ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(23-12-2016)
2015-2016
(23-12-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(23-12-2016)
2015-2016
(23-12-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(23-12-2016)
2015-2016
(23-12-2015)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 4886.635 4489.458 397.177 9200.306 10210.671 -1010.365 14086.941 14700.129 -613.188
2 BORDER 3101.392 3191.183 -89.791 1987.111 1912.638 74.473 5088.503 5103.821 -15.318
  TOTAL 7988.027 7680.641 307.386 11187.417 12123.309 -935.892 19175.444 19803.95 -628.506

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages