ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 2-6-2017 ) ( 1-4-2016  TO 2-6-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 430.544 291.998 722.542 585.746 230.777 816.523 -155.202 61.221 -93.981
2 LWEJEL 41.107 3.018 44.125 23.444 3.659 27.103 17.663 -0.641 17.022
3 CHIN SHWEHAW 81.361 8.634 89.995 81.450 10.186 91.636 -0.089 -1.552 -1.641
4 KANPITETEE 25.499 7.947 33.446 14.168 9.158 23.326 11.331 -1.211 10.120
5 KYAING TONG 0.017 0.255 0.272 0.570 0.567 1.137 -0.553 -0.312 -0.865
6 TARCHILEIK 3.094 9.904 12.998 2.571 10.942 13.513 0.523 -1.038 -0.515
7 MYAWADDY 10.061 116.184 126.245 9.072 113.195 122.267 0.989 2.989 3.978
8 KAWTHAUNG 12.448 15.112 27.560 10.922 10.924 21.846 1.526 4.188 5.714
9 MYEIK 20.675 10.609 31.284 20.704 5.512 26.216 -0.029 5.097 5.068
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.631 0.039 1.670 2.356 0.029 2.385 -0.725 0.010 -0.715
11 MAWTAUNG 0.444 0.316 0.760 0.222 0.060 0.282 0.222 0.256 0.478
12 MESE 0.053 0.108 0.161       0.053 0.108 0.161
13 SITTWE 0.511 0.013 0.524 0.424 0.169 0.593 0.087 -0.156 -0.069
14 MAUNG DAW 1.813   1.813 0.928 0.010 0.938 0.885 -0.010 0.875
15 TAMU 3.510 0.989 4.499 8.182 5.644 13.826 -4.672 -4.655 -9.327
16 RHI 5.472 2.655 8.127 3.886 1.902 5.788 1.586 0.753 2.339
  TOTAL 638.239 467.781 1106.020 764.645 402.734 1167.379 -126.406 65.047 -61.359

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages