ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 21-10-2016 ) ( 1-4-2015  TO 21-10-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1787.587 911.732 2699.319 1969.028 878.100 2847.128 -181.441 33.632 -147.809
2 LWEJEL 74.159 9.792 83.951 32.312 6.722 39.034 41.847 3.070 44.917
3 CHIN SHWEHAW 293.865 37.402 331.267 160.597 32.490 193.087 133.268 4.912 138.180
4 KANPITETEE 24.809 23.542 48.351 5.859 20.867 26.726 18.950 2.675 21.625
5 KYAING TONG 1.391 1.927 3.318 3.662 4.725 8.387 -2.271 -2.798 -5.069
6 TARCHILEIK 8.116 32.565 40.681 7.122 31.719 38.841 0.994 0.846 1.840
7 MYAWADDY 31.230 454.258 485.488 17.372 338.649 356.021 13.858 115.609 129.467
8 KAWTHAUNG 23.237 29.763 53.000 18.016 37.548 55.564 5.221 -7.785 -2.564
9 MYEIK 81.721 20.358 102.079 81.452 15.936 97.388 0.269 4.422 4.691
10 NABULAE
/HTEE KHEE
8.975 0.282 9.257 0.225 8.753 8.978 8.750 -8.471 0.279
11 MAWTAUNG 0.980 0.282 1.262 0.158 0.526 0.684 0.822 -0.244 0.578
12 SITTWE 1.994 0.172 2.166 2.971 0.009 2.980 -0.977 0.163 -0.814
13 MAUNG DAW 3.072 0.027 3.099 2.581 0.052 2.633 0.491 -0.025 0.466
14 TAMU 29.698 8.992 38.690 13.911 5.555 19.466 15.787 3.437 19.224
15 RHI 11.894 5.550 17.444 8.721 2.689 11.410 3.173 2.861 6.034
  TOTAL 2382.728 1536.644 3919.372 2323.987 1384.340 3708.327 58.741 152.304 211.045

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages