ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 9-6-2017 ) ( 1-4-2016  TO 9-6-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 592.528 331.282 923.810 637.348 268.212 905.560 -44.820 63.070 18.250
2 LWEJEL 46.068 3.549 49.617 26.002 4.053 30.055 20.066 -0.504 19.562
3 CHIN SHWEHAW 91.441 9.826 101.267 92.301 11.343 103.644 -0.860 -1.517 -2.377
4 KANPITETEE 27.513 9.178 36.691 15.052 9.911 24.963 12.461 -0.733 11.728
5 KYAING TONG 0.022 0.255 0.277 0.698 0.654 1.352 -0.676 -0.399 -1.075
6 TARCHILEIK 3.373 12.125 15.498 3.083 11.008 14.091 0.290 1.117 1.407
7 MYAWADDY 10.765 131.671 142.436 10.236 134.240 144.476 0.529 -2.569 -2.040
8 KAWTHAUNG 14.047 16.697 30.744 11.950 12.168 24.118 2.097 4.529 6.626
9 MYEIK 22.230 12.070 34.300 22.468 6.761 29.229 -0.238 5.309 5.071
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.759 0.054 1.813 2.356 0.029 2.385 -0.597 0.025 -0.572
11 MAWTAUNG 0.462 0.396 0.858 0.226 0.070 0.296 0.236 0.326 0.562
12 MESE 0.056 0.120 0.176       0.056 0.120 0.176
13 SITTWE 0.550 0.013 0.563 0.532 0.169 0.701 0.018 -0.156 -0.138
14 MAUNG DAW 2.082   2.082 1.099 0.010 1.109 0.983 -0.010 0.973
15 TAMU 4.628 1.237 5.865 9.397 6.081 15.478 -4.769 -4.844 -9.613
16 RHI 5.988 2.684 8.672 4.370 2.025 6.395 1.618 0.659 2.277
  TOTAL 823.511 531.157 1354.668 837.118 466.734 1303.852 -13.607 64.423 50.816

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages