ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 16-6-2017 ) ( 1-4-2016  TO 16-6-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 631.844 371.978 1003.822 679.874 301.775 981.649 -48.030 70.203 22.173
2 LWEJEL 49.680 4.005 53.685 28.564 4.576 33.140 21.116 -0.571 20.545
3 CHIN SHWEHAW 101.602 11.031 112.633 106.620 12.683 119.303 -5.018 -1.652 -6.670
4 KANPITETEE 29.131 10.523 39.654 15.052 10.624 25.676 14.079 -0.101 13.978
5 KYAING TONG 0.023 0.259 0.282 0.821 0.766 1.587 -0.798 -0.507 -1.305
6 TARCHILEIK 3.605 14.129 17.734 3.273 11.649 14.922 0.332 2.480 2.812
7 MYAWADDY 11.820 149.534 161.354 11.130 154.732 165.862 0.690 -5.198 -4.508
8 KAWTHAUNG 15.101 17.565 32.666 12.552 13.048 25.600 2.549 4.517 7.066
9 MYEIK 23.334 12.494 35.828 24.816 7.090 31.906 -1.482 5.404 3.922
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.914 0.060 1.974 2.797 0.040 2.837 -0.883 0.020 -0.863
11 MAWTAUNG 0.552 0.436 0.988 0.239 0.072 0.311 0.313 0.364 0.677
12 MESE 0.067 0.120 0.187       0.067 0.120 0.187
13 SITTWE 0.686 0.013 0.699 0.645 0.169 0.814 0.041 -0.156 -0.115
14 MAUNG DAW 2.241   2.241 1.164 0.010 1.174 1.077 -0.010 1.067
15 TAMU 4.870 1.408 6.278 10.689 6.288 16.977 -5.819 -4.880 -10.699
16 RHI 6.674 2.725 9.399 4.765 2.207 6.972 1.909 0.518 2.427
  TOTAL 883.143 596.280 1479.423 903.001 525.729 1428.730 -19.858 70.551 50.693

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages