ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 22-9-2017 ) ( 1-4-2016  TO 22-9-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1545.613 804.345 2349.958 1540.151 797.895 2338.046 5.462 6.450 11.912
2 LWEJEL 86.186 7.558 93.744 70.696 8.769 79.465 15.490 -1.211 14.279
3 CHIN SHWEHAW 229.183 28.294 257.477 261.521 35.557 297.078 -32.338 -7.263 -39.601
4 KANPITETEE 38.736 17.525 56.261 19.587 17.440 37.027 19.149 0.085 19.234
5 KYAING TONG 0.074 0.768 0.842 1.390 1.640 3.030 -1.316 -0.872 -2.188
6 TARCHILEIK 7.079 26.500 33.579 7.043 31.470 38.513 0.036 -4.970 -4.934
7 MYAWADDY 29.328 377.859 407.187 26.244 392.023 418.267 3.084 -14.164 -11.080
8 KAWTHAUNG 41.037 32.219 73.256 19.012 25.629 44.641 22.025 6.590 28.615
9 MYEIK 51.200 29.138 80.338 70.434 18.193 88.627 -19.234 10.945 -8.289
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.484 0.231 2.715 8.868 0.153 9.021 -6.384 0.078 -6.306
11 MAWTAUNG 1.633 0.928 2.561 0.874 0.191 1.065 0.759 0.737 1.496
12 MESE 0.077 0.201 0.278       0.077 0.201 0.278
13 SITTWE 3.546 0.042 3.588 1.748 0.170 1.918 1.798 -0.128 1.670
14 MAUNG DAW 5.147   5.147 2.882 0.025 2.907 2.265 -0.025 2.240
15 TAMU 12.951 2.227 15.178 25.306 8.675 33.981 -12.355 -6.448 -18.803
16 RHI 12.976 4.545 17.521 9.649 4.492 14.141 3.327 0.053 3.380
  TOTAL 2067.250 1332.380 3399.630 2065.405 1342.322 3407.727 1.845 -9.942 -8.097

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages