ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 16-9-2016 ) ( 1-4-2015  TO 16-9-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1429.804 722.516 2152.320 1507.274 721.617 2228.891 -77.470 0.899 -76.571
2 LWEJEL 66.883 8.265 75.148 24.861 5.848 30.709 42.022 2.417 44.439
3 CHIN SHWEHAW 244.555 32.312 276.867 142.393 26.875 169.268 102.162 5.437 107.599
4 KANPITETEE 18.124 16.377 34.501 5.181 15.932 21.113 12.943 0.445 13.388
5 KYAING TONG 1.226 1.522 2.748 3.230 3.966 7.196 -2.004 -2.444 -4.448
6 TARCHILEIK 6.380 24.572 30.952 6.027 26.879 32.906 0.353 -2.307 -1.954
7 MYAWADDY 23.478 360.367 383.845 12.017 254.515 266.532 11.461 105.852 117.313
8 KAWTHAUNG 17.610 24.673 42.283 13.854 28.862 42.716 3.756 -4.189 -0.433
9 MYEIK 65.641 15.392 81.033 71.188 12.353 83.541 -5.547 3.039 -2.508
10 NABULAE
/HTEE KHEE
8.822 0.149 8.971 0.165 6.481 6.646 8.657 -6.332 2.325
11 MAWTAUNG 0.794 0.174 0.968 0.088 0.214 0.302 0.706 -0.040 0.666
12 SITTWE 1.627 0.170 1.797 2.141 0.008 2.149 -0.514 0.162 -0.352
13 MAUNG DAW 2.639 0.026 2.665 2.078 0.025 2.103 0.561 0.001 0.562
14 TAMU 24.176 8.345 32.521 11.114 4.634 15.748 13.062 3.711 16.773
15 RHI 8.782 4.207 12.989 6.841 2.382 9.223 1.941 1.825 3.766
  TOTAL 1920.541 1219.067 3139.608 1808.452 1110.591 2919.043 112.089 108.476 220.565

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages