ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 8-9-2017 ) ( 1-4-2016  TO 8-9-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1457.174 739.906 2197.080 1462.479 718.174 2180.653 -5.305 21.732 16.427
2 LWEJEL 83.173 6.999 90.172 66.884 8.236 75.120 16.289 -1.237 15.052
3 CHIN SHWEHAW 215.329 27.119 242.448 243.673 32.068 275.741 -28.344 -4.949 -33.293
4 KANPITETEE 37.713 16.620 54.333 18.115 16.289 34.404 19.598 0.331 19.929
5 KYAING TONG 0.064 0.645 0.709 1.215 1.487 2.702 -1.151 -0.842 -1.993
6 TARCHILEIK 6.761 25.386 32.147 6.570 28.509 35.079 0.191 -3.123 -2.932
7 MYAWADDY 23.307 340.846 364.153 23.421 358.743 382.164 -0.114 -17.897 -18.011
8 KAWTHAUNG 34.965 31.385 66.350 17.612 24.374 41.986 17.353 7.011 24.364
9 MYEIK 45.811 25.948 71.759 65.118 15.357 80.475 -19.307 10.591 -8.716
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.304 0.208 2.512 8.804 0.147 8.951 -6.500 0.061 -6.439
11 MAWTAUNG 1.426 0.830 2.256 0.784 0.175 0.959 0.642 0.655 1.297
12 MESE 0.077 0.174 0.251       0.077 0.174 0.251
13 SITTWE 3.117 0.041 3.158 1.628 0.170 1.798 1.489 -0.129 1.360
14 MAUNG DAW 5.147   5.147 2.584 0.025 2.609 2.563 -0.025 2.538
15 TAMU 11.623 2.072 13.695 24.014 8.332 32.346 -12.391 -6.260 -18.651
16 RHI 12.233 4.454 16.687 8.690 4.208 12.898 3.543 0.246 3.789
  TOTAL 1940.224 1222.633 3162.857 1951.591 1216.294 3167.885 -11.367 6.339 -5.028

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages