ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 7-7-2017 ) ( 1-4-2016  TO 7-7-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 824.138 474.739 1298.877 860.055 419.953 1280.008 -35.917 54.786 18.869
2 LWEJEL 63.728 4.876 68.604 38.964 5.677 44.641 24.764 -0.801 23.963
3 CHIN SHWEHAW 136.241 15.262 151.503 138.647 16.320 154.967 -2.406 -1.058 -3.464
4 KANPITETEE 33.367 12.551 45.918 15.448 12.266 27.714 17.919 0.285 18.204
5 KYAING TONG 0.037 0.394 0.431 0.821 1.006 1.827 -0.784 -0.612 -1.396
6 TARCHILEIK 4.439 16.236 20.675 4.056 16.268 20.324 0.383 -0.032 0.351
7 MYAWADDY 14.878 195.978 210.856 13.922 205.363 219.285 0.956 -9.385 -8.429
8 KAWTHAUNG 18.311 21.935 40.246 13.917 17.208 31.125 4.394 4.727 9.121
9 MYEIK 28.643 14.702 43.345 29.516 8.662 38.178 -0.873 6.040 5.167
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.008 0.099 2.107 7.932 0.087 8.019 -5.924 0.012 -5.912
11 MAWTAUNG 0.782 0.569 1.351 0.371 0.093 0.464 0.411 0.476 0.887
12 MESE 0.066 0.136 0.202       0.066 0.136 0.202
13 SITTWE 0.953 0.015 0.968 0.780 0.169 0.949 0.173 -0.154 0.019
14 MAUNG DAW 2.775   2.775 1.485 0.016 1.501 1.290 -0.016 1.274
15 TAMU 5.607 1.615 7.222 13.777 6.971 20.748 -8.170 -5.356 -13.526
16 RHI 8.271 3.250 11.521 5.807 2.560 8.367 2.464 0.690 3.154
  TOTAL 1144.244 762.357 1906.601 1145.498 712.619 1858.117 -1.254 49.738 48.484

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages