၼာလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၀၉ Phyo  Services  Co.,Ltd အမွတ္(၆၇/ဘီ-၁)၊ ဖိုးစိန္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၁၀ Century International Auto Services  Co., Ltd အမွတ္(၄၁၃)၊ ၃၅ လမ္းႏွင့္ ၆၃ လမ္း ေထာင့္၊ မဟာၿမိဳင္ (၂)ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၁၁ Golden Sea & Land Forwarding Co.,Ltd အမွတ္(၆၆)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး
၁၁၂ Mandalay Motors Ltd. အမွတ္ (ဥ-၅၇၁၁)၊ ရတနာသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဥတၱရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
၁၁၃ Patriot Power Services Co., Ltd. အမွတ္(၂၀)၊ လယ္ယာ(၂)လမ္း၊ ၁၀/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၁၄ Shwe Ginga  Co., Ltd အမွတ္(၁၃၂၃)၊ ရတနာလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥတၱလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၁၅ Myanmar Treasure Center Co., Ltd. အမွတ္(၃၁၄)၊ ပန္းဝါလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၁၆ Pacific-AA Motor Ltd. အမွတ္(၈၁)၊အင္းစိန္လမ္းႏွင့္လွည္းတန္းလမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၁၇ Min Khant Services Co., Ltd အမွတ္ (၈/စီ)၊ မင္းဓမၼလမ္း၊  ၃ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၁၁၈ Hyper Auto Co.,Ltd. အမွတ္(၂၇၂/စ)၊ ေအးရိပ္မြန္(၅)လမ္း၊  (၅) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၁၉ Myanma Bright Wing Services Co.,  Ltd. အမွတ္ (၁၀၂၃)၊ သံသုမာလမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၀ Trust Land Service Co., Ltd. အမွတ္ (၄၆၂)၊ သစၥာလမ္းမ၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၁ Than Su Shwin Services Co., Ltd. ေျမကြက္အမွတ္(၅၀-ခ)၊ အမွတ္ (4A)+(4B)၊ ေအးရိပ္မြန္ (၃)လမ္း၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
၁၂၂ 1717 Services Co., Ltd. အမွတ္ (၅၃/က)၊ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္းမႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၃ M & Y Car Sale Centre Co., Ltd. အမွတ္(၃၆၇)၊ ရတနာလမ္း၊ (၁၁) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၄ Great International Services Co., Ltd အမွတ္ (၂၅က/ခ)၊ ေက်ာက္စိမ္းပတ္လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၅ Asia Master Services Co., Ltd. အမွတ္ (၅၆/၅၈)၊ မအူကုန္းလမ္းက်ယ္လမ္း၊တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၆ Kan Baw Za Royal Treasure Service Co., Ltd အမွတ္(၂၀၆/၂၀၇)၊ ေဝဇယႏၲာ လမ္း၊ (၁၆/၂) ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၇ Myanmar Theingi Services Co., Ltd အမွတ္ (၁၄/ဘီ)၊ မဂၤလာရိပ္သာ လမ္း၊ဇဝနရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၈ Yadana Shwe Pyi Services Co., Ltd အမွတ္ (၁၄/ဘီ)၊ မဂၤလာရိပ္သာ လမ္း၊ဇဝနရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၂၉ Green Gate Services Co., Ltd. ေျမကြက္အမွတ္ (၁၁၉၃)၊ သုဓမၼာ (၆)လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၀ Minn Thu Ta Co., Ltd. အမွတ္ (၃/၄)၊ နဝေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊  (၆) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၁ High Cruiser Co., Ltd. အမွတ္(၇၈-ဒီ)၊ အင္းယားလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၂ XY Services Co., Ltd အမွတ္(၄၅)၊ သီရိမြန္(၈)လမ္း၊ (၁၅) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၃ Modern Marine Power Co., Ltd. အမွတ္ (၁၄/ခ)၊ ဘႏၵာကုန္း(၁)လမ္း၊ကန္/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၄ Yai Nan Thuzar Trading Co., Ltd. ေျမကြက္အမွတ္ (၃၃)၊ အမွတ္ (၉/၁၁)၊ ပါရမီလမ္း၊ ၁၀ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၅ Royal Summer Co., Ltd အမွတ္ (၅၂)၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ (၁) လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစည္ အိမ္ရာ၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၆ Myanmar Capital Land Co., Ltd. အမွတ္ (ပ/၆၂)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊  (၃၈) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၇ Shwe Lone Kit Co., Ltd အမွတ္ (R-၃၉)၊ ကံ့ေကာ္(၅)လမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၈ Nay Ye Myat Services Co., Ltd အမွတ္ (၂၅၆)၊ ၃၀ x ၃၁ လမ္းႏွင့္ ၈၆ x ၈၇လမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္ရပ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၃၉ Cars Zone Co., Ltd. အမွတ္ (၁၂၆)၊ ႏွင္းဆီဝါလမ္း၊ (၃၀) ရပ္ကြက္၊ သုဝဏၰ (ဘုရားအနီး)၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၄၀ United Capital Co., Ltd ေျမကြက္အမွတ္( ၃၁၈၅၅ / ၃၁၈၅၆ /  ၃၁၈၅၇ / ၃၁၈၅၈ )၊ (အီး) လမ္းမႀကီး၊  ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
၁၄၁ Zar Tha Pyin International Services Co., Ltd. အမွတ္ (၈/၉-က)၊ လယ္ယာ ၃ လမ္း၊ (၁၀/ေျမာက္) ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၄၂ Harmonic Alpha Ltd အမွတ္ (၉၆၁)၊ သံသုမာလမ္း၊(၁၃)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၄၃ White Silver Mountain (W.S.M)  Co., Ltd အမွတ္ (C-6/၁၃၅)၊ ေဂၚသဇင္လမ္း၊ ၆၂ x ၆၄ လမ္းၾကား၊ ၿမိဳ႕သစ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၄၄ City Gate Co., Ltd. ေျမကြက္အမွတ္ (၃)၊ ကြမ္းသီးတန္း၊ စစ္ကိုင္း- မႏၲေလး လမ္းမႀကီး၊ မွန္တန္းရပ္ကြက္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၄၅ Century Royal Nagoya Co., Ltd အမွတ္ (၄/ဘီ)၊ ပါရမီလမ္းမႀကီး (မလိခလမ္း)၊ (၇) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၄၆ Unity Land Logistics Co., Ltd. အမွတ္ (၇/ခ)၊ ဦးထြန္းျမတ္လမ္း၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၄၇ Pyai Sone Win Aung Services Co., Ltd. အမွတ္ (၁၁၂)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ဒညင္းကုန္းရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၄၈ Thirty Six Co., Ltd. ေျမကြက္အမွတ္ (၃၁၉၅၃/၃၁၉၅၄)၊ (အီး) လမ္းမႀကီး၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
၁၄၉ Myanmar Jade Crown Service Co.,Ltd. အမွတ္(၁၇)၊ ေဝဇယႏၲာလမ္း၊  မိေခ်ာင္းကန္အပိုင္း(၃) ရပ္ကြက္၊  သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
၁၅၀ Grand Phoenix Auto Co., Ltd. အမွတ္ (၃၆)၊ ပါရမီလမ္း၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၅၁ Stone Green Hill Co., Ltd. အမွတ္ (၃/၇၀)၊ ၄၁ လမ္း၊ ၆၀ x ၆၁  လမ္းၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၅၂ Green Air Co., Ltd. အမွတ္ (၇၉)၊ ၁၁ လမ္းႏွင့္ ၇၅ လမ္းေထာင့္၊ ဥပုတ္ေတာ္ရပ္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၅၃ Nway Oo Ayeyarwaddy Co., Ltd အမွတ္ (၇၃-ခ)၊ ေက်ာင္းေရွ႕ရပ္၊ အကြက္အမွတ္(၁)၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၅)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၅၄ Monsoon Wave Ltd. အမွတ္ (၅၆)၊ စိန္ရတနာလမ္း၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၅၅ Min Wati Paing Co., Ltd. အမွတ္ (၁၁၄၄)၊ ႏွင္းဆီ(၃)လမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
၁၅၆ Father’s Great Love Co., Ltd. အမွတ္ (၁၀၄/၁၀၈)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ လြတ္လပ္ေရးရပ္ကြက္၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၅၇ Myint Myat Hein Auto Services Co., Ltd. အမွတ္ (၁)၊ ေျမကြက္အမွတ္ (၄၇/ဍ + ၄၈/င + ၄၉/ဃ + ၄၉/ဆ + ၅၀/ဈ+၅၁/ဃ)၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ အမွတ္ (၅၀)၊ ဦးထြန္းၿငိမ္းလမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ ကံဘဲ့၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၅၈ Air Cross Co., Ltd. အမွတ္ (၂၃၀၅)၊ မိုးေသာက္ပန္းလမ္း၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
၁၅၉ Lucky Auto Co., Ltd အမွတ္ (၁၂၄/စီ)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အမွတ္(၇၇)၊ (၅၈ x ၅၉) ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂဲပြားရပ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၀ Ngwe Sin Lin Lakh Trading Co., Ltd. အမွတ္ (၁၈/ဇ)၊ ကြင္းအမွတ္ (၆၅၂)၊သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း လမ္းမႀကီး၊ လက္ယက္စမ္း၊ ထန္းပင္ဆိပ္ (၇) ေက်းရြာ၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၁ Pyae Sone Aung Naing Services Co., Ltd. အမွတ္ (၇)၊ ရွုခင္းသာလမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၂ Rixs International Co., Ltd. အမွတ္ (၂၉၆၊ E-2)၊ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၃ Euro Nippon Co., Ltd. အကြက္အမွတ္(၈၁၉)၊ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ရပ္ကြက္၊ ၆၂ လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၄ Myanmar K Block Co., Ltd.  အမွတ္ (၂၁၃)၊ အင္းဝလမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၅ TTT World Co., Ltd အမွတ္ (၂၃၈/က)၊ အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးေဘး၊ ကာယ (၁၀) လမ္းႏွင့္ (၁၁) လမ္းၾကား၊ ကာယ ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းႀကီးေက်းရြာ ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၆ Kaung Htet Myanmar Services Co., Ltd အမွတ္ (၄)၊ ေအးရိပ္မြန္လမ္းမႀကီး၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၇ Unity Automotive Co., Ltd. အမွတ္(၁၅-ခ)၊ (ဇ)ရပ္ကြက္၊ ေခတၱာလမ္း၊ စိန္ပန္းလမ္းႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာလမ္းၾကား၊ ၆၁ x ၆၂ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၈ Lynn Yoma Co., Ltd. အမွတ္ (ဌ-၉/ ခ-၂) ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၆၉ Time Cross Co., Ltd. အမွတ္ (ခ/၂၃)၊ (၅၉) လမ္း၊ (၃၈ x ၃၉) လမ္းၾကား၊ မဟာၿမိဳင္ (၂) ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၀ Moe & Toe  Co., Ltd. အမွတ္ (၄၇/ေအ)၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၁ Kyaw Ye Win Auto Services Co., Ltd. အမွတ္ (၆၇-B)၊ ဖိုးစိန္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ိဳ(၂)ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၂ Royal Asia Man Trading Pte Ltd အကြက္အမွတ္ (၇၉၄)၊ ျမသီတာလမ္းသြယ္၊ မဟာေဇယ်ဘုံ ရပ္ကြက္၊ ၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား၊ ၂၄ x ၂၅ လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၃ Model Asia Services Co., Ltd. အမွတ္ (၁၀)၊ သစၥာလမ္းမႀကီး၊ အမွတ္(၁၄) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၄ B3B Group Co., Ltd.  အမွတ္ (၁၅၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အကြက္အမွတ္(၆)၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၄)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၅ Ngwe Khant Kywe Trading Co., Ltd. အကြက္အမွတ္(မ-၄၈/၇)၊ ၅၅ လမ္း၊ ၃၉ လမ္းႏွင့္ ၄၀ လမ္း ၾကား၊ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၆ Development of Myanmar’s Society Co., Ltd. အကြက္အမွတ္ (၇၉၈)၊ အမွတ္ (၀၀၂/၅၈)၊ မဟာေဇယ်ာဘုံ ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၇ Commerce Place Co., Ltd. အမွတ္ (၄၂/က)၊ ၆၀ လမ္း၊ ၄၁ x ၄၂ လမ္းၾကား၊ မဟာၿမိဳင္ (၂) ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၈ Ayeyarwaddy Toe Family Co., Ltd. အမွတ္ (၁၃၆)၊ ကုမုျဒာလမ္း၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၇၉ Creative Space Co., Ltd. အမွတ္ (၂၄)၊ ရတနာလမ္း၊ (၆၇) ရပ္ကြက္၊
 ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၈၀ Hyper Best Auto Co., Ltd အမွတ္ (၃)၊ ရတနာမြန္(၇)လမ္း၊(၃) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၈၁ Rainbow J A M Trading Co., Ltd အမွတ္ (၂၅/၂၆)၊ ယမုံနာလမ္း၊ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၈၂ Khit Moe Pwint Services  Co., Ltd. အမွတ္ (၂၉)၊ ေအးရိပ္သာ(၁)လမ္း၊ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၈၃ Asia Economic Community Colour Co., Ltd. ကြင္းအမွတ္ (၁၆၃/ဘီ) ထန္းကုန္း၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္းမႀကီးေဘး၊ (၁၅) ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၁၈၄ Mobi Max Co., Ltd. အမွတ္ (၆၅)၊ ေအာင္ေမတၱာလမ္း၊ အမွတ္ (၄၈) ရပ္ကြက္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၈၅ Sein Si Pyae Hlan Co., Ltd.              အကြက္အမွတ္(ဆဆ-၁/၃၃+၃၄)၊ ၅၉ လမ္းႏွင့္ ေအာင္ဆန္း လမ္းေထာင့္၊ ကန္သာယာရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၈၆ Zay Naing Htet Services Co., Ltd. အကြက္အမွတ္ (၁၈)၊ မေနာ္ဟရီလမ္းႏွင့္ စိန္ပန္းလမ္းၾကား၊ ေသာ္ကလမ္း၊ ၆၁ လမ္းႏွင့္ ၆၂ လမ္းၾကား၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး 
၁၈၇ Farmer Phoyarzar General Services Co.,Ltd. အမွတ္(၆၄)၊ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၈၈ Farmer Auto Trading Co., Ltd. အမွတ္ (၅၇၈/၅၇၉)၊ ေပါင္းေလာင္း(၃)ရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
၁၈၉ Motor Conner Co., Ltd.  အမွတ္(လ-၅/၁၂+၁၃)၊ ၇၁ လမ္း၊ ျမဝတီမင္းႀကီးလမ္းလမ္း ႏွင့္သာယာဝတီမင္းႀကီးလမ္းၾကား၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၀ Bagan Automative Co., Ltd. အမွတ္(ဒ-၉/၇၂)၊ ၆၆ လမ္း၊ (၃၉ x ၄၀) လမ္းၾကား၊ မဟာၿမိဳင္ (၁) ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၁ Rixs Auto Co., Ltd. အမွတ္(E-၄၈)၊သစၥာလမ္း၊ျမင္သာရပ္ကြက္၊ (E) အုပ္စု၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၂ Aung Thiri Chan Thar Co., Ltd. အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ အကြက္ႀကီး(၄၈)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၅၂)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
၁၉၃ Myanmar Smooth Way Auto Co., Ltd. အမွတ္ (၉၄၅/က)၊ ရွုခင္းသာလမ္း၊ ၄/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၄ 2727 Services Co., Ltd. အမွတ္ (၈၇၈)၊ ပင္လုံလမ္း၊ (၃၄) ရပ္ကြက္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၅ Global Automotive Co., Ltd. ဦးပိုင္အမွတ္ (မ-၅၉/၈)၊ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ၅၈ လမ္းႏွင့္ ၃၇ လမ္းေထာင့္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၆ Sky Kyaw Co., Ltd. ဦးပိုင္အမွတ္ (၂-ဖ/၁) (၂-ဖ/၂)၊ အကြက္အမွတ္ (၈၀၂)၊ ၂၆ လမ္း၊ ၆၅ လမ္းႏွင့္ ၆၆ လမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးမ်က္မွန္ ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၇ Gold Perfect G.P.C Co., Ltd. အမွတ္ (A-၇)၊ ၃၅ လမ္း၊ ၆၀ ႏွင့္ ၆၁ လမ္းၾကား၊ မဟာၿမိဳင္(၂)ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၈ Aung Soe Oo Co., Ltd. အမွတ္ (၁၃၉)၊ (၁၇) လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၉၉ Ye Tar Co., Ltd. ဦးပိုင္အမွတ္ (၈/၈၁ + ၈၂ + ၈၃)၊ ၅၉ လမ္းႏွင့္ ၄၁ လမ္း ေထာင့္၊ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး