ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 25-8-2017 ) ( 1-4-2016  TO 25-8-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1213.884 679.682 1893.566 1381.004 651.654 2032.658 -167.120 28.028 -139.092
2 LWEJEL 80.030 6.723 86.753 62.330 7.569 69.899 17.700 -0.846 16.854
3 CHIN SHWEHAW 194.131 25.382 219.513 224.039 27.894 251.933 -29.908 -2.512 -32.420
4 KANPITETEE 36.221 16.014 52.235 17.418 15.305 32.723 18.803 0.709 19.512
5 KYAING TONG 0.057 0.509 0.566 1.068 1.411 2.479 -1.011 -0.902 -1.913
6 TARCHILEIK 6.248 22.475 28.723 5.813 26.612 32.425 0.435 -4.137 -3.702
7 MYAWADDY 20.551 310.098 330.649 21.504 324.704 346.208 -0.953 -14.606 -15.559
8 KAWTHAUNG 26.701 29.336 56.037 16.800 22.520 39.320 9.901 6.816 16.717
9 MYEIK 41.956 21.784 63.740 59.840 13.675 73.515 -17.884 8.109 -9.775
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.270 0.197 2.467 8.797 0.126 8.923 -6.527 0.071 -6.456
11 MAWTAUNG 1.248 0.756 2.004 0.679 0.130 0.809 0.569 0.626 1.195
12 MESE 0.069 0.169 0.238       0.069 0.169 0.238
13 SITTWE 2.375 0.040 2.415 1.435 0.170 1.605 0.940 -0.130 0.810
14 MAUNG DAW 5.147   5.147 2.409 0.020 2.429 2.738 -0.020 2.718
15 TAMU 9.780 2.024 11.804 22.021 8.086 30.107 -12.241 -6.062 -18.303
16 RHI 11.293 4.148 15.441 7.881 3.750 11.631 3.412 0.398 3.810
  TOTAL 1651.961 1119.337 2771.298 1833.038 1103.626 2936.664 -181.077 15.711 -165.366

SOURCE : CUSTOMS

Pages