ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 1-9-2017 ) ( 1-4-2016  TO 1-9-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1309.964 711.110 2021.074 1417.236 683.824 2101.060 -107.272 27.286 -79.986
2 LWEJEL 82.118 6.871 88.989 64.874 7.927 72.801 17.244 -1.056 16.188
3 CHIN SHWEHAW 209.959 26.175 236.134 232.637 30.136 262.773 -22.678 -3.961 -26.639
4 KANPITETEE 37.704 16.430 54.134 18.113 15.753 33.866 19.591 0.677 20.268
5 KYAING TONG 0.064 0.574 0.638 1.120 1.420 2.540 -1.056 -0.846 -1.902
6 TARCHILEIK 6.529 24.094 30.623 6.057 27.741 33.798 0.472 -3.647 -3.175
7 MYAWADDY 21.774 328.055 349.829 22.686 342.763 365.449 -0.912 -14.708 -15.620
8 KAWTHAUNG 32.245 30.514 62.759 17.295 23.660 40.955 14.950 6.854 21.804
9 MYEIK 43.797 24.471 68.268 63.615 14.812 78.427 -19.818 9.659 -10.159
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.271 0.203 2.474 8.803 0.135 8.938 -6.532 0.068 -6.464
11 MAWTAUNG 1.351 0.790 2.141 0.755 0.157 0.912 0.596 0.633 1.229
12 MESE 0.069 0.171 0.240       0.069 0.171 0.240
13 SITTWE 2.525 0.041 2.566 1.619 0.170 1.789 0.906 -0.129 0.777
14 MAUNG DAW 5.147   5.147 2.584 0.025 2.609 2.563 -0.025 2.538
15 TAMU 11.006 2.045 13.051 23.280 8.213 31.493 -12.274 -6.168 -18.442
16 RHI 11.843 4.304 16.147 8.296 3.940 12.236 3.547 0.364 3.911
  TOTAL 1778.366 1175.848 2954.214 1888.970 1160.676 3049.646 -110.604 15.172 -95.432

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages