ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 30-6-2017 ) ( 1-4-2016  TO 30-6-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 784.920 443.092 1228.012 815.579 380.859 1196.438 -30.659 62.233 31.574
2 LWEJEL 54.244 4.639 58.883 35.229 5.342 40.571 19.015 -0.703 18.312
3 CHIN SHWEHAW 128.656 13.803 142.459 127.786 14.862 142.648 0.870 -1.059 -0.189
4 KANPITETEE 31.337 11.741 43.078 15.106 11.862 26.968 16.231 -0.121 16.110
5 KYAING TONG 0.032 0.280 0.312 0.821 0.841 1.662 -0.789 -0.561 -1.350
6 TARCHILEIK 4.271 15.808 20.079 3.675 15.740 19.415 0.596 0.068 0.664
7 MYAWADDY 13.766 181.535 195.301 13.160 191.020 204.180 0.606 -9.485 -8.879
8 KAWTHAUNG 17.162 20.041 37.203 13.488 15.667 29.155 3.674 4.374 8.048
9 MYEIK 27.396 14.366 41.762 27.602 8.585 36.187 -0.206 5.781 5.575
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.972 0.089 2.061 7.920 0.070 7.990 -5.948 0.019 -5.929
11 MAWTAUNG 0.682 0.549 1.231 0.362 0.079 0.441 0.320 0.470 0.790
12 MESE 0.066 0.136 0.202       0.066 0.136 0.202
13 SITTWE 0.826 0.015 0.841 0.755 0.169 0.924 0.071 -0.154 -0.083
14 MAUNG DAW 2.631   2.631 1.485 0.016 1.501 1.146 -0.016 1.130
15 TAMU 5.409 1.527 6.936 12.242 6.826 19.068 -6.833 -5.299 -12.132
16 RHI 7.776 3.189 10.965 5.368 2.451 7.819 2.408 0.738 3.146
  TOTAL 1081.146 710.810 1791.956 1080.578 654.389 1734.967 0.568 56.421 56.989

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages