ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(22-9-2017)
2016-2017
(22-9-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(22-9-2017)
2016-2017
(22-9-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(22-9-2017)
2016-2017
(22-9-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 4402.242 3270.407 1131.835 7392.269 5824.581 1567.688 11794.511 9094.988 2699.523
2 BORDER 2067.25 2065.405 1.845 1332.38 1342.322 -9.942 3399.63 3407.727 -8.097
  TOTAL 6469.492 5335.812 1133.68 8724.649 7166.903 1557.746 15194.141 12502.715 2691.426

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages