ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(30-9-2016)
2015-2016
(30-9-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(30-9-2016)
2015-2016
(30-9-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(30-9-2016)
2015-2016
(30-9-2015)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 3546.154 3525.114 21.04 6032.923 6659.193 -626.27 9579.077 10184.307 -605.23
2 BORDER 2027.187 2036.306 -9.119 1344.683 1213.512 131.171 3371.87 3249.818 122.052
  TOTAL 5573.341 5561.42 11.921 7377.606 7872.705 -495.099 12950.947 13434.125 -483.178

Source: Customs

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages